Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (1.09.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalm 19.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul I

Piatra fiind sigilată de iudei şi ostaşii păzind, preacurat trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta, puterile cerurilor strigă Ţie, Dătătorule de viaţă: mărire Învierii Tale, Hristoase; mărire împărăţiei Tale; mărire rânduielii Tale Unule, Iubitorule de oameni.

Mărire…, al sfântului, glasul I

            Al răbdării stâlp ai fost, râv­nind părinţilor celor mai dina­inte, cuvioase; lui Iov întru pa­timi, lui Iosif întru ispite şi vie­ţii celor fără de trup, tu fiind în trup, Simeoane, Părintele nos­tru; roagă-te lui Hristos Dum­nezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Şi acum…, al Indictionului, glasul al II-lea:

            A toată făptura Ziditorule, Cel ce timpurile şi anii ai pus întru puterea Ta, binecuvântează cununa anului bunătăţii Tale, Doamne, păzind în pace poporul şi ţara aceasta, pentru rugăciunile Născătoarei de Dum­nezeu şi ne mântuieşte pe noi.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 9

Al lui David.

1-19

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale. Mă voi veseli şi mă voi bucura de Tine; cânta-voi numele Tău, Preaînalte. Când se vor întoarce duşmanii mei înapoi, slăbi-vor şi vor pieri de la faţa Ta!Că ai făcut judecata mea şi dreptatea mea; şezut-ai pe scaun. Cel ce judecicu dreptate. Certat-ai neamurile şi au pierit nelegiuiţii; stins-ai numele lor în veac şi în veacul veacului. Duşmanului i-au lipsit de tot săbiile şi cetăţile i le-ai sfărâmat; pierit-a pomenirea lor în sunet. Iar Domnul rămâne în veac; gătit-a scaunul Lui de judecată. Şi El va judeca lumea; cu dreptate va judeca popoarele. Şi a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne! Cântaţi Domnului, Celui ce locuieşte în Sion, vestiţi între neamuri faptele Lui. Că Cel ce răzbună sângele lor şi-a adus aminte. N-a uitat strigătul săracilor. Miluieşte-mă, Doamne! Vezi smerirea mea de către duşmanii mei. Cel ce mă înalţi din porţile morţii, să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului; veseli-mă-voi de mântuirea Ta! Căzut-au neamurile în groapa pe care au făcut-o; în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaşte Domnul când face judecată! întru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoşii în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârşit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-Te, Doamne, să nu se întărească omul; să fie judecate neamurile înaintea Ta!

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Pe Cruce fiind pironit de bunăvoie, Îndurate, în mormânt fiind pus ca un mort, Dătătorule de viaţă, stăpânirea morţii ai zdrobit-o cu moartea Ta, Puternice. Căci de Tine s-au cutremurat portarii iadului; Tu împreună ai ridicat pe morţii cei din veac, ca un iubitor de oameni.

Mărire … .Şi acum …, a Născătoarei de Dumnezeu:

Maică a lui Dumnezeu, te ştim toţi, cei ce cu dragoste alergăm la bunătateata, care şi după naştere cu adevărat te-ai arătat fecioară. Pe tine te avem ocrotitoare noi, păcătoşii; pe tine mântuire în ispite te-am câştigat, singura cu totul fără prihană.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Pocăinţa tâlharului a dobândit raiul, iar plângerea femeilor purtătoare de mir a vestit bucuria; căci ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Antifonul II

La munţii legilor Tale m-ai înălţat; cu fapte bune luminează-mă, Dumnezeule, ca să Te laud.

Cu mâna Ta cea dreaptă luându-mă Tu, Cuvinte, fereşte-mă, păzeşte-mă,  să nu mă ardă focul păcatului.

Mărire … Şi acum … .

Prin Sfântul Spirit toată făptura se înnoieşte, întorcându-­se la cea dintâi; căci întocmai puternic este cu Tatăl şi cu Cuvântul.

Prochimenul

Acum mă voi ridica, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă (ps. 11, 5).

Stih: Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate.

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan: (21, 1-14)

