Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (16.01.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Amin.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 102
Al lui David
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.
Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 11.
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat puteri cuvântătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur eşti Dumne-zeu adevărat şi mult milostiv. – Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:
Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che¬maţi numele lui cel sfânt .
Stih 2. Toate neamurile m-au înconju¬rat, şi în numele Domnului le-am învins.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Tropar, glasul al 4-lea:
Roma, nepărăsind, la noi ai venit prin cinstitele lanţuri ce ai purtat, întâistătătorule pe scaunul apostolilor. Pe care cu credinţă cinstindu-le, te rugăm: cu ale tale rugăciuni către Dumnezeu, dăruieşte nouă mare milă.
Mărire…, Şi acum…, al Născătoarei, glasul al 6-lea.
De Dumnezeu Născătoare Fecioară, roagă-L pe Fiul tău, Cel ce S-a pironit de bunăvoie pe Cruce şi lumea din înşelăciune a mântuit, pe Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.
Psalm din catimele zilei.
Psalmul 139
Al lui David
Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă scapă,de cei are gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Au ascuţit limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă, de la oamenii nedrepţii, care au gândit să împiedice paşii mei. Mi-au pus cei mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi au pus pietre de poticnire. Am zis Domnului: «Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele». Doamne, Doamne, puterea mântuirii umbrit-ai capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului; viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească. Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să îi copere pe ei! Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată suporta. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani; Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna
Glasul al 4-lea.
Predicatori ai credinţei ai arătat lumii pe discipolii Tăi, Mântuitorule, îndrumând prin ei pe neamuri la cunoştinţa Ta; că prin razele cuvintelor au luminat pe toţi, sămânţa dreptei credinţe semănând-o cu adevărat. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre.
Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:
Auzi, Stăpână, pe robul tău, care strigă din suflet cu durere, şi-mi dă iertare de răutăţile mele cele multe, că pe tine te am apărătoare noaptea şi ziua; mântuieşte-mă de focul gheenei, Născătoare de Dumnezeu, şi mă aşează de-a dreapta Fiului tău şi Dumnezeu.
Psalmul 50
Vv 16-18
Mântuieşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
Apoi:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat :
Luca 1, 52-53
A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.
Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.
Naşterea ta nestricată s-a arătat, din coapsele tale ieşind Dumnezeu, Care S-a arătat purtător de trup pe pământ şi cu oamenii a petrecut. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, toţi te mărim.
Ca un dumnezeiesc descuietor al împărăţiei, deschide intrările acesteia celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă pe pământ, şi sărută cinstitul tău lanţ, apostole, pe care l-ai purtat, legat fiind.
După care se cântă sau se recită :
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru-rea fe¬ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs-cătoare de Dumnezeu, te mărim.
Apoi:
Luminătoarea
Nu trupul şi sângele, apostole Petru, ci Tatăl ţi-a insuflat ţie a numi pe Hristos Fiu al lui Dumnezeu-Tatăl cel viu. Pentru aceasta însuşi te-a mărturisit mai înainte pe tine fericit, şi te-a numit cu un nume plin de înţeles: Petru, ca pe o piatră tare şi temei al Bisericii.

Laudele
Psalmul 149
vv. 5-9
Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.
Mărire…, a apostolului, glasul al 4-lea;
Cu întreita întrebare: Petre, Mă iubeşti? A îndreptat Hristos lepădarea cea de trei ori. Pentru aceasta şi Simon, către Cunoscătorul celor ascunse, a zis: Doamne, Tu toate le cunoşti şi toate le ştii; Tu ştii că te iubesc. Drept aceea a zis către el, Mântuitorul: Paşte oile Mele; paşte pe cei aleşi ai Mei; paşte mieluşeii Mei, pe care cu sângele Meu i-am răscumpărat, spre mântuire. Pe Acela roagă-L, de Dumnezeu binecuvântate apostole, să ne dăruiască nouă mare milă.
Şi acum…, a Născătoarei:
Ca pe O rugătoare către Domnul neadormită şi mângâietoare statornică, câştigându-te pe tine, preacurată, adoarme ispitele şi alină valurile bântuitului meu suflet; şi inima mea, care este în strâmtorare, mângâie-o. Fecioară, şi te rog umple de har mintea mea, ca în chip demn să te măresc pe tine.
Apoi :
Doxologia mică
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Stihoavna laudelor
Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am văzut rele. Şi priveşte spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează-i pe fiii lor.
Stihiră,
glasul al 6-lea.
În Cruce mi-am pus speranţa, Hristoase, şi în ea lăudându-mă, strig: Iubitorule de oameni, Doamne, doboară trufia celor ce nu Te mărturisesc pe Tine Dumnezeu şi om.
Mărire…, glasul al 4-lea:
După vrednicie ai luat de la Dumnezeu daruri, înţelepte apostole, piatra credinţei; pentru care ai adus înaintea Ziditorului sângele tău, ca pe o hrană dulce, prealăudate, şi descuietor, cu dar, al porţilor cereşti te-ai arătat tuturor, celor ce te laudă pe tine, cu credinţă.
Şi acum…, a Născătoarei:
Spaimă îngrozitoare de moarte trece, dumnezeiască mireasă, prin sufletul meu, tulburat şi înfricoşat fiind pururi de uneltirea demonilor, ceea ce eşti bună; din care scapă-mă cu puterea ta. Fecioară nenuntită, şi mă aşează cu îngerii la liman de mântuire şi la lumina cea nespusă.
Apoi :
Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!