Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (15.01.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 9.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar,

glasul I.

            Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Pavel. Şi cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire Celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire Celui ce te-a încununat pe tine, mărire Celui ce lucrează prin tine tuturor vindecări.

Mărire … , al cuviosului Ioan, glasul al IV-lea:

Din copilărie iubind cu căldură pe Domnul, lumea şi cele frumoase ale lumii ai părăsit şi ai sihăstrit în chip desăvârşit; ti-ai ridicat coliba înaintea porţilor părinţilor tăi; zdrobit-ai cursele demonilor, preafericite; pentru aceasta pe tine, Ioan, Hristos după vrednicie te-a preamărit.

Şi acum … , al Născătoarei, asemenea.

            Fecioară cu totul fără de prihană, Maica lui Hristos, sabie a străbătut prin sfânt sufletul tău când ai văzut răstignit de voie pe Fiul şi Dumnezeul tău; pe Care, binecuvântată, nu înceta rugându-L să ne dăruiască nouă iertare de greşeli.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 73

Al lui Asaf.

1-12

            Pentru ce m-ai alungat, Dumnezeule, până în sfârşit?Ai aprins inima Ta peste oile păşunii Tale. Adu-Ţi aminte de poporul Tău, pe care l-ai câştigat de la început. Ai scăpat toiagul moştenirii Tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile Tale împotriva mândriilor lor, până la sfârşit, că rău a făcut
duşmanul în locul cel sfânt al Tău. Şi s-au fălit cei ce Te urăsc pe Tine în mijlocul locului de serbare al Tău, pus-au semnele lor drept semne; au sfărâmat intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat uşile locaşului Tău, cu topoare şi ciocane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locaşul cel sfânt al Tău, până la pământ; spurcat-au locul numelui Tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor: «Veniţi să ardem toate locurile de serbare ale lui Dumnezeu de pe pământ». Semnele noastre nu le-am văzut; nu mai este profet şi pe noi nu ne va mai cunoaşte. Până când, Dumnezeule, Te va defăima duşmanul, până când va huli potrivnicul numele Tău, până la sfârşit. Pentru ce întorci mâna Ta şi dreapta Ta din sânul tău până la sfârşit?     

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al IV-lea

Crucea Ta, Doamne, s-a sfinţit; că printr-însa se fac vindecări celor bolnavi întru păcate; printr-însa cădem înaintea Ta, miluieşte-ne pe noi.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Fiul Părintelui cel fără de început Dumnezeu şi Domnul, întrupându-Se din Fecioară, S-a arătat nouă ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta pe Născătoarea de Dumnezeu, cea prealăudată, o mărim.

Fiind împreună cu Stăpânul tău, cuvioase, şi luminat fiind de acolo cu străluciri prealuminate, roagă-te, minunate Ioan, să se dăruiască dumnezeiască lumină celor care cu credinţă celebrează amintirea ta cea luminată.

Ca unul ce ai câştigat îndrăznire către Dumnezeu, roagă-te pentru cei ce cu credinţă scelebrează această amintire a ta, fericite Pavel.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarele.

Îndumnezeit fiind cu împărtă­şirile cele din Dumnezeu, cuvioase, te-ai îndumnezeit prin înfiere, împreună cu Antonie, preafericite. Cu care pome- neşte-ne, sfinte, pe noi cei care celebrăm amintirea ta cea purtătoare de lumină şi te cinstim cu dragoste, părinte Pavel, luminătorul sihaştrilor.

Mărire… ,alta.

Lăsând dorul părinţilor şi bogăţia cea trecătoare, ţi-ai luat crucea ta, şi cu ardoare ai urmat lui Hristos, părinte Ioan şi ucigându-ţi patimile prin sihăstrie te-ai urcat către nepătimire, şi te rogi pentru noi.

Şi acum… . A Crucii şi a Născătoarei;

Mieluşeaua, cea cu totul nevinovată, văzând pe Hristos, ca pe un miel, spânzurat pe Cruce, ca o maică, cu plângere, îl mărea.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. (ps. 89, 16-18)

Stihiră, glasul al 4-lea

În Cruce mi-am pus speranţa, Hristoase, şi întru dânsa lăudându-mă, strig: Iubitorule de oameni, Doamne, doboară trufia celor ce nu Te mărturisesc pe Tine Dumnezeu şi om.

Mărire…, glasul al 8-lea :

Mulţimile credincioşilor pe tine, părintele nostru Pavel, ca povăţuitor te cinstim; că prin tine ne-am învăţat a umbla pe cărarea cea dreaptă, cu adevărat. Fericit eşti că ai slujit lui Hristos şi ai biruit puterea duşmanului, cel ce eşti cu drepţii şi cu cuvioşii împreună-locuitor; cu aceia roagă-te Domnului, să miluiască sufletele noastre.

Şi acum…, A Crucii, a Născătoarei:

Ce este această privelişte care se vede, şi se arată ochilor mei, o, Stăpâne? Că eşti spânzurat pe lemn, Cel ce cârmuieşti toată zidirea şi eşti omorât Tu, Cel ce dai viaţă tuturor, zicea Născătoarea de Dumnezeu, când a văzut înălţat pe Cruce pe Cel ce în chip de negrăit a ieşit strălucind dintr-însa. Dumnezeu şi om.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!