Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (1.10.2013)

Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 37

Al lui David.

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea au apăsat peste mine. Rănile mele miros urât şi au putrezit, din cauza nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de putreziciune  şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea, şi lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am sperat Tu, mă vei auzi. Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă părăsi Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dum­nezeul meu,

nu te depărta de mine.

Ia  aminte  spre  ajutorul meu,

Doamne  al mântuirii mele.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea II.

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. înţelepţeşte-ne, să facem întru frica ta dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumne­zeul nostru; pleacă urechea ta, şi ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta; binecuvântează poporul tău şi sfinţeşte moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale, bi­sericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. – Că bine s-a cuvântat, si s-a preamărit preaonoratul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul coperământului,

glasul al IV-lea.

Astăzi, poporul cel binecre­dincios, luminat serbăm, umbriţi fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, şi, cău­tând către preacinstită icoana ta, cu umilinţă grăim: acoperă-ne pe noi cu onoratul tău acoperă­mânt şi ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântu­iască sufletele noastre.

Mărire… al apostolului, glasul al III-lea.

            Apostole Sfinte Anania roagă-L pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Şi acum…: , a cuviosului, glasul al VIII-lea.

            Întru tine, Părinte, cu ardoare s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; şi luptând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii se bucură, Cuvioase Roman, spiritul tău.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 50

Al lui David.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cu­vintele Tale şi biruitor când vei judeca. Că iată, întru fărădelegi  am fost conceput şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit; cele nea­rătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi vese­lie; bucura-se-vor oasele mele cele sme­rite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Mântuieşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu:  spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al III-lea

Celor neputincioşi tu eşti cu adevărat tărie, Preacurată Maica lui Dumnezeu; de aceea umiliţii prin tine ne înălţăm, de tine cea înaltă ne ţinem; tutoror tu eşti acoperământ, şi către Dum­nezeu mijlocitoare.

Polieleul.

Cuvânt bun a răspuns inima mea.

Bucură-te, împărăteasă prealăudată,

Mama lui Hristos-Dumnezeu. Aliluia.

Spune-voi cântarea mea împăratului.

Bucură-te, împărăteasa îngerilor, stăpâna lumii. Aliluia.

Limba mea este trestie de scriitor, care scrie iscusit.

Bucură-te, vestire profeţilor şi mărirea patriarhilor. Aliluia.

Împodobită eşti cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor.

Bucură-te, Fecioară dumnezeiască, mireasă stăpână. Aliluia.

S-a revărsat har pe buzele tale.

Bucură-te, imaculată, neîntinată, nevătămată, preasfântă. Aliluia.

De aeea, te-a binecuvântat, Dumnezeu în veac.

Bucură-te, speranţa celor disperaţi şi celor biruiţi ajutătoare. Aliluia.

Încinge- Te cu sabia peste coapsă, Puternice.

Cea plină de har, Domnul este cu tine şi prin tine cu noi. Aliluia.

Cu frumuseţea ta şi cu strălucirea ta.  Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Aliluia.

Încordează-ţi arcul, prosperă şi domneşte: Bucură-­te, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti între femei binecuvântată. Aliluia.

Pentru adevăr, blândeţe şi dreptate. Bucură-te, Marie, Doamna

noastră a tuturor, Domnul Puterilor este cu tine. Aliluia.

De aceea Te-a uns, Dumnezeule, Dumnezeul Tău. Bucură-te, scaun în chipul focului, mai preamărit decât cei în patru chipuri. Aliluia.

Cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii tăi. Bucură-te,

Marie, Doamna noastră a tuturor, bucură-te, Mama Vieţii. Aliluia.

A stat împărăteasa la dreapta Ta. Bucură-te, binecuvântată şi preamărită. Aliluia.

Îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată. Bucură­te, Născătoare de Dumnezeu, căci ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Aliluia.

Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta. Bucură-te, raiule  preasfinte, bucură-te, mireasă nenuntită. Aliluia.

Şi uită pe poporul tău şi casa părintelui tău. Bucură-te, ceea ce eşti mai mare decât sfinţii, bucură-te, mireasă nenuntită. Aliluia.

Feţei tale se vor ruga mai-marii poporului. Preasfântă Fecioară, ascultă glasul netrebnicului tău rob şi suspinele inimii, ce ţi se aduc, totdeauna, îndreaptă-le, stăpână. Aliluia.

Voi aminti numele tău în tot neamul, zicând:

Preasfântă Fecioară, dumnezeiască mireasă, cântarea mea cea sărăcăcioasă primeşte-o şi lui Dumnezeu Celui Îndurat, ca bucurându-mă, să te măresc, cu totul lăudată. Aliluia.

