Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (12.06.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.  de 3 ori

Stih: Să se scoale Dumnezeu şi să se risipească duşmanii lui şi să fugă de la faţa lui, cei ce-1 urăsc pe el. (Ps 67,1)

Hristos a înviat din morţi…,

Stih: Precum se risipeşte fumul să se risipească, precum se topeşte ceara de faţa focului. (Ps 67,2a)

Hristos a înviat din morţi….

Stih: Aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu iar drepţii să se veselescă. (Ps 67,2b.3a)

Hristos a înviat din morţi….

Stih: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bu­curăm şi să ne veselim într-însa. (Ps 117,24)

Hristos a înviat din morţi….

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Hristos a înviat din morţi….

Rugăciune

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt po­runcile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugă­ciunile de dimineaţa. – Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Psalm din catismele zilei:

Psalmul 72

Al lui Asaf.

1-14

Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepţi la inimă. Iar mie puţin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puţin a fost de nu s-au poticnit paşii mei. Că am urât pe cei fără de lege, când vedeam pacea păcătoşilor, că n-au necazuri până la moartea lor şi tari sunt când lovesc ei. De osteneli omeneşti n-au parte şi cu oamenii nu sunt biciuiţi. Pentru aceea îi stăpâneşte pe ei mândria şi se îmbracă cu nedreptatea şi silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea şi cugetele inimii lor ies la iveală. Gândesc şi vorbesc cu vicleşug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor şi cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei şi găseşte că ei sunt plini de zile bune şi zice: «Cum? Ştie aceasta Dumnezeu? Are cunoştinţă Cel Preaînalt? Iată, aceştia sunt păcătoşi şi sunt îndestulaţi. Veşnic sunt bogaţi». Iar eu am zis: «Deci, în deşert am fost drept la inimă şi mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele, că am fost lovit toată ziua şi mustrat în fiecare dimineaţă».

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

 

Cântarea I. Glasul I

Ziua învierii, să ne luminăm, popoare! Pa­ştile Domnului, Paştile! căci din moarte la viaţă, şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de învingere.

Cântarea III.

Veniţi să bem băutură nouă făcătoare de minuni: nu din piatră seacă, ci din iz­vorul nestricăciunii, din Hristos cel ce a izvorât din mormânt, întru care ne întărim.

Sedelnele

Glasul al II-lea:

Podobie: Cele de sus căutând …

Miresme aducând femeile cu căldură la mormânt, Mântuito­rule, se bucurau cu sufletele de strălucirea îngerului şi Te vesteau pe Tine Dumnezeu a toate şi discipolilor ziceau: cu adevărat a înviat din mormânt Viaţa tuturor!

Mărire … Şi acum … , acelaşi glas:

Ceata discipolilor Tăi, împreună cu femeile purtătoare de mir, se bucură într-un glas că sărbătoare de obşte împreună cu dânsele serbează, întru mărirea şi onoarea Învierii Tale. Şi printr-înşii şi noi Îţi spunem Ţie: Iubitorule de oameni, dă poporu­lui Tău mare milă!

Cântarea IV.

La dumnezeiasca strajă, de Dumnezeu grăi­torul Avacum să stea împreună cu noi, şi să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit luminat: astăzi este mântuirea lumii; că a înviat Hristos, ca un atotputernic.

Cântarea V.

Să alergăm dis-de-dimineaţă, şi în loc de mir, cântare să-i aducem Stăpâ­nului, şi să vedem pe Hristos, Soarele drep­tăţii, tuturor viaţă răsărind.

Cântarea VI.

Coborâtu-te-ai întru cele mai de jos ale pământului, şi ai sfărâmat încuietorile cele veşnice, care-i ţineau pe cei legaţi, Hris­toase, şi a treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt.

Condacul Paştilor

            De Te-ai şi coborât în mormânt, Cel care eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor purtătoare de mir: bucuraţi-vă! Şi apostolilor Tăi pace dăruindu-le Cel care dai celor căzuţi ridicare.

Icosul

            Pe Soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt L-au întâmpinat, către dimineaţă, căutându-L ca pe o zi, femeile purtătoare de mir, şi una către alta ziceau: o, prietenelor! Veniţi să ungem cu, miresme Trupul cel de viaţă purtător şi îngropat, Trupul care L-a înviat pe Adam cel căzut, Care zace în mormânt. Să mergem, să ne grăbim ca şi Magii, să ne închinăm şi să-i aducem miruri, în loc de daruri, Celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfăşurat;  să plângem şi să spunem: o, Stăpâne, ridică-Te! Cel ce dai celor căzuţi ridicare.

Apoi :

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

A înviat Isus, precum a zis mai înainte, dăruindu-ne viaţă veşnică şi mare îndurare.

Cântarea VII.

Cel ce a mântuit pe tineri din cuptor, făcându-se om, pătimeşte ca un muritor, şi prin patimă, pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii: cel ce unul este binecuvântat, Dumnezeul părinţilor, şi prea­mărit.

Cântarea VIII.

Această aleasă şi sfântă zi, una a Sâmbe­telor, împărăteasa şi doamna, a solemnităţilor solemnitate este şi sărbătoare a sărbăto­rilor: întru care binecuvântăm pe Hristos în veci.

Cântarea IX.

Luminează-te, luminează-te, noule Ieru­salime: că mărirea Domnului peste tine a strălucit. Saltă acum şi te bucură, Sioane! Iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te, întru învierea Fiului tău.

Luminătoarea,

Paştilor

Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate şi Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicându-l şi moartea pierzând-o, Paştile nestricăciunii, lumii de mântuire.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Apoi :

Stihiri glasul al VIII-lea

Părinte de Dumnezeu înţelepţite Arsenie, de valul lumesc deosebindu-te, la înălţimea cea mai presus de lume te-ai urcat, singurul izvor al bunătăţilor dorindu-l, la singură dorirea cea adevărată ai ajuns. Cu ale cărei străluciri, fericite, luminat fiind, din negura păcatelor cu rugă­ciunile tale, scoate-ne pe noi.

Mărire… .Şi acum…:  glasul al V-lea

Ziua învierii! Şi să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem: fraţilor; şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.  de 3 ori

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!