Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (03.01.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 142
Al lui David.
Doamne, auzi rugăciunea mea, as¬cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă¬bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,
şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)
Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po¬văţui la pământ drept.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 12.
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi pri¬meşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel mi¬lostiv şi atotputernic. Străluceşte în ini¬mile noastre soarele cel adevărat al drep¬tăţii tale; luminează mintea noastră, şi sim¬ţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică -pentru că la tine este izvorul vieţii- şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, si în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:
Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.
Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi¬ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul profetului, glasul al 2-lea:
Amintirea profetului tău Malahia, Doamne sărbătorind, prin el te rugăm, mântueşte sufletele noastre.
Mărire…, al Martirului, glasul al 4-lea.
Martirul tău Doamne Gordie , întru nevoinţa lui, cununa nestricăciunii a luat-o de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori i-a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
Şi acum, Al Înainteserbării, glas 4:
Găteşte-te Zavuloane, şi bine te împodobeşte Neftalime; Iordane râule stai, primeşte săltând pe Stăpânul cel ce vine să se boteze. Bu¬cură-te Adame, împreună cu strămoaşa. Nu vă ascundeţi ca mai înainte în rai. Că cel ce v-a văzut pe voi goi, s-a arătat, ca să vă îmbrace în haina cea dintâi. Hristos s-a arătat, toată făptura vrând să o înnoiască.
Psalm din catimele zilei.
Psalmul 118
Aliluia.
67-88
Mai înainte de a fi umilit, am greşit; pentru aceasta cuvântul Tău am păzit. Bun eşti Tu, Doamne, şi întru bunătatea Ta, învaţă-mă îndreptările Tale. S-a înmulţit asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale. S-a închegat ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea Ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai umilit, ca să învăţ îndreptările Tale. Bună-mi este mie legea gurii Tale, mai mult decât mii de comori de aur şi argint. Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelepţeşte-mă şi voi învăţa poruncile Tale. Cei ce se tem de Tine mă vor vedea şi se vor bucura, că în cuvintele Tale am sperat. Cunoscut-am, Doamne, că drepte sunt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai umilit. Facă-se dar, mila Ta, ca să mă mângâie, după cuvântul Tău, către robul Tău. Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi, că legea Ta cugetarea mea este. Să se ruşineze cei mândri, că pe nedrept m-au nedreptăţit; iar eu voi cugeta la poruncile Tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile Tale. Să fie inima mea fără păcat întru îndreptările Tale, ca să nu mă ruşinez. Se topeşte sufletul meu după mântuirea Ta; în cuvântul Tău am sperat. S-au sfârşit ochii mei după cuvântul Tău, zicând: „Când mă vei mângâia?” Că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările Tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului Tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Mi-au spus călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sunt adevăr; pe nedrept m-au persecutat. Ajută-mă! Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile Tale. După mila Ta viază-mă şi voi păzi mărturiile gurii mele.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna, glasul al 3-lea.
Podobie: De frumseţea fecioriei tale…
Cel care este necuprins du¬pă Dumnezeire, şi cuprins cu materia trupului, va să vină să se boteze în curgerile Iorda¬nului. Pe acesta cu curăţia gândului să-l primim, că tu¬turor va să facă înnoire. Că¬tre care să strigăm cu frică mărire Hristoase arătării tale.

Psalmul 50
Vv 19-21
Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.
Condacul profetului, glasul al 4-lea.
Podobie: Arătatu-te-ai astăzi…
Cu Harul profeţiei îmbogăţindu-te profetule Malahie, venirea lui Hristos mai îna¬inte clar ai vestit-o, şi mântuirea lumii. Cu a căruia strălucire lumea s-a luminat.
Condacul martirului, glasul al 2-lea.
Podobie: Pe Născătoarea de Dumnezeu… .
Toţi să lăudăm pe încu¬nunatul Gordie, acel neînvins soldat în chinuri, şi în munci neînfrânt; care ne-a strălucit cu adevărat de la răsărit, ca o stea mare; dumnezeiască frumuseţea martirilor lui Hristos.
Icos
Pe Cuvântul cel împreună cu Tatăl fără început, pe înţelepciunea cea adevă¬rată, pe izvorul cuvântării, pe adâncimea cunoştinţei, pe mai marele nevoinţelor martirilor, pe mărturia adevărului, pe Stăpânul a toa¬tă suflarea, îl chem să-mi dea mie putere de laudă, ca să pot lăudă cum se cade după vrednicie, vitejiile martiru¬lui, care a strălucit de la ră¬sărit, şi a înfruntat nebunia tiranilor, dumnezeiască frumuseţea martirilor lui Hri¬stos.
Sinaxar
În această lună, în ziua a treia, Înainteserbarea Botezului Domnului nostru Isus Hristos, şi amintirea sfântului profet Malahia şi a sfântului martir Gordie.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
Apoi:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi !
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat :
Luca I, 54-55
L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.
După care se cântă sau se recită :
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru-rea fe¬ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs-cătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luminătoarea sfântului Gordie.
Această zi s-a arătat a sărbătorii lui Gordie, cugetăto¬rului de Dumnezeu, şi preamă¬ritul martir, pe care acum luminat să-l celebrăm, căci s-a nevoit pentru Hristos. Deci toţi iubitorii de martiri să ne îndemnăm cu ardoare, spre bună rodirea bunătăţilor.
Mărire… Şi acum…, a Înainteserbării.
Betleemul părăsind, mi¬nunea cea preanouă, la Ior¬dan să alergăm din suflet fier¬binte, şi acolo să vedem în¬fricoşătoare taină; cu dumnezeiască cuviinţă a stat de faţă, gol fiind Hristosul meu, îmbrăcându-mă în haina cereştii împărăţii.
Psalmul 150
vv. 1-6
Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.
Mărire…, glasul al 6-lea.
Steaua din Iacob a răsă¬rit lumii, şi păcatul oamenilor cel ca văpaia luând, îl în¬groapă în apele Iordanului, strălucind cu raza Dumnezeirii, şi luminarea cunoştinţei de Dumnezeu dând neamu¬rilor. Bine eşti cuvântat cel ce te-ai arătat, Dumnezeul nostru mărire ţie.
Şi acum…, asemenea.
Plinitor legii după trup fiind Hristos, a venit la Ior¬dan, început mântuirii să o săvârşească ca un îndurat, şi Botezătorului îşi pleacă cre¬ştetul, celui ce strigă cu cre¬dinţă: Popoare să strigăm: Bine eşti cuvântat cel ce te-ai arătat, Dumnezeul nostru mărire ţie.
Apoi :
Doxologia mică
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Stihoavna laudelor
Stihiră, glasul al 2-lea
Stih: Te-au văzut apele Dumnezeule, te-au văzut apele, şi s-au spaimântat.
Găteşte-ţi şi tu Iordane curgerea că cel ce botează cu foc, se apropie, să înnoiască zidirea cea sfărâmată.
Mărire… Şi acum…, asemenea:
S-a arătat raza măririi Tatălui, în curgerile Iordanu¬lui cu Botezul curăţind, întinarea sufletelor noastre.
Apoi :
Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!