Antifonul I al glasului al IV-lea

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire …  Şi acum…

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimenul,

glasul al IV-lea :

Voi aminti numele tău în tot nea­mul şi neamul.

Stih: Feţei tale se vor ruga mai-marii poporului.

Citire din Evanghelia după sfântul Luca: (1, 39-49, 56)

Şi în acele zile, sculându-se Ma­ria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei lui luda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta.  Iar când a auzit Elisabeta salu­tarea Măriei, pruncul a săltat în pântece­le ei şi Elisabeta s-a umplut de Spirit Sfânt, şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi bine­cuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a cre­zut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul, şi s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a privit spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toa­te neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Pu­ternic şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s-a întors la casa sa.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 47

Că a privit la umilinţa servitoarei sale: că iată de acum toate popoarele mă vor numi fericită.

Apoi : Cântarea a IX-a. Irmos:

Tot neamul pământesc să sălteze cu Spiritul fiind luminat, şi să serbeze firea minţilor celor fără de trup, onorând sfinţita serbare a Maicii Itii Dumnezeu, şi să stri- ge : Bucură-te preafericită Născătoare de Dumnezeu, curată, totdeauna Fecioară.

Înalte împărate, Cel ce şezi împreună cu Tatăl şi eşti cântat de serafimi, privește spre rugăciu­nea cea de Mamă, care Ţi se aduce pentru noi, şi curăţeşte păcatele noastre. Mântuieşte ţara noastră şi pe popor îl în­mulţeşte; dăruieşte poporului sănătate trupului şi învingere asupra duşmanilor, pentru rugă­ciunile Maicii Tale care Te-a născut.

Această serbare de peste an celebrând, veniţi cu raze de lumi­nă strălucitoare, cu sufletească demnitate, să lăudăm întreit stră­lucită fapta cea bună a Ananiei, servul Treimii şi predicatorul.

Mântuieşte cu rugăciunile tale de pericole, pe cei care celebrează cu credinţă amintirea ta cea purtătoare de lumină, cugetătorule de Dumnezeu Romane, şi de toată vătămarea şi răutatea celui străin, şi-i îndeamnă să dobândească mărirea cea cereas­că, şi împărăţia cea de sus, prea­fericite.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

acoperământului,

O, Preasfântă Doamnă Fecioară, Născătoare de Dum­nezeu, acoperă-ne pe noi cu mi­nunatul tău omofor, păzind pe popor de toată răutatea; tu, pe care minunatul Andrei te-a vă­zut în biserica Vlahernei rugându-te, trimite-ne şi acum Doam­nă mila ta cea mare.

Mărire… a apostolului.

Vechi discipol al lui Hristos fiind Anania, vedere i-ai dat discipolului celui nou, dumnezeiescu­lui Pavel. Pentru aceasta pe ti­ne cu El te lăudăm, ca pe un ierarh îndumnezeit, ca pe un apostol dumnezeiesc, ca pe un adevărat martir şi predicator de Dumnezeu vorbitor şi ru­gător preacald pentru toată lumea.

Şi acum…: , a cuviosului.

Cu cântări de Dumnezeu insu­flate, ai arătat fericite dumneze­iască rânduiala întrupării lui Hristos cea de nespus, şi cu lau­de ai încununat, Romane, pe toţi sfinţii. Cu care împreună ai lău­dat pe cea curată Fecioară, şi adevărată Mamă a lui Dumnezeu, preaînţelepte părinte. Cu care adu-ţi aminte de noi, stând înain­tea Treimii.

Laudele

Psalmul 148

vv. 7-12

Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele care se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii.

Stihiră, glasul I

Prea minunat întru sfinţi fiind Domnul, cu îmbelşugata dare a darurilor Sale, te-a mărit în lu­me şi doctor te-a dat sufletelor şi trupurilor Anania, celor ce cu dragoste te laudă pe tine, apos­tole.

Mărire…, glasul al VIII-lea :

Discipole al Mântuitorului întâiule ierarhe mărite, lauda martirilor, Anania, luminătorule prealuminate, iar al nostru păzitorule al cetăţii cu dinadinsul roa­gă-te, să se scape turma ta din pericole şi să se mântuiasca su­fletele noastre.

Şi acum…, glasul al VI-lea :

Precum te-a văzut atunci preaminunatul Andrei în cer, cu mulţimile arhanghelilor, cu apostolii, cu profeţii şi cu mulţimile martirilor, rugându- te stăpână Fiului tău şi Dumne­zeului nostru, pentru cetate şi pentru popor, şi acoperindu-i cu cinstitul tău acoperământ, nu lipsi şi acum Preacurată a mântui aleasa moştenire a Fiului tău, mijlocind iertarea de păcate celor ce serbează preaonorata serbare a Acoperământu­lui tău, ceea ce eşti întru tot lău­dată.

 

Apoi :