După acestea, Isus S-a arătat iarăşi discipolilor, la Marea Tiberiadei, şi S-a arătat aşa: Erau împreună Simon-Petru şi Toma, cel numit Geamănul, şi Natanael, cel din Cana Galileii, şi fiii lui Zebedeu şi alţi doi din discipolii Lui. Simon-Petru le-a zis: Mă duc să pescuiesc. Şi i-au zis ei: Mergem şi noi cu tine. Şi au ieşit şi s-au urcat în corabie, şi în noaptea aceea n-au prins nimic. Iar fâcându-se dimineaţă, Isus a stat la ţărm; dar discipolii n-au ştiut că este Isus. Deci le-a zis Isus: Fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare? Ei I-au răspuns: Nu. Iar El le-a zis: Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat-o, şi nu mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor. Şi a zis lui Petru discipolul acela pe care-l iubea Isus: Domnul este! Deci Simon-Petru, auzind că este Domnul, şi-a încins haina, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în apă. Şi ceilalţi discipoli au venit cu corabia, căci nu erau departe de ţărm, ci la două sute de coţi, trăgând mreaja cu peşti. Deci, când au ieşit la ţărm, au văzut jar pus jos şi peşte pus deasupra, şi pâine Isus le-a zis: Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum. Simon-Petru s-a suit în corabie şi a tras mreaja la ţărm, plină de peşti mari: o sută cincizeci şi trei; şi, deşi erau atâţia, nu s-a rupt mreaja, Isus le-a zis: Veniţi de prânziţi. Şi nici unul din discipoli nu îndrăznea să-L întrebe: Cine eşti Tu?, ştiind că este Domnul. Deci a venit Isus şi a luat pâinea şi le-a dat lor, ţi de asemenea şi peştele. Aceasta este, acum, a treia oară când Isus S-a arătat discipolilor după ce S-a sculat din morţi.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.  Chipul naşterii tale celei curate l-a arătat rugul cel ce ardea nears; şi acum, te rugăm, să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu şi puterea, înţelepciunea cea ade­vărată si ipostatică, Care îm­preună ţii şi chiverniseşti toate cu înţelepciune, şi această vre­me de acum o tocmeşte robilor tăi în aşezare lină.

Dumnezeiescul diacon Amun şi Chelsina şi cu ei patru­zeci de femei, de Dumnezeu înţelepţite, pătimind după lege, s-au încununat; şi acum cu în­gerii dănţuiesc, pe care, după datorie îi fericim.

Învrednicindu-le de darul vindecător din vistieriile Spiritului cele nesfârşite, dai vindecare ce­lor ce serbează amintirea ta, Simeoane, de Dumnezeu purtătorule.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii:

Marea Tiberiadei, odinioară, cu fiii lui Zebedeu, pe Natanael, cu Petru şi cu alţi doi, şi pe Toma, i-a avut la pescuit; care, după porunca lui Hristos de-a dreapta aruncând, au prins mulţime de peşti; pe ca­re Petru cunoscându-l, către dânsul a înotat; cărora a treia oară s-a arătat, şi pâine le-a ară­tat, şi peşte pe cărbuni.

Mărire… . a sfântului:

Viaţa ta cea purtătoare de lu­mină, cuvioase, ca un luceafăr strălucind, a luminat toată par­tea cea de sub soare cu razele minunilor. Căci prin stâlp, pă­rinte, te-ai urcat ca pe o scară la Dumnezeu, unde este împlinirea tuturor doririlor cu adevărat, Simeoane. Iar acum roagă-te pentru noi cei ce te onorăm pe tine, fericite.

Şi acum…, . a Indictionului:

Dumnezeule al dumnezeilor şi Doamne, Firea cea în trei Ipostasuri, Cel ce eşti neapropiat, totdeauna, nezidit, făcătorule al tuturor, Atotputernice, la Tine cădem toţi şi pe Tine Te rugăm ca un bun, acest an de acum, binecuvântându-l, păzeşte în pa­ce pe cei binecredincoşior şi pe tot poporul Tău, îndurate.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Stihiră, glasul I

Cel care răstignire ai răbdat, moartea ai stricat şi ai înviat din morţi, Doamne, împacă viaţa noastră, ca Cel care eşti singur atotputernic.

Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne, cu toată inima mea:

spune-voi toate minunile tale.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihira cuviosului, glasul al II-lea.

Cel din copilărie sfinţit, Sime­on, ca un fruct bun din rădăcină bună a răsărit, şi cu darul mai mult dccît cu lapte hrănindu-se, şi pe piatră trupul urcând-şi, şi către Dumnezeu înălţându-şi gândul, ceresc locaş şi-a zidit prin faptele cele bune, şi cu dumnezeieştile puteri cele de sus desfătându-se, sălaş s-a fă­cut lui Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul sufletelor noastre.

Stihira Indictionului, glasul al III-lea.

Cuvântul cel mai înainte de veci al Tatălui, Care eşti în chipul lui Dumnezeu şi ai toc­mit făptura din ce n-a fost întru fiinţă, Cel ce vremile şi anii le-ai pus întru a Ta putere, binecuvântează cununa anului bunătă­ţii Tale, dând pace Bisericii Tale, biruinţă binecredincioşilor, bu­nă rodire pământului si nouă mare milă.

Mărire…: a Evangheliei, glasul al VI-lea

După coborârea în iad, şi după învierea din morţi, întristaţi fiind, precum se cădea, învăţăceii, pentru despărţirea ta, Hristoase, la munca lor s-au întors; şi iarăşi: luntrea şi mrejele, şi pescuitul nicăieri! – Ci tu, Mân­tuitorule, ca un Stăpân al tuturor arătându-te, de-a dreapta ai poruncit să arunce mrejele. Şi cuvântul faptă s-a făcut îndată, şi mulţime mare de peşti, şi cină minunată gata pe uscat! Din care împărtăşindu-se atunci învăţă­ceii, şi pe noi acum ne învredniceşte, sufleteşte să ne hrănim, iubitorule de oameni Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!