Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (13.09.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea XI.

Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat  puteri cuvântătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur eşti Dumne­zeu adevărat şi mult milostiv. – Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Înnoirii,

glasul al IV-lea

            Precum ai arătat, Doamne, podoaba tăriei celei de sus şi celor de jos frumuseţea sfântu­lui locaş al măririi Tale, pe care întăreşte-l în veacul veacului, primeşte şi rugăciunile noastre, ale celor care neîncetat se aduc Ţie într-însul. Pentru rugăciu­nile Născătoarei de Dumnezeu, Cel ce eşti viaţa şi învierea tuturor.

Mărire… . Al martirului, asemenea.

            Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Martire Corneliu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum… . Al Înainteserbăriii, glasul al II-lea.

            Cu Crucea cea de viaţă făcă­toare a bunătăţii Tale, Doamne, pe care ne-ai dat-o nouă ne­vrednicilor spre mântuire, îm­blânzeşte- Te, stăpâne, şi mân­tuieşte pe poporul dreptcredin­cios şi ţara aceasta. Pentru Năs­cătoarea de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Psalm din catimele zilei.

Psalmul 135

Aliluia.

Lăudaţi pe Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor , că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui. Singurul Care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui.  Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întîi născuţi ai lor, că în veac este mila Lui. Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărţit Marea Roşie în două că în veac este mila Lui.  Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei că în veac este mila Lui, şi a răsturnat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, că în veac este mila lui. Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustiu, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împăraţi mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împăraţi tari, că veac este mila Lui. Pe  Sihon, împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui, şi pe Og, împăratul Basanului, că  este mila Lui. Şi le-a dat pământul lor moştenire, că în veac este mila Lui. Moştenire lui Israel, robul Lui, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră Şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Şi ne-a mântuit pe noi de duşmanii noştri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al IV-lea.

Ziua de serbare a înnoirilor astăzi a sosit credincioşilor, pe noi cei ce suntem alegerea lui Hristos, îndemnându-ne să ne înnoim toţi, şi cu faţa luminată, cântări din adâncul inimii Stăpânului să cântăm, cu credinţă, ca unui Mântuitor şi ca Celui ce ne înnoieşte pe noi.

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 52-53

A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Naşterea ta nestricată s-a arătat, Dumnezeu din coapsele tale a ieşit. Că S-a arătat purtător de trup pe pământ şi cu oamenii a petrecut. Pentru aceasta pe tine, Născătoare de Dumnezeu, toţi te mărim.

Hristos pe tine fiind spânzurat, lumea cea căzută în adâncul pierzării a ridicat-o, o, preasfântă Cruce a Domnului. Pen­tru aceasta acum cu dragoste ne închinăm ţie, şi te onorăm şi te mărim.

Veniţi cu inimă curată şi cu minte trează să privim fru­museţea Bisericii, ca a unei fiice împărăteşti, care străluceşte mai mult decât aurul, şi cu un glas să o mărim.

Împodobindu-te cu haina mântuirii pe care ţi-a ţesut-o Hristos întrupându-Se, cu bucurie pe­treci acum în împărăţia cea de sus, curat privind frumuseţea cea adevărată a Mirelui, demnule de laudă Corneliu.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

În Golgota Domnul înălţându-Se de bunăvoie pe Cruce, a lucrat mântuirea noastră prin înnoirea făpturii; şi în groapa cea de viaţă primitoare fiind pus, a treia zi a înviat ca un Dumnezeu. Pentru aceasta îm­preună cu cetele celor fără de trup, celebrăm toţi înnoirea lu­minatei şi onoratei învieri.

Mărire…, a Înnoirilor :

Pe Biserica Ta cea prealumi­nată, preaonorată şi sfântă, pe care ai răscumpărat-o cu prea­curatul Tău sânge, Cuvinte, înnoieşte-o cu Spiritul, Bunule, şi o înfrumuseţează cu razele cele dumnezeieşti, preamărind cu mărire pe cei ce cu demnitate celebrează înnoirea Bisericii Tale.

Şi acum…, a Crucii:

Crucea este păzitoarea a toa­tă lumea ; Crucea frumuseţea Bi­sericii ; Crucea stăpânirea împă­raţilor ; Crucea întărirea credin­cioşilor ; Crucea mărirea îngeri­lor şi demonilor rană.

Laudele

Psalmul 149

vv. 5-9

Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Mărire… . glasul al III-lea, a Înnoirilor :

Vino-ţi în pricepere omule, fă-te nou în loc de vechi şi serbează înnoirile sufletului, până cînd este vremea vieţii, să se înnoiască ţie calea a toată pe­trecerea. Cele de demult au tre­cut, iată toate s-au făcut noi. Cu acest fel de fruct să serbezi, cu buna schimbare schimbându-te. Aşa se înnoieşte omul ; aşa se onorează ziua înnoirilor.

Şi acum…, a Crucii:

Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce ai primit răstignirea cea de bunăvoie, spre învierea cea de obşte a neamului omenesc şi prin trestia Crucii, cu vopsele roşii degetele Tale Ţi-ai sângerat, iertare de greşeli, împărăţeşte binevoind a ne scrie nouă cu iubire de oameni, nu ne tre­ce pe noi cei ce suntem în pericole­, şi nu ne depărta iarăşi de la Tine ; ci Te îndură, Unule îndelung-Răbdătorule, de poporul cel ce este în ne­voi ; şi Te scoală, şi bate pe cei ce se luptă cu noi, ca un Atotputernic.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!