Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (15.09.2013)

Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 19

A lui David.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al III-lea.

            Când Te-ai coborât la moarte, Cel ce eşti Viaţa cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Al Serbării, glasul I

                        Mântuieşte, Doamne, popo­rul Tău şi binecuvântează moş­tenirea Ta; învingere dreptcre­dincioşilor creştini asupra duşmanilor dăruieşte-le şi cu Cru­cea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Mărire… . Al sfântului.

            Purtătorule de chinuri, învingând mai întâi năvălirile bar­barilor cu puterea Crucii cea neînvinsă, pe urmă ai surpat mândria demonilor, împotri­vindu-te cu curajul tău, înţelepte; şi învingând-o, Nichita, ai luat da­ruri demne de victorie. Mărire lui Hristos, Cel ce te-a întărit; mărire Celui ce te-a încununat; mărire Celui ce a mărit totdeauna onorată amintirea ta.

Şi acum… .   Al Născătoarei.

            Gabriel zicând ţie, Fecioară: Bucură-te!, odată cu glasul S-a întrupat Stăpânul tuturor, întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Mărire Celui ce S-a aşezat întru tine; mărire Celui ce a ieşit din tine; mărire Celui ce ne-a eliberat pe noi, prin naşterea ta.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 10

Al lui David.

În Domnul am sperat. Cum veţi zice sufletului meu: «Mută-te în munţi ca
o pasăre»? Că iată, păcătoşii au încordat arcul, au pregătit săgeţi în tolbă ca să-i săgeteze în întuneric pe cei drepţi la inimă. Că au surpat ceea ce ai aşezat; dar
dreptul ce a făcut? Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar pe cel ce iubeşte
nedreptatea îl urăşte sufletul Său. Va ploua peste păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul şi dreptatea
a iubit şi faţa Lui spre cel drept priveşte.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al III-lea.

Cu trupul moarte gustând, Doamne, amărăciunea morţii ai tăiat-o cu ridicarea Ta; şi pe om împotriva ei l-ai întărit, aducând nimicirea blestemului celui din vechime, Apărătorule al vieţii noastre, Doamne, mărire Ţie.

Mărire … .Şi acum … a Născătoarei de Dumnezeu, însăşi podobia:

De frumuseţea fecioriei tale şi de preastrălucirea curăţiei tale, Gabriel  uimindu-se, Născătoare de Dumnezeu, a zis către tine: ce laudă demnă îţi voi aduce? Sau cum te voi numi ? Nu mă pricep şi rămân uimit! De aceea, precum mi s-a poruncit, strig către Tine: bucură-te, ceea ce eşti cu haruri dăruită.

PSALMUL 135

Versete alese.

Lăudaţi-L pe Domnul, căci este bun. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cu mână tare şi cu braţ înalt. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi ne-a scăpat de duşmanii noştri. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Înspăimântând cu vederea, liniştind cu vorbele, îngerul cel strălucitor a zis femeilor purtătoare de mir: de ce-L căutaţi pe Cel viu în mormânt? S-a ridicat, golind mormintele. Recunoaşteţi-L pe Cel neschimbat, ca schimbător al stricăciunii; ziceţi lui Dumnezeu: cât sunt de înfricoşătoare lucrările Tale, căci ai mântuit neamul omenesc!

Mărire… . Sedealna Polieleului, a sfântului, glasul al IV-lea.

Veselindu-te, fericite, în dure­rile trupului, după cuviinţă ai câştigat desfătarea cea dumne­zeiască şi fără durere în rai, pri­mind de la Dumnezeu cununa nemuririi. Pentru aceea şi izvorăşti râuri de vindecări, celor ce cu dragoste tind la acoperământul tău, martire.

