Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (14.08.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu,

din zorii zilei spre tine alerg,

Însetat-a de tine sufletul meu, precum şi trupul meu, în pământ pustiu, şi neumblat, şi fără apă.

De aceea, întru cel-sfânt m-am arătat ţie,

ca să văd puterea ta şi gloria ta.

Că mai bună e mila ta, decât bucuriile vieţii:

buzele mele te vor lăuda.

Pentru aceea, bine te voi cuvânta în viaţa mea,

şi întru numele tău voi înălţa mâinile mele.

Întocmai ca de măduvă şi de grăsime, sătura-se-va sufletul meu: şi cu buze de bucurie te va lăuda gura mea.

Adusu-mi-am aminte de tine în aşternutul meu:

în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.

Că ai fost ajutorul meu:

sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucu­ra.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Iar ei în zadar au căutat sufletul meu:

cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pă­mântului:

Da-se-vor în mâinile sabiei,

pradă vor fi şacalilor.

Iar regele se va veseli de Dumnezeu,

lăudat va fi tot cel ce se jură întru dânsul:

că  s-a  astupat gura  celor  ce  grăiesc  ne­dreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciune.

Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat  puteri cuvântătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur eşti Dumne­zeu adevărat şi mult milostiv. – Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar,

glasul al III-lea.

            Serbând amintirea profetului Tău Mihea, Doamne, prin el Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Mărire… .Şi acum…: al Înainteserbării, glasul al IV-lea

Popoare înainte dănţuiţi, din mâini bateţi cu credinţă, şi cu dragoste vă adunaţi astăzi bucurându-vă, şi luminat stri­gând toţi cu bucurie: Că Maica lui Dumnezeu va să treacă de la cele pământeşti, la cele de sus cu preamărire; pe care cu cântări totdeauna ca pe Născă­toarea de Dumnezeu să o mărim.

Psalm din catismele ziei.

Psalmul 82

Al lui Asaf.

Dumnezeule, cine se va asemăna ţie? Să nu taci, nici să Te linişteşti, Dumnezeule! Că iată, duşmanii Tăi s-au întărâtat şi cei ce Te urăsc au ridicat capul. Împotriva poporului Tău au lucrat cu perfidie şi s-au sfătuit împotriva sfinţilor Tăi. Zis-au: „Veniţi să-i pierdem pe ei dintre neamuri şi să nu se mai amintească numele lui Israel”. Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui. Împotriva Ta legământ au făcut: locaşurile Idumeilor şi Ismaelitenii, Moabul şi Agarenii, Gheval şi Amon şi Amalec şi cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir. Că şi Asur a venit împreună cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot. Fă-le lor ca lui Madian şi lui Sisara şi ca lui Iavin, la râul Chişon. Pierit-au în Endor; s-au făcut ca gunoiul pe pământ. Pune pe căpeteniile lor ca pe Oriv şi Zev şi Zevel şi Salmana, pe toate căpeteniile lor, care au zis: „Să moştenim noi altarul lui Dumnezeu”. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în faţa vântului, ca focul care arde pădurea, ca flacăra care arde munţii, aşa alungă-i pe ei, în viforul Tău şi în dispreţul Tău. Umple feţele lor de defăimare şi vor căuta faţa Ta, Doamne. Să se ruşineze şi să se tulbure în veacul veacului şi să fie înfruntaţi şi să piară. Şi să cunoască ei că numele Tău este Domnul. Tu singur eşti Cel Preaînalt peste tot pământul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul al IV-lea

Ceea ce te-ai arătat mai des­fătată decât cerurile pe pă­mânt, care ai născut cu trup pe Făcătorul tuturor, acum te-ai mutat de pe pământ la Cer, şi sufletele drepţilor văzându-te, şi cetele îngereşti la tine pri­vind, ţie ca unei Împărătese, laudă dupre vrednicie pururea îţi aduc. Pentru aceea nu înceta să te rogi pentru cei care te laudă pe tine.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, pe tine te mărturisim, Fecioară Curată, cei mântuiţi prin tine, cu cetele cele fără de trupuri, pe tine mărindu-te.

Ca ceea ce eşti mai lumi­nată decât toate cele cereşti, pe cântăreţii Adormirii tale celei luminate, străluceşte-i şi-i luminează cu lumina darurilor.

Pe Mântuitorul care a venit în lume văzându-L, după profeţia ta, te îndulceşti de bucuria cea mai presus de minte, fericite Mihea.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Cu bună socoteală mai înainte ai profeţit, că va ieşi Domn şi conducător, care va paşte în pace pe poporul său, profetule Mihea al lui Dumnezeu, din Betleem pornindu- se, ale Cărui ieşiri cu ade­vărat sunt din zilele veacului, prin care toţi suntem răscumpăraţi.

Mărire… . Şi acum…. .

Prealuminată amintirea onoratei tale Adormiri serbând, cu dragoste te mărim Născătoare de Dumnezeu; şi tu ca o Mamă Preacurată, la Fiul tău şi Domnul mergând întru mărirea ta, roagă-te pentru creş­tinii cei ce te laudă pe tine cu credinţă.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: S-a jurat Domnul lui David adevărul şi nu îl va retrage.( 131, 11).

Stihiră,

glasul al II-lea

S-a adunat ceata discipolilor, cu preamărire de la mar­ginile lumii, să îngroape trupul tău cel dumnezeiesc şi nestricat.

Mărire…. Şi acum… :  glasul al VIII-lea

Veniţi toate marginile pă­mântului, să fericim onorata mutare a Mamei lui Dumnezeu; că în mâinile Fiului său, sufletul său cel fără păcat şi-a pus. Pentru aceasta cu sfântă Ador­mirea ei, lumea la viaţă s-a adus; şi cu psalmi şi cu laude, şi cu cântări spirituale, cu cei fără de trupuri şi cu apos­tolii serbează luminat.

Apoi:

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!