Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (08.03.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierule al bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 20
A lui David.
Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este mărirea lui întru mântuirea Ta, glorie şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul speră în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Mâna Ta se află peste toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:
Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi chemaţi numele lui cel sfânt .
Stih 2. Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului le-am învins.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul Învierii,
glasul al 6-lea.
Puterile îngereşti la mormântul Tău şi străjerii au amorţit; şi sta Maria la mormânt, căutând preacuratul Tău trup. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul. Întâmpinat-ai pe Fecioara, dăruind viaţă, Cel ce ai înviat din morţi, Doamne, mărire Ţie!
Mărire…, al cuviosului, glasul al 8-lea
Luminătorule al dreptei credințe, sprijinul Bisericii și învățătorule, diadema monahilor, apărătorule cel neînvins al teologilor; făcătorule de minuni Grigore, lauda Tesalonicului, predicatorule al harului, roagă-te pururi să se mântuiască sufletele noastre.
Şi acum…, al Născătoarei.
Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule; Care cu moartea pe moarte ai prădat şi Învierea ai arătat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Milostive; primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, care Te-a născut pe Tine şi care se roagă pentru noi, şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel fără speranţă.
Psalm din catismele zilei
Psalmul 21
A lui David.
Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greşelilor mele. Dumnezeul meu, striga-voi ziua şi nu vei auzi, şi noaptea şi nu Te vei gândi la mine. Iar Tu întru cele sfinte locuieşti, lauda lui Israel. În Tine au sperat părinţii noştri, sperat-au în Tine şi i-ai scăpat pe ei.Către Tine au strigat şi s-au mântuit, în Tine au sperat şi nu s-au ruşinat. Iar eu sunt vierme şi nu om, ocara oamenilor şi defăimarea poporului.Toţi cei ce m-au văzut m-au batjocorit, au vorbit cu buzele, clătinat-au capul zicând: ,,A sperat în Domnul, să-l scape, mântuiască-l pe el, că-l voieşte pe el”. Că Tu eşti Cel ce m-ai scos din pântece, speranţa mea, de la sânul mamei mele. Spre Tine m-am aruncat de la naştere, din pântecele mamei mele Dumnezeul meu eşti Tu. Nu Te depărta de la mine, că pericolul este aproape, şi nu este cine să-mi ajute. Înconjuratu-m-au viţei mulţi, tauri graşi m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpeşte şi răcneşte. Ca apa m-am vărsat şi s-au risipit toate oasele mele. S-a făcut inima mea ca ceara ce se topeşte în mijlocul pântecelui meu. S-a uscatu ca un vas de lut tăria mea, şi limba mea s-a lipit de cerul gurii mele şi în pământul morţii m-ai coborât.Că m-au înconjurat câini mulţi, adunarea celor vicleni m-a împresurat. Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la mine. Împărţit-au hainele mele şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi.      Iar Tu, Doamne, nu depărta ajutorul Tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte. Scapă de sabie sufletul meu şi din gheara câinelui viaţa mea. Scapă-mă din gura leului şi din coarnele taurilor umilinţa mea.Spune-voi numele Tău fraţilor mei; în mijlocul adunării Te voi lăuda, zicând: Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L pe El, toată seminţia lui Iacob măriţi-L pe El! Să se teamă de El toată seminţia lui Israel.Că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului, nici n-a întors fala Lui de la mine şi când am strigat către El, m-a auzit. De la Tine este lauda mea în adunare mare, rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de El. Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe Domnul, iar cei ce-L caută pe Dânsul vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului. Şi se vor închina înaintea Lui toate seminţiile neamurilor. Că a Domnului este împărăţia şi El stăpâneşte peste neamuri.Mâncat-au şi s-au închinat toţi bogaţii pământului, înaintea Lui vor cădea toţi cei ce se coboară în pământ.Şi sufletul meu în El trăieşte, şi seminţia mea va servi Lui. Se va vesti Domnului neamul ce va să vină. Şi vor vesti dreptatea Lui poporului ce se va naşte şi ce a făcut Domnul.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna,
glasul al 6-lea.
