Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (14.01.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Amin.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 62.
Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.
Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de tine sufletul meu,
şi dreapta ta m-a sprijinit.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 9.
Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof¬tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă¬rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:
Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che¬maţi numele lui cel sfânt .
Stih 2. Toate neamurile m-au înconju¬rat, şi în numele Domnului le-am învins.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul, glasul 1:
În Iordan botezându-te tu Doamne, închinarea Trei¬mii s-a arătat. Că glasul Pă¬rintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe tine numindu-te, şi Spiritul în chip de porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce te-ai arătat Hristoase Dumnezeule şi lumea ai lu¬minat, mărire ţie.
Psalm din catismele zilei.
Psalmul 74
Al lui Asaf.
Te vom lăuda pe Tine, Dumnezeule, Te vom lăuda şi vom chema numele Tău. Voi spune toate minunile Tale. «Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. S-a cutremurat pământul şi toţi cei ce locuiesc pe el; Eu am întărit coloanele lui». Şi am zis celor fără de lege: «Nu fa¬ceţi fărădelege!», şi păcătoşilor: «Nu înălţaţi fruntea! Nu ridicaţi la înălţime fruntea voastră, să nu vorbiţi nedreptate împo¬triva lui Dumnezeu». Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munţii pustiei nu vine ajutorul; Ci Dumnezeu este Judecătorul; pe unul îl umileşte, şi pe altul îl înalţă. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor, şi îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat; din ea vor bea toţi păcătoşii pă¬mântului. Iar eu mă voi bucura în veac, voi cânta Dumnezeului lui Iacob. Şi toate frunţile păcătoşilor voi zdrobi şi se va înălţa fruntea dreptului.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.
Sedealna,
glasul al 3-lea:
Arătându-Te în Iordan, Mântuitorule, şi fiind botezat de Înaintemergător, Hristoase, Fiu iubit ai fost mărturisit de Tatăl. Pentru aceasta şi împreună fără început cu Tatăl Te-ai arătat; iar Spiritul Sfânt peste Tine S-a coborât; întru Care şi noi luminându-ne, strigăm: mărire lui Dumnezeu, Celui în Treime.
Psalmul 50
Vv 9-11
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.
Cântarea a IX-a : Irmos. Măreşte, sunete al meu, pe cel ce în Iordan şi de la Ioan a luat botezul.
Nu reuşeşte nici o limbă să te laude după vrednicie, ci se întunecă şi mintea cea mai presus de lume să-ţi cânte, Născătoare de Dumnezeu. Însă, fiind bună, primeşte credinţa; căci ştii zelul nostru cel dumnezeiesc; căci tu creştinilor eşti ocrotitoare; pe tine te mărim.
Măreşte, suflete al meu, pe cea mai cinstită decât oştirile cereşti.
Vino david cu Spiritul la cei luminaţi. Cântă acum: apropiaţi-vă de Dumnezeu cu credinţă zicând: luminaţi-vă căci săracul acesta Adam, în căderea, a strigat şi l-a auzit Domnul, venind la apele iordanului, şi pe cel stricat l-a înnoit.
Luminătoarea
S-a arătat Mântuitorul, Harul şi Adevărul, în apele Iordanului; şi pe cei ce erau întru întuneric şi în umbră dormeau i-a luminat. Pentru că a venit şi S-a arătat Lumina cea neapropiată.
Laudele
Psalmul 148
vv. 13-14
Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.
Mărire…, glasul al 6-lea:
Cu apele Iordanului Te-ai îmbrăcat, Mântuitorule, Cel care Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Şi creştetul ţi l-ai plecat Înaintemergătorului, Cel care ai măsurat cerul cu palma, ca să întorci lumea de la înşelăciune, şi să mântuieşti sufletele noastre.
Şi acum…, glasul al 2-Iea:
Astăzi Hristos a venit la Iordan să Se boteze. Astăzi Ioan s-a atins de creştetul Stăpânului. Puterile cereşti s-au înspăimântat, văzând taină preaminunată. Marea a văzut şi a fugit; Iordanul văzând s-a întors înapoi; iar noi cei care ne-am luminat, strigăm: mărire lui Dumnezeu, Celui care S-a arătat şi pe pământ a fost văzut şi lumea a luminat.
Apoi :
Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)
Mărire – Şi acum
Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!