Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (16.08.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102.

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul:

şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al lui!

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,

şi nu uita toate binefacerile lui.

Pe cel ce iartă toate fărădelegile tale,

pe cel ce vindecă toate bolile tale.

Pe cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta,

pe cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări.

Pe cel ce umple de bunătăţi pofta ta:

înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.

Cel ce face milostenie, Domnul,

şi judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face nedreptate.

Cunoscute a făcut căile sale lui Moise:

fiilor lui Israel, hotărârile sale.

Îndurător  şi  milostiv e Domnul, îndelung răbdător şi mult milostiv: nu până în sfârşit se va mânia, nici până în veac va ţine mânie.

Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,

nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.

Că după înălţimea cerului de la pământ

a sporit Domnul mila sa, peste cei ce se tem de dânsul.

Pe cât e de departe răsăritul de la apus,

a depărtat de la noi fărădelegile noastre.

Precum miluieşte un tată pe fii:

aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul.

Că el a cunoscut făptura noastră:

adusu-şi-a aminte, că ţărână suntem.

Omul, ca iarba zilele lui,

ca floarea câmpului, aşa va înflori;

Că vânt trece peste dânsa, şi nu va mai fi,

şi nu se va cunoaşte nici locul ei.

Iar mila Domnului din veac şi până în veac,

spre cei ce se tem de dânsul,

Şi dreptatea lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura lui,

şi-şi aduc aminte, ca să împlinească po­runcile lui.

Domnul în cer şi-a gătit scaunul:

şi împărăţia lui toate le stăpâneşte.

Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii lui, cei tari în virtute,

care împliniţi cuvântul lui, ascultând de glasul poruncilor lui.

Binecuvântaţi pe Domnul, toate puterile lui:

slujitorii lui, care faceţi voia lui.

Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui; binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciune.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, icoanei

glasul al II-lea

Preacuratului tău chip ne închinăm Bunule, cerând ier­tare greşelilor noastre Hristoase Dumnezeule, că de bunăvoie bine ai voit cu trupul a te sui pe Cruce, ca să mântueşti din robia duşmanului, pe cei care i-ai zidit. Pentru aceasta cu mulţumire strigăm ţie: Toate le-ai umplut de bucurie Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântueşti lumea.

Mărire…:  al martirului,

glasul al IV-lea.

            Martirul Tău, Doamne, Diomid, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat-o de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori i-a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Şi acum…:  al Serbării.

Întru naştere fecioria ai păzit-o, întru Adormire lumea nu ai părăsit-o, Născătoare de Dumnezeu; te-ai mutat la Viaţă, fiind Mama Vieţii, şi cu rugăciunile tale, mântuieşti din moarte sufletele noastre.

Psalm din catimele zilei.

Psalm din catisma a XX-a 6

Psalmul 148

Al lui Agheu şi al lui Zaharia.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-ai pus pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece. Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; Munţii şi toate dealurile, pomii cei fructiferi şi toţi cedrii; Fiarele şi toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare; Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului; Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al IV-lea

Darul tău Mântuitorule spre noi s-a vărsat, văzut fiind tu Cel ce eşti neajuns, şi întunericul înşelăcunii l-a stins. Drept aceea, întru lumina feţei tale, paşii noştri îndreptează-i, ca întru poruncile tale umblând, să ne învrednicim a te vedea pe tine, lumina cea neapropiată.

Mărire… . Şi acum… . a Serbării, glasul al IV-lea

Văzând cu adevărat, oştirile îngereşti mutarea ta, prea cu­rată Mama lui Dumnezeu, bi­necuvântată cu totul lăudată prea sfântă, având voia celui ce s-a născut din tine, a adu­nat ceata discipolilor cu bucurie au adus în rai onoratul tău trupul tău, lăudând pe Hristos dătătorul de viaţă, Cel ce este întotdeauna.

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 52-53

A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos. S-a înspăimântat de aceasta cerul, şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte, şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine. Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.

A înnebunit asupra ta poporul cel fără minte Mântuitorule, şi în locul facerii de bine, lucruri necuvioase cu îndrăz­nire a pornit asupra ta; dar noi cei ce stăm departe, cu patimile tale Mântuitorule, fii ne-am făcut.

Te-ai arătat Martire pri­velişte, coloană bunătăţilor, şi razem al credinţei, şi coloană ne­mişcată, şi turn neclintit, Bisericii lui Hristos, şi râu, izvorând pâraie de vindecări, şi casă de vindecare fără plată, celor ce cu dragoste celebreazăadormirea ta, mărite Diomide.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarele

Hristoase lumina cea neîn­serată, luminează feţele noas­tre cu privirea ta; şi când vei sta ca să răsplăteşti fie­căruia după faptele lui, învredniceşte-ne luminii sfinţi­lor; pentru rugăciunile Născă­toarei de Dumnezeu celei care te-a născut pe tine.

Mărire…:  a martirului,

Cu pâraele sângerărilor tale mare Martire mărite, dumnezeieşte ai roşit Biserica lui Hristos; iar înşelăciunea ido­lilor cea pierzătoare de suflet ai stins-o preafericite Dio­mide. Şi acum, nu în­ceta, rugându-te pentru noi către Domnul.

Şi acum…:  a Serbării.

Apostoli de la margini, adunându-vă aici în satul Ghetsimani, îngropaţi trupul meu; şi tu Fiule şi Dumnezeul meu, primeşte spiritul meu.

Laudele

Psalmul 149

vv. 5-9

Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Mărire… : a icoanei, glasul al IV-lea.

Să picure norii dulceaţă, şi munţii să salte cu bucurie, de preamărite măririle lui Hristos Dumnezeului nostru. Pentru că ieri în muntele Taborului lumina Dumnezeirii a strălucit-o, încredinţând pe cei mai mari discipoli, şi pe Moise şi pe Ilie cu mărire de faţă i-a pus, car l-au mărturi­sit pe el dătător legii, şi stăpânitor viilor şi morţilor. As­tăzi în mijlocul lumii, a stră­lucit închipuirea cea cu lumi­noasă rază, încredinţând pe toţi, că el însuşi este cel ce s-a întrupat Dumnezeul nostru, cărui strigăm: Mărire Hristoase iubirii tale de oameni.

Şi acum, a serbării, glasul al IV-lea.

Cu cuviinţă era singuri vă­zătorilor Cuvântului şi servilor, să vadă şi Adormirea Maicii lui celei după trup, taina cea mai de pe urmă a ei câtă este, ca nu numai să vadă înălţarea Mântuitorului cea de pe pământ, ci şi pentru mu­tarea celei ce L-a născut pe el să mărturisească. Pentru aceasta de pretutindeni adu- nându-se cu dumnezeească pu­tere, în Sion au ajuns, şi au petrecut-o pe cea mai înaltă decât Heruvimii, care mergea la cer. Căreia şi noi împreună cu ei ne închinăm, ca celei care se roagă pentru sufletele noastre.

Apoi :

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)Mărire – Şi acum Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.  Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!