Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (02.01.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Amin.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 102
Al lui David
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.
Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 11.
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat puteri cuvântătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur eşti Dumne-zeu adevărat şi mult milostiv. – Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:
Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che¬maţi numele lui cel sfânt .
Stih 2. Toate neamurile m-au înconju¬rat, şi în numele Domnului le-am învins.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul Ierarhului, glasul al 4-lea.
Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei ta¬le, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bo¬gate; Sfinte Părinte Silvestru, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
Mărire… Şi acum…, troparul Înainteserbării, glasul al 4-lea.
Găteşte-te Zavuloane, şi bine te împodobeşte Neftalime; Iordane râule stai, primeşte săltând pe Stăpânul cel ce vine să se boteze. Bu¬cură-te Adame, împreună cu strămoaşa. Nu vă ascundeţi ca mai înainte în rai. Că cel ce v-a văzut pe voi goi, s-a arătat, ca să vă îmbrace în haina cea dintâi. Hristos s-a arătat, toată făptura vrând să o înnoiască.
Psalm din catismele zilei.
Psalmul 146
Al lui Agheu şi al lui Zaharia.
Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna şi pe cei risipiţi ai lui Israel; Cel ce vindecă pe cei zdrobiţi cu inima şi leagă rănile lor, Cel ce numără mulţimea stelelor şi dă tuturor numele lor. Mare este Domnul nostru şi mare este tăria Lui şi priceperea Lui nu are hotar. Domnul înalţă pe cei blânzi şi umileşte pe cei păcătoşi până la pământ. Cântaţi Domnului cu cântare de laudă; cântaţi Dumnezeului nostru în alăută; Celui ce îmbracă cerul cu nori, Celui ce găteşte pământului ploaie, Celui ce răsare în munţi iarbă şi verdeaţă spre folosul oamenilor; Celui ce dă animalelor hrana lor şi puilor de corb, care Îl cheamă pe El. Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoinţa Lui. Bunăvoinţa Domnului este în cei ce se tem de El şi în cei ce speră în mila Lui.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna glas 1.
Podobie: Mormântul tău…
Îmbrăcându-te Isuse al meu întru a mea sărăcie, ai mers amestecându-te cu robii, şi Botez cerând de la rob, iubitorule de oameni. Pentru aceasta văzându-te Ioan, a stri¬gat: Cum te voi boteza pe tine cel ce nici cum nu ai întinare? Dumnezeule preabune.
Psalmul 50
Vv 16-18
Mântuieste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
Condacul Înainteserbării, glasul, al 4-lea.
Podobie: Arătatu-te-ai astăzi…
La repeziciunile Iordanului, astăzi venind Domnul, către Ioan a strigat: Nu te teme a mă boteza, că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi zidit.
Icos
Nu te silesc pe tine Botezătorule ca să treci hota¬rele; nu-ţi zic ţie spune-mi cele ce vorbeşti celor fără lege, şi vezi pe păcătoşi. Numai mă botează tăcând, şi aştep¬tând cele din Botez, că vei vei obţine pentru aceasta o demnitate pe care nu au avut-o nici profeţii. Că eu te voi face mai mare decât toţi fiii pământului. Dintre profeţi niciunul nu m-a văzut pe mine cu claritate, ci întru închi¬puiri şi în umbre şi visuri; iar tu înaintea mea stând m-ai văzut, că am venit să mân¬tuiesc pe Adam cel întâi zidit.
Condacul Ierarhului glasul la 2-lea.
Podobie: Căutând cele de sus…
De înţelepciunea lui Dum¬nezeu umplându-ţi gura ta, ne-ai descoperit nouă cunoş¬tinţa Treimii; şi nedumnezeirea tiranilor ai surpat-o Silvestre, cu praştia cuvinte¬lor tale. Drept aceea roagă-te Domnului pentru noi.
Icos
Îmbogăţindu-te cu scaunul căpeteniei apostolilor, te-ai arătat slujitor lui Dumnezeu prea minunat, împodobind, întărind şi mărind Biserica cu dogme dumnezeeşti. Şi luminându-o ca o stea luminoasă cu lumina bunătăţilor, şi învăţându-o să creadă în Trei¬me, ca într-o Dumnezeire nedespărţită, ai gonit ereziile duşmanilor, preaînţe¬lepte Silvestre. Pentru aceea roagă-te pentru noi Domnului.
Sinaxar
În această lună,în ziua a doua, Înainteserbarea Botezului Domnului nostru Isus Hristos, şi amintirea celui dintru sfinţi părintelui nostru Silvestru, Papă al Romei.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
Apoi:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat :
Luca 1, 52-53
A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.
După care se cântă sau se recită :
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru-rea fe¬ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs-cătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luminătoarea
Podobie: Femei ascultaţi…
Glasul celui ce strigă glăsuieşte, şi dealuri săltaţi, dănţuieşte neamul omenesc; pentru că Cuvântul cel fără înce¬put trup luând ca un om, a venit să se boteze în Iordan de mâinile care le-a zidit, cu¬fundând păcatul lumii.
Mărire… Şi acum…, acelaşi glas.
Cum te vor primi curge¬rile râului iubitorule de oa¬meni? Pe tine cel ce ai fă¬cut râurile şi marea din cele ce n-au fost. Cum va îndrăzni Înaintemergătorul să-şi pună mâna Stăpâne pe creştetul tău cel preacurat? Lăudăm cutremurându-ne Cuvinte de înăl¬ţimea sărăciei tale.
Laudele
Psalmul 149
vv. 5-9
Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.
Mărire… Şi acum…, a Înainteserbării, glasul al 6-lea.
Se cutremură cu mâna temându-se să-şi pună mâna, se bucură cu sufletul gândind Ioan cum bine ai voit să-ţi pleci creştetul tău în chip de rob fiind îmbrăcat, ca pe oameni să-i scapi din robia duşmanului pe cei ce strigă: Bine eşti cuvântat cel ce vii, Dumnezeul nostru mărire ţie.
Şi acum…, asemenea.
Tot pământul cu taină să se bucure acum dupre profeţie, şi munţii să sălteze. Întoarce-ţi curgerile Iordane precum scrie, înfricoşază-te de faţa Stăpânului. Că Dumnezeu făcându-se om, pe toţi oamenii a venit să-i curăţească de păcatul lui Adam.

Apoi :
Doxologia mică
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Stihoavna laudelor
Stihiră
Glasul al 6-lea.
Stih: Te-au văzut apele Dumnezeule, te-au văzut apele, şi s-au spaimântat.
Să se veselească pustiul Iordanului, şi să înflorească ca crinul, că glasul celui ce stri¬gă s-a auzit în el, gătiţi calea Domnului. Că cel care a pus munţii cu măsură, şi văile cu cumpăna, cel care toatele umple ca un Dumnezeu, se botează de la serv.A început să sărăcească, cel ce dăruieşte daruri bogate. Auzit-a Eva, întru dureri vei naşte fii, iar acum a auzit Fecioara, bucură-te cea plină de Har, Domnul este cu tine, cel ce are mare milă.
Mărire…, Şi acum…, glasul al 8-lea, a lui Anatolie.
Ioane Botezătorule, cel ce din pântece m-ai cunoscut pe mine Mieluşelul, la râu mă slujeşte, cu îngerii slujeşte-mi, tinzându-te atinge-te cu pal¬ma de creştetul meu cel preacurat. Şi când vei vedea mun¬ţii cutremurându-se, şi Ior-danul întorcându-se, să strigi cu dânşii: Cel care te-ai întru¬pat din Fecioară spre a noa¬stră mântuire, Doamne mărire ţie.
Apoi :
Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!