Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (1.1.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 8.

Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândăvia somnului, şi cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca şi noaptea să înălţăm mâinile noastre, şi să te mărturisim pe tine întru judecăţile dreptăţii tale: primeşte rugăciunile noastre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; şi ne dăruieşte, Dumnezeule, credinţă ne ruşinată, speranţă tare, dragoste nefăţarnică; binecuvân­tează intrările şi ieşirile, faptele, lucrurile, cuvintele, gândurile noastre; şi ne dă nouă, să ajungem la începuturile zilei, lăudând, cântând, şi binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. – Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, şi s-a preamărit îm­părăţia ta, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfân­tului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul sfântului Vasile, glasul 1

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, căci a primit cuvântul tău, prin care, cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus ordine în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă-L pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Mărire … Şi acum … , al Sărbătorii, acelaşi glas:

Cel care şezi pe scaunul cel în chipul focului, în cele de sus, împreună cu Părintele cel fără început şi cu Dumnezeiescul Spirit, ai binevoit să Te naşti pe pământ din Fecioara, Mama Ta, care nu cunoaşte bărbat, Mântuitorule Isuse. De aceea ai  fost tăiat împrejur a opta zi ca un om. Mărire sfatului Tău celui preabun; mărire orânduirii  Tale; mărire smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 71

Al lui David.

Dumnezeule, judecata Ta dă-o împăratului şi dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate şi pe săracii Tăi cu judecată. Să aducă munţii pace poporului Tău şi dealurile dreptate. Judeca-va pe săracii poporului va milui pe fiii săracilor şi va umili pe clevetitor. Şi se vor teme de Tine cât va fi soarele şi cât va fi luna, din neam în neam. Se va coborâ ca ploaia pe lână şi ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări-va în zilele lui dreptatea mulţimea păcii, cât va fi luna. Şi va domni de la o mare până în alta şi de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea Etiopienii şi duşmanii lui pământul vor linge. Împăraţii Tarsisului şi insulele daruri vor aduce, împăraţii Arabilor şi ai reginei Saba prinoase vor aduce. Şi se vor închina lui toţi împăraţii pământului, toate neamurile lui îi vor servi. Că l-a scăpat pe sărac din mâna celui puternic şi pe sărmanul care n-avea ajutor; va avea milă de sărac şi de sărman şi sufletele săracilor va mântui; de camătă şi de asuprire va scăpa sufletele lor şi scump va fi numele lor înaintea lui. Şi va fi viu şi se va da lui din aurul Arabiei şi se vor ruga pentru el pururi; toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fi-va belşug de pâine pe pământ până-n vârful munţilor; pomii roditori se vor înălţa ca cedrii Libanului; şi vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie; cât va fi soarele va fi amintit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate seminţiile pământului; toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul Care face minuni. Binecuvântat este numele măririi Lui în veac şi în veacul veacului. Tot pământul se va umple de mărirea Lui. Amin. Amin.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedelnele glasul al 5-lea:

Podobie: Pe Cuvântul cel împreună …

Toţi să-l lăudăm, ca pe o podoabă Împărătească a Bisericii lui Hristos, pe Vasile, comoara cea neîmpuţinată. Căci cu acestea el ne-a învătat să cinstim Sfânta Treime, Cea unită în fiinţă şi despărţită în feţe.

Mărire … , Şi acum … , a Sărbătorii: glasul 1:

 Podobie: Mormântul Tău …

Creatorul tuturor şi Stăpânul lumii, Cel care este în cer împreună cu Tatăl şi cu Spiritul, Se taie împrejur pe pământ, ca un copil, a opta zi. Adevărat dumnezeieşti şi minunate sunt lucrările Tale! Căci Tu, Stăpâne, Te-ai tăiat împrejur pentru noi, Cel care eşti împlinirea Legii.

Mărimurile

Stih: 1. Strigaţi Domnului tot pământul. Cântaţi mărire numelui Său. Daţi mărire laudei Lui ( Ps.65,1).

Stihira Sărbătorii:

Te mărim Dătătorule de viaţă, Hristoase şi cinstim tăierea-împrejur după Lege, a preacuratului Tău trup.

Stihira Ierarhului:

Te mărim, Ierarhe al lui Hristos, Vasile, cel care în dreapta credinţă Biserica lui Hristos ai întărit-o şi fără greşeli ai păzit-o.

Stihuri:

2. Mântuire a trimis Domnul poporului Său; sfânt şi înfricoşător este numele Lui ( Ps110,9).

3. Auziţi acestea toate popoarele. Ascultaţi toţi cei care locuiţi în lume (Ps.48,l).

4. Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele   pricepere (Ps.48,3).

5. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac (Ps. 112,2).

6. Fericiţi cei care locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda (Ps. 83,5).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

După mărimuri sedealna  sfântului, glasul al VIII-lea:

Podobie: Pe Înţelepciunea …

Cu puterea dumnezeieştilor cuvinte ai nimicit ereziile întunecate şi toate pornirile lui Eunomie le-ai cufundat. Căci oamenilor ai vestit pe Spiritul a fi Dumnezeu, şi ai omorât cu înălţarea mâinilor pe duşmani, iar pe părtaşii lui Sabelie i-ai alungat şi toate părerile mincinoase ale lui Nestorie le-ai năruit; ierarhe Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce serbează cu dragoste sfântă amintirea ta.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Mărire … ,glasul al II-lea:

Pentru rugăciunile ierarhului Vasile, Milostive, curăţă mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum …

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Îndurate, curăţă mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

Şi stihira, glasul al VI-lea:

S-a  revărsat harul pe buzele tale, cuvioase părinte şi ai fost păstor Bisericii lui Hristos,­ învăţând oile cele cuvântătoare, să creadă în Treimea cea de o fiinţă, într-o Dumnezeire.

Imediat :

Cântarea a 9-a :

Nu se cîntă: Ceea ce eşti mai cinstită… ci se cântă stihirile sărbătorii cu stihu­rile următoare, glasul al 2-lea :

Măreşte, suflete al meu, pe cea mai cinstită decât oştile cele de sus.

Irmosul:

Pe tine, ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel ce a răsărit mai înainte de soare, trupeşte la noi venind, din coapse fecioreşti în chip de negrăit L-ai întrupat, binecuvântată preacurată Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Alte stihuri şi stihiri, ale sfântului Vasile cel Mare :

Măreşte, suflete al meu, pe cel între ierarhi Vasile cel Mare.

 

În loc de Mărire…

Măreşte, suflete al meu, stăpânirea Dumnezeirii celei în trei ipostasuri şi nedes­părţite.

În loc de Şi acum…

Măreşte, suflete al meu, pe cea prin care am fost răscumpăraţi din blestem.

Vasile, te-ai ţinut ca o oaie credincioasă pe urmele cele aducătoare de viaţă ale Arhipăstorului Hristos; că tu, cu desăvârşire, părinte, ţi-ai dat viaţa tiranului înfruntând vitejeşte primejdia pentru Biserică, preafe­ricite.

Tiranul făcător de rele văzând preasfinţita adunare a Bisericii lui Hristos împo­dobită cu arhieria ta, a că­zut ca trăsnit de fulger; că nu a putut răbda raza cea dintru tine, Vasile.

Catavasie:

Nu se pricepe nici o limbă a te lăuda după vrednicie, ci se întunecă şi mintea cea mai presus de lume a cânta ţie, de Dumnezeu Născătoare. Însă, fiind bună, primeşte credinţa; că ştii râvna noastră cea dumnezeiască; că tu creştinilor eşti ocrotitoare, pe ţine te mărim.

Luminătoarea

Podobie: Cu Spiritul în biserică …

Cu dragostea filosofiei ai tăiat împrejur, părinte, acoperământul sufletului tău şi te-ai arătat lumii, ca un soare, cu minunile; şi ai luminat gândurile credincioşilor, de Dumnezeu înţelepţite, slujitorule al Treimii, înţelepte Vasile şi închinătorule al Născătoarei de Dumnezeu.

Mărire … , Şi acum … , a sărbătorii:

Creatorul veacurilor Se taie împrejur cu trupul, ca un copil a opta zi, împlinind Legea; şi cu scutece este înfăşat, ca un muritor, cu lapte este hrănit Cel care ţine toate cu nemăsurată tărie, ca un Dumnezeu, şi cu bunăvoinţă le poartă.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Mărire … , glasul al VI-lea:

S-a vărsat harul pe buzele tale, cuvioase părinte, şi ai fost păstor, Bisericii lui Hristos, învăţând oile cele cuvântătoare să creadă în Treimea cea de o fiinţă, într-o Dumnezeire.

Şi acum … , a sărbătorii, glasul al VIII-lea:

Mântuitorul, coborându-Se la neamul omenesc, primit-a înfăşare cu scutece; Cel de opt zile după Maică şi fără început după Tată nu S-a ruşinat de trupeasca tăiere împrejur. Acestuia, noi credincioşii, să-I strigăm: Tu eşti Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!