Mormântul deschis fiind şi iadul tânguindu-se, Maria a strigat către Apostolii cei ascunşi: Ieşiţi, lucrătorii viei, spuneţi vestea învierii; a înviat Domnul, dând lumii mare milă.
A doua omilie din Hexameron.
Sfântul Vasile cel Mare
Azi dimineaţă am explicat câteva cuvinte din Scriptură şi am găsit atât adânc de gânduri ascunse în ele, încât am pierdut cu totul curajul să merg mai departe. Dacă pridvoarele sfintelor sunt aşa, iar tindele bisericii sunt atât de cinstite şi de înalte, încât întunecă ochii minţii noastre cu străfulgerarea frumuseţii lor, cum vor fi sfintele sfintelor ? Cine-i în stare a îndrăzni să intre în sfintele sfintelor sau cine va privi pe cele mai presus de grai ? Chiar a le privi este cu neputinţă, iar cuvântul cu greu tâlcuieşte ceea ce gândeşte mintea! Dar pentru că în faţa Dreptului Judecător este hotărâtă răsplată, nu vrednică de dispreţuit, chiar numai pentru că doreşti să faci cele ce trebuie, n-am să şovăi să-mi continui tâlcuirea, deşi sunt departe de vrednicia acestei tâlcuiri. Iar dacă, cu ajutorul Spiritului, nu mă voi depărta de scopurile urmărite de Scriptură, atunci n-am să fiu socotit vrednic de respins.
Binecuvântările învierii.
Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.
Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi împreună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.
Pentru ce, din compătimire, miruri cu lacrimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.
Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.
Purtătoarele de mir femei, cu miruri venind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.
Mărire – A Treimii.
Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.
Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.
Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucurie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.
Ipacoiul
Cu moartea Ta cea de bunăvoie şi făcătoare de viaţă, Hristoase, porţile iadului sfărmându-le, ca un Dumnezeu, ne-ai deschis nouă raiul cel de demult, şi înviind din morţi, ai mântuit din stricăciune viaţa noastră.
Antifonul 2
Dacă n-ar fi fost Domnul între noi, nimeni dintre noi n-ar fi putut sta împotriva duşmanului; căci cei care înving, de aici se înalţă.
Cu dinţii lor să nu fie apucat sufletul meu, ca o pasăre, Cuvinte. Vai de mie, cum voi scăpa de duşmani, fiind iubitor de păcate?
Mărire … Şi acum…
Prin Spiritul Sfânt este îndumnezeirea tuturor, bunăvoirea, înţelegerea, pacea şi binecuvântarea; căci întocmai lucrător este cu Tatăl şi cu Cuvântul.
Prochimenul
Doamne, deşteaptă puterea Ta şi vino, ca să ne mântuieşti (ps. 79,2 ).
Stih: Cel care  paşti pe Israel, ia aminte. (ps. 79, 1)
Citire din Evanghelia după sfântul Luca: (24, 36-53)
În vremea aceea, sculându‑Se din morţi, Isus a stat în mijlocul discipolilor Săi şi le‑a zis: Pace vouă! Iar ei, înspăimântându‑se şi înfricoşându‑se, credeau că văd spirit. Şi Isus le‑a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi‑Mă şi vedeţi, că spiritul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi zicând acestea, le‑a arătat mâinile şi picioarele Sale. Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându‑se, El le‑a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei L‑au dat o bucată de peşte fript şi dintr‑un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor. Şi le‑a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le‑am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în profeți şi în psalmi. Atunci le‑a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le‑a spus că aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi, şi să se predice în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora. Şi iată, Eu trimit peste voi promisiunea Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i‑a dus afară până spre Betania şi, ridicându‑Şi mâinile, i‑a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S‑a despărţit de ei şi S‑a înălţat la cer. Iar ei, închinându‑se Lui, s‑au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.
