Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (15.03.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va povăţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 12.

Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi pri­meşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel mi­lostiv şi atotputernic. Străluceşte în ini­mile noastre soarele cel adevărat al drep­tăţii tale; luminează mintea noastră, şi sim­ţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică -pentru că la tine este izvorul vieţii- şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, si în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, pe glasul al 8-lea.

Stih: Fericiţi sunt, pe care i-ai ales, şi i-ai primit, Doamne şi amintirea lor din neam neam.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor aşeza, şi seminţia lor va moşteni pământul.

Troparele, glasul al 2-lea:

Apostolilor, martirilor şi profeţilor, ierarhilor, cuvioşilor şi drepţilor, care bine aţi săvârşit lupta şi credinţa aţi păzit-o, îndrăznire având către Mântuitorul, vă rugăm ca pe Acela ca pe un bun să-L rugaţi pentru noi, ca să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…, al morţilor:

Pomeneşte, Doamne, ca un bun sufletele robilor Tăi, şi câte în viaţă au greşit iartă-le. Că nimeni nu este fără de păcat numai Tu, Cel ce poţi şi celor răposaţi a le da odihnă.

Şi acum…, al Născătoarei:

Maică sfântă a luminii celei negrăite, cu îngereşti cântări pe tine cinstindu-te, cu dreaptă credinţă te mărim.

Psalm din catimele zilei.

Psalmul  118

Aliluia.

67-88

Mai înainte de a fi umilit, am greşit; pentru aceasta cuvântul Tău am păzit. Bun eşti Tu, Doamne, şi întru bunătatea Ta, învaţă-mă îndreptările Tale. S-a înmulţit asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale. S-a închegat ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea Ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai umilit, ca să învăţ îndreptările Tale. Bună-mi este mie legea gurii Tale, mai mult decât mii de comori de aur şi argint. Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelepţeşte-mă şi voi învăţa poruncile Tale. Cei ce se tem de Tine mă vor vedea şi se vor bucura, că în cuvintele Tale am sperat. Cunoscut-am, Doamne, că drepte sunt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai umilit. Facă-se dar, mila Ta, ca să mă mângâie, după cuvântul Tău, către robul Tău. Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi, că legea Ta cugetarea mea este. Să se ruşineze cei mândri, că pe nedrept m-au nedreptăţit; iar eu voi cugeta la poruncile Tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile Tale. Să fie inima mea fără păcat întru îndreptările Tale, ca să nu mă ruşinez. Se topeşte sufletul meu după mântuirea Ta; în cuvântul Tău am sperat. S-au sfârşit ochii mei după cuvântul Tău, zicând: „Când mă vei mângâia?” Că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările Tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului Tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Mi-au spus călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sunt adevăr; pe nedrept m-au persecutat. Ajută-mă! Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile Tale. După mila Ta viază-mă şi voi păzi mărturiile gurii mele.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul al 4-lea:

Cu Crucea înarmându-se martirii Tăi, au învins vicleniile duşmanului începător de rele, Hristoase Dumnezeul nostru. Strălucit-au ca nişte luminători, povăţuind pe oa­meni, şi dăruiesc vindecări celor ce se roagă cu credinţă. Pentru rugă­ciunile lor, mântuieşte lumea Ta.

Mărire…, a morţilor:

Sufletele pe care le-ai mutat din cele trecătoare la Tine, odihneşte-le, Doamne, ca un îndurător şi Atotpu­ternic, Hristoase Dumnezeul nostru. Iartă-le, îndurate, cele făcute de ei; miluieşte Milostive, lucrul mâinilor Tale! Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Şi acum…, a Născătoarei:

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine Născă­toare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat: Dumnezeu întru unire neamestecată întrupându-Se, şi Crucea de bunăvoie pentru noi pri­mind; prin care înviind pe cel întâi zidit, a mântuit de moarte sufletele noastre.

Troparele morţilor.