Şi acum…, a Serbării:

Degrabă apucă înainte până a nu ne robi pe noi duşmanii cei ce Te hulesc pe Tine şi ne îngrozesc pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru. Omoară prin Crucea Ta pe cei ce ne duşmănesc pe noi cu războiul, ca să cunoască cât poate credinţa binecredincioşilor, pentru ru­găciunile Născătoarei de Dum­nezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Antifonul II

Dacă n-ar zidi Domnul casa faptelor bune, în zadar ne-­am osteni; dar păzindu-ne El sufletul, nimeni nu va prăda cetatea noastră.

Ca un fruct a pântecelui, prin Spiritul, fiii pururi, ţi se fac Ţie sfinţii, Hristoase, asemenea Tatălui.

Mărire … Şi acum…

În Spiritul Sfânt se vede toată sfinţenia, înţelepciunea, căci dă fiinţă la toată făptura; Acestuia să-I slujim, ca şi Tatălui şi Cuvântului, căci este Dumnezeu.

Prochimenul

Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit, pentru

că a întărit lumea, care nu se va clinti. (ps. 95, 10)

cu stihul: Cântaţi Domnului cântare nouă. (ps. 32, 3)

Citire din Evanghelia după sfântul Matei: (28, 16-20)

În acel timp,  cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, la muntele unde le po­runcise lor Isus. Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră. Şi apropiindu-Se Isus, le-a vorbit lor, zicând: Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Şi iată. Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

 Chipul naşterii tale celei curate l-a arătat rugul cel ce ardea nears; şi acum, te rugăm, să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Cu totul mă dau ţie, de Dumnezeu fericite Nichita ca să te câştig pe tine părtinitor către Stăpînul, Cel ce mă poate mântui de tot pericolul. Căci El este cauza dumnezeieştii mântuirii.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii .

Cu învăţăceii să ne urcăm în muntele Galilei, prin credinţă să vedem pe Hristos vorbind, căci a luat putere peste cele de sus şi peste cele de jos; să auzim, cum învaţăsă se boteze toate popoarele, în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, şi a pe­trece cu cunoscătorii, precum a promis, până la sfârşitul veacului.

Mărire…, a sfântului.

Precum cu puterea Crucii, în­ţelepte, ai învins semeţia păgânilor şi tulburarea tiranilor, mare martire Nichita, aşa prin ru­găciunile tale fă să înceteze mişcările trupului şi năvălirile patimilor noastre; dându-ne dezlegare de păcate, învingătorule, ca unul ce ai multă îndrăznire către Dumnezeu.

Şi acum… .   A Serbării.

Crucea este păzitoarea a toată lumea; Crucea, frumuseţea Bisericii; Crucea, stăpânirea împăraţilor; Crucea, întărirea credincio­şilor; Crucea, mărirea îngerilor, şi demonilor rană.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Stihiră, glasul al III-lea.

Spus-au toate minunile străjerii Tăi, Doamne; dar, adunarea deşertăciunii, umplând de daruri mâinile lor socotea că vor ascunde Învierea Ta, pe care lumea o măreşte; îndură-te de noi.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihira sfântului, glasul al II-lea.

Când ceaţa relei credinţe a în­tunecat tot pământul, atunci te-a arătat pe tine Domnul lumină­tor şi învăţător al dreptei cre­dinţe poporului goţilor, şi cură- ţitor al rătăcirii idolilor, cu da­rul dumnezeiescului Spirit. Pen­tru aceasta cu dreaptă credinţă împreună adunându-ne, onorăm dumnezeiasca ta amintire, luând dezlegare de greşeli.

Mărire…: a Evangheliei, glasul I

Pe munte mergând învăţăceii, pentru înăl­ţarea cea de pe pământ, înaintea lor a stat Domnul, şi I s-au închinat, şi de puterea cea dată lui pretutindeni învăţându-se, în lume s-au trimis, să vestească învierea cea din morţi, şi înălţare la cer; cu care şi în să fie a jurat nemincinosul Hristos Dumnezeu, şi Mântuitorul sufletelor noastre.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!