Imediat:
Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne închinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea lui: că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.
Mărire…, glasul al 8-lea.
Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă; căci aleargă spiritul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaşul trupului cu totul întinat. Ci ca un Milostiv curăţeşte-l cu îndurarea Ta.
Şi acum…
În cărările mântuirii îndreaptă-mă, Născătoare de Dumnezeu, căci cu păcate grozave mi-am întinat sufletul şi cu lenevire mi-am cheltuit toată viaţa mea; ci cu rugăciunile tale, Preacurată, spală-mă de toată necurăţia.
Stih glasul al 6-lea. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.
Şi stihira:
La mulţimea faptelor mele cele rele, cugetând eu ticălosul, mă cutremur de înfricoşătoarea zi a judecăţii; ci îndrăznind spre mila îndurării Tale, ca David îţi strig Ţie: miluieşte-mă, Dumnezeule după mare mila Ta.
Imediat :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luca 1, 46
Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.
Ca de un sicriu însufleţit al lui Dumnezeu, nicicum să nu se atingă mâna necredincioşilor; dar buzele credincioşilor, fără tăcere, glasul îngerului cântând, să cânte cu bucurie Născătoarei de Dumnezeu: bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.
Mărire …  Şi acum …
Cu totul fiind plin de înţelepciunea cea bună, mărite, ai strălucit lumină în lume, izvorând  dogmele dreptei-credinţe; căci cu iubirea filosofiei cele alese, înţelepte, ai luat în pântece dumnezeiasca frică şi ai născut cuvintele Spiritului.
Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.
Luminătoarea Învierii:
Arătând, Mântuitorule, că eşti om după fire, după ce ai înviat din mormânt, din mâncare te-ai împărtăşit, şi în mijloc stând ai învăţat, să vestească pocăinţa; şi de grabă la Tatăl cerescul Părinte te-ai înălţat, şi ai promis învăţăceilor că le trimiţi pe Mângâietorul. Preadumnezeiescule Dumnezeu-omule, mărire Învierii tale.
Mărire… Şi acum…, a Preacuviosului.
Bucură-te, lauda părinţilor, gura teologilor, sălăşluirea tăcerii, casa Înţelepciunii, căpetenia învăţătorilor, adâncul cuvântului. Bucură-te, organul lucrării, înălţimea gândirii la cele de sus, vindecătorule al bolilor omeneşti. Bucură-te, locaşul Spiritului, viu fiind şi după moarte, părinte.
Apoi: Laudele.
Toată suflarea să laude pe Domnul.
Lăudaţi pe Domnul din ceruri.
Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.
Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule.
Stihira Învierii, glasul al 6-lea.
O, călcătorilor de lege, unde sunt sigiliile şi arginţii pe care i-aţi dat ostaşilor? Nu s-a furat Tezaurul, ci a înviat ca un puternic; voi v-aţi ruşinat, lepădându-vă de Hristos, Domnul măririi, Cel care a pătimit şi S-a îngropat şi a înviat din morţi: Acestuia să ne închinăm.
Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.
Stihiră, glasul 1.
Fericită viaţă ai petrecut în lume, şi acum te bucuri împreună cu mulţimile celor fericiţi, şi pe pământul celor blânzi ca un blând locuieşti, Ierarhe Grigore. Îmbogăţindu-te de la Dumnezeu cu darul minunilor, pe care îl dai celor care te onorează.
Mărire…, glasul al 6-lea
Celor care umblă în întunericul păcatelor, le-ai răsărit lumină, Hristoase, în timpul postului. Arată-ne nouă şi ziua cea vestită a patimii Tale, ca să-Ţi strigăm Ţie: scoală-Te, Dumnezeule, îndură-Te de noi.
Şi acum…, Născătoarei de Dumnezeu.
Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.
Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)
Mărire – Şi acum
Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!