Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (11.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea I.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul martirilor,

glasul al IV-lea.

Ca pe cel ce eşti împreună-vorbitor cu cei fără de trup şi cu purtătorii de nevoinţă, Victor şi Vichentie, împreună-petrecător, adunându-ne cu cre­dinţă, te lăudăm pe tine, Mina, cerând pace lumii, şi sufletelor noastre mare milă.

Mărire…, al cuviosului, glasul al VIII-lea.

            Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Cuvioase Teodor, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum…, al Născătoarei, glasul al III-lea.

            De frumuseţea fecioriei tale şi de prealuminată curăţia ta Gabriel mirându-se, a strigat ţie, Născătoare de Dumnezeu: Ce laudă vrednică voi aduce ţie? Sau cum te voi numi pe tine? Nu mă pricep şi mă minunez! Pentru aceasta, precum mi s-a poruncit, strig ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 33

A lui David.

11-21

Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi; Cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu vorbească înşelăciune. Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează. Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor. Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ amintirea lor. Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a scăpat. Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu spiritul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va scăpa pe ei Domnul. Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi. Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce speră în El.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul I

Lauda cuvioşilor, minunatul Mina, cu sfinţenie să fie lăudat, căci ca un soare a strălucit cu ra­zele minunilor, şi a luminat cu­getele credincioşilor. Acesta as­tăzi îndeamnă pe toţi iubitorii de serbare spre lauda Zidito­rului.

Mărire… Şi acum…, a Născătoarei:

Curată cu totul fără prihană, Fecioară preasfântă, roagă-te lui Hristos Stăpânului tuturor, căci pe El L-ai născut şi ca pe un copil cu lapte L-ai hrănit, ca să ne scape pe toţi, din nevo­ia de acum, şi să ne facă demni de starea celor aleşi pe noi, cei ce cu credinţă te lăudăm pe tine.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

            Cântarea a IX-a : Irmos. S-a înspăimântat de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte, şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine, Născă­toare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.

Cu curgerile lacrimilor tale ca un sihastru şi cu izvoa­rele sângerărilor, ca un martir al lui Hristos luminându-te, străluceşti de amândouă părţile lu­minat; fiind îmbrăcat cu drep­tate, ca un preot, cuvioase, în cetele cele dumnezeieşti petreci acum în chip luminat, de trei ori fericite Părinte Teodore.

Împreună cu îngerii locuieşti întru lumină, că ai iubit vieţui­rea întocmai cu îngerii. Mina, şi cu gând curăţit vezi veselia Dom­nului luminându-te din destul cu revărsările de lumină cele de acolo, demnule de laudă.

 După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea martirilor.

Pe ceruri le înfrumuseţează ste­lele, Isuse îndurate; iar Biseri­ca o înfrumuseţează : Mina, Victor, Vichentie şi Ştefanida. Pentru rugăciunile cărora mântuieşte-ne pe noi cei ce Te lăudăm.

Mărire…, a cuviosului.

Pentru dumnezeieştile icoane ai răbdat tot necazul, chinuri şi surghiun. Pentru aceea ai luat îndoită cunună din dreapta Ce­lui Preaînalt, cuvioase părinte Teodor.

Şi acum…, a Născătoarei.

Întru tine, Preacurată Fecioa­ră, s-au văzut cu adevărat căile Domnului, care povăţuiesc pe oameni spre locul unde sunt ce­tele îngerilor şi adunările tutu­ror sfinţilor.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Mărire…, glasul al V-lea :

Cel împreună fără de început şi împreună etern, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, precum prin Evanghelie mai înainte a zis: Cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor şi Eu îl voi mărturisi pe el înaintea Ta­tălui Meu celui ceresc, asemenea prealăudaţii purtători de lupte, Mina cu cei împreună cu el ne­voitori, înfierbântându-se, au predicat înaintea împăraţi­lor şi a tiranilor mântuitorul nu­me al Stăpânului. Pentru Care şi nevoindu-se, cu cununi neveşte­jite au fost încununaţi de El; şi acum în ceruri se roagă pentru sufletele noastre.

Şi acum…, a Născătoarei :

Fericimu-te pe tine, de Dum­nezeu Născătoare Fecioară, şi te mărim credincioşii după datorie, ceea ce eşti cetate neclintită, zid neînvins, folositoarea cea tare şi totdeauna scăpare a sufletelor noastre.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Minunat este Dumnezeu între sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Mărire…, glasul I.

Pe viteazul lui Hristos, pe Mi­na cel totdeauna amintit, adunându-ne credincioşii, să-l lăudăm cu laude martirice şi cu cântări spirituale. Că acesta, purcezând la războiul împotriva duşmanilor cei nevăzuţi şi luptându-se după lege, ca un demn, a luat harul învingerii; şi acum dănţuieşte împreună cu în­gerii în ceruri, întru dănţuirea cea nestricată, cerând lumii pa­ce şi mare milă.

Şi acum…, a Născătoarei:

Singură tu, curată, te-ai făcut demnă să fi locaş Luminii care a strălucit din Tatăl. Pentru aceea strig ţie: Luminează cu lu­mina virtuţilor sufletul meu cel întunecat de patimi, şi-l sălăşlu­ieşte în locaşurile cele luminoa­se, la ziua judecăţii, Preacurată.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!