Stih: Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Ceata Sfinţilor a aflat izvorul vieţii, şi uşa raiului; să aflu şi eu calea prin pocăinţă: eu sunt oaia cea pierdută; cheamă-mă Mântuitorule, şi mă mântuieşte.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Cei ce pe mielul lui Dumnezeu aţi vestit, şi aţi fost înjunghiaţi ca nişte miei, fiind mutaţi la viaţa cea neîmbătrânitoare şi pururea veşnică, sfinţilor Martiri, aceluia cu dinadinsul vă rugaţi: să ne dăruiească dezlegare de greşeli.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Cei ce în viaţă, pe calea cea strâmtă şi cu scârbe aţi umblat, toţi, care Crucea ca jug aţi luat, şi cu credinţă m-aţi urmat: veniţi şi luaţi darurile, pe care vi le-am gătit vouă, şi cununile cereşti.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Chipul măririi tale celei negrăite sunt, deşi port rănile păcatelor; îndură-te de zidirea ta, Stăpâne, şi o curăţeşte cu mila ta, şi moştenirea cea dorită dăruieşte-mi-o, făcându-mă iarăşi cetăţean al raiului.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Cel ce odinioară dintru nefiinţă m-ai zidit, şi cu chipul tău cel dumnezeiesc m-ai onorat, iar pentru călcarea poruncii iarăşi m-ai întors în pământ, din care am fost luat: ridică-mă la cel după asemănare, cu mărirea cea dintâi iarăşi împodobindu-mă.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Odihneşte, Dumnezeule, pe robii tăi, şi-i aşează în rai, unde cetele sfinţilor, Doamne, şi drepţii, ca stelele, strălucesc; pe adormiţii robii tăi odihneşte-i: trecând cu vederea toate greşelile lor.

Mărire — A Treimii.

Întreita strălucire a unei Dumnezeiri cu bună credinţă să o lăudăm, strigând: Sfânt eşti, Părinte fără de început Fiule celîmpreună fără de început, şi Spirite dumnezeiesc; luminează-ne pe noi, cei ce cu credinţă îţi slujim ţie, şi ne scoate din focul cel de veci.

Şi acum — A Născătoarei de Dumnezeu.

Bucură-te, Curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor: că neamul omenesc prin tine a aflat mântuire; prin tine şi noi să aflăm raiul, Născătoare de Dumnezeu, curată şi binecuvântată.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Sedealna pentru cei morţi, glasul al 5-lea:

Odihneşte, Mântuitorul nostru, cu drepţii pe robii Tăi, şi îi aşează pe ei în curţile Tale, precum este scris; trecându-le, ca un bun, greşelile cele de voie şi cele fară de voie, şi toate cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă, Iubitorule de oameni.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi!

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat:

Luca I, 54-55

L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.

Irmos: Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară curată, cei mântuiţi prin tine, mărindu-te împreună cu cetele celor fără de trupuri.

Nu încetaţi să vă aduceţi aminte de noi cei care celebrăm astăzi amintirea cea sfântă a voastră, măriţilor martiri, acum când vă găsiţi înaintea lui Dumnezeu.

După care se cântă sau se recită:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Cel ce ai împodobit cerul cu stele ca un Dumnezeu, şi prin sfinţii Tăi tot pământul ai luminat, Făcătorule a toate, pe cei ce Te laudă pe Tine mântuieste-i.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Mărire…, glasul al 4-lea:

Întru odihna Ta, Doamne, unde toţi sfinţii Tăi se odihnesc, odihneş­te pe robii Tăi, că însuţi eşti iubi­tor de oameni.

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Avându-te, Născătoare de Dumne­zeu, speranţă şi ocrotitoare, nu ne te­mem de năvălirile duşmanilor, că tu acoperi sufletele noastre.

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor aşeza, şi seminţia lor va moşteni pământul.

 

Mărire…, glasul  al 4-lea.

Neamul omenesc a fost rechemat din stricăciune la nestricăciunea cea nepieritoare, fiind spălat cu sângele cel vărsat din coasta Ta, Mântuitorule, cu care ne-ai spălat de neascul­tarea strămoşului. Pentru aceasta Ţie ne rugăm: odihneşte pe cei ce s-au mutat în corturile cele eternele, în cetele martirilor Tăi.

Şi acum…, a Născătoarei:

Urmând cuvintelor celor ce au vorbit de Dumnezeu, pe tine te cunoaştem Născătoare de Dumnezeu, cea cu to­tul fără prihană; că ai născut pe Dumnezeu întrupat, mai presus de pricepere. Care ne-a răscumpărat pe noi cei robiţi de păcate. Pe care şi acum roagă-L, Preacurată, să lumi­neze cu strălucirile Sale pe robii tăi, cei ce s-au mutat de aici.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!