Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (13.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea III.

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt po­runcile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugă­ciunile de dimineaţa. – Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, Ierarhului, glasul al VIII-lea.

            Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat. Vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat, înălţi­mea gândului smerit ne-a arătat. Dar cu cuvintele tale învăţându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, roagă pe Cuvân­tul Hristos Dumnezeu să mân­tuiască sufletele noastre.

Mărire… . Şi acum…: al Născătoarei.

            Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule, Care cu moartea pe moarte ai prădat şi învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei pe care i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Milostive, primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel disperat.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 78

Al lui Asaf.

Dumnezeule, au intrat neamurile în moştenirea Ta, au pângărit locaşul Tău cel sfânt; făcut-au din Ierusalim ruină. Pus-au cadavrele robilor Tăi mân­care păsărilor cerului, trupurile celor cuvioşi ai Tăi, fiarelor pământului. Vărsat-au sângele lor ca apa împre­jurul Ierusalimului şi nu era cine să-i în­groape. Făcutu-ne-am ocară vecinilor noş­tri, batjocură şi râs celor dimprejurul nostru. Până când, Doamne, Te vei mânia până în sfârşit? Până când se va aprinde ca focul mânia Ta? Varsă mânia Ta peste neamurile care nu Te cunosc şi peste împărăţiile care n-au chemat numele Tău. Că au mâncat pe Iacob şi locul lui l-au pustiit. Să nu aminteşti fărădelegile noas­tre cele de demult; degrabă să ne întâm­pine pe noi îndurările Tale, că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mân­tuitorul nostru, pentru mărirea numelui Tău; Doamne, scapă-ne pe noi şi curăţeşte păcatele noastre, pentru numele Tău, ca nu cumva să zică neamurile: «Unde este Dumnezeul lor?» Să se cu­noască între neamuri, înaintea ochilor noştri, răzbunarea sângelui vărsat, al ro­bilor Tăi; să intre înaintea Ta suspinul celor legaţi. După măreţia braţului Tău, pă­zeşte pe fiii celor omorâţi. Răsplăteşte vecinilor noştri de şapte ori, în sânul lor, insulta lor cu care Te-au defăimat pe Tine, Doamne. Iar noi, poporul Tău şi oile păşunii Tale, ne vom mărturisi Ţie în veac, din neam în neam vom spune lauda Ta.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

Mărire…, glasul al V-lea :

Grădina cuvintelor  Scriptu­rilor, cele de Dumnezeu insu­flate, pe cel ce ne-a povăţuit pe noi la pocăinţă, care multe ispite a răbdat, pe Ioan Gură de Aur, credincioşii, ca cei ce ne-am învăţat de la el, să-l onorăm după datorie; căci se roagă Domnului să mântuiască sufle­tele noastre.

Şi acum…, a Născătoarei :

Înfricoşătoarea minune a conceperii, şi chipul cel de nespus al naşterii, întru tine s-a cunos­cut, curată, totdeauna Fecioară, îmi înspăimântează mintea şi-mi înfricoşează gândul mărirea ta, Năs­cătoare de Dumnezeu, cea întin­să tuturor spre mântuirea sufle­telor noastre.

Psalmul 134.

Versete alese.

Robii, robii Domnului. Aliluia.

Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi-L,

robi pe Domnul. Aliluia.

Cei care staţi în casa Domnului,

în curţile Dumnezeului nostru:

Lăudati-L pe Domnul, căci e bun Domnul;

Cântaţi numele Lui, căci e bun.

Că pe Iacob şi l-a ales  Domnul,

Pe Israel spre moştenire Lui.

Căci eu am cunoscut că este mare Domnul. Aliluia.

Domnul nostru peste toţi dumnezeii. Aliluia.

Mărimurile.

1.Auziţi acestea toate popoarele. Ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume.

Stihiră:

Te mărim pe tine, sfinţitorule, Părinte Ioane Gură de Aur, şi onorăm sfântă şi cinstită amintirea ta că tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeul nostru.

 

Stihuri:

2. Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele, pricepere.

3. Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale şi locul sălăşluirii măririi Tale

4. Gura dreptului grăieşte înţelepciune şi limba lui rosteşte dreptate.

5. Întru amintire eternă va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme.

6. Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda.

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Sedealna,

 glasul al IV-lea:

Cu cuvintele tale cele de aur Biserica adăpându-se, pe toţi îi adapă cu apă de aur, şi vindecă bolile inimilor, lăudându-te pe tine. Eufratul cel de aur, preafe­ricite Gură de Aur.

Antifonul I al glasului al IV-lea

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire …  Şi acum…

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimen,

glasul al IV-lea :

Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.

Stih : Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume.

 

Citire din Evanghelia după Ioan.

(10, 1-16)

Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar. Iar cel ce intră prin uşă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le mână afară. Şi când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor, şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înţeles ce înseamnă cuvintele Lui. A zis deci iarăşi Isus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor.Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat.Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale.Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine. Fecioară curată, cei mântuiţi prin tine, cu cetele celor fără de trup mărindu-te pe tine.

Mijlocitor prea luminat şi preastrălucit te-ai arătat, arhie­reule, între Dumnezeu şi oameni. Că tu te-ai arătat luminător luminat al dreptei credinţe şi dumnezeieştii cunoştinţe, şi de milostenie învăţător. Pentru aceasta, cel ce eşti cu cuvinte de aur, pe tine cu dragostea inimii acum după demnitate te mărim.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Cu cuvintele tale cele cu raze de aur Biserica lui Hristos se luminează şi străluceşte, o părinte Gură de Aur. Şi sufle­tele credincioşilor se bucură, onorând preasfânta ta amintire. Că tu, tuturor, te-ai arătat po­văţuitor al pocăinţei şi îndrep­tător al mântuirii.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Stihira Ierarhului, glasul al IV-lea.

 

Fără dreptate alungat fiind de la turma ta, părinte cuvioase, ai împărtăşit necazurile şi amarele izgoniri, întru care te-ai îndemnit de fericitul sfârşit, ca un curajos nevoitor, învingând pe cel mult viclean, şi cu cunună de învingere pe tine Hristos te-a încu­nunat, Ioane Gură de Aur, ru­gătorule pentru sufletele noastre.

Mărire…, glasul al VIII-lea :

Cu cuvinte de aur şi cu învă­ţături de Dumnezeu spuse, îm­podobind Biserica lui Dumne­zeu, bogăţie spirituală ai adunat în ea, cuvintele tale cele de Dumnezeu date. Pentru aceasta, cunună din flori nestri­căcioase împletind cu cântări, aduce sfintei amintirii tale, cel ce eşti cu totul de aur, cu sufle­tul şi cu limba. Ioane, de Dum­nezeu înţelepţite. Dar ca cel ce ai îndrăznire, cuvioase, roagă-te pentru sufletele noastre.

Şi acum…, a Născătoarei:

Stăpână, primeşte rugăciunile servilor tăi şi ne mântuieşte pe noi din toată nevoia şi întristarea.

 

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!