Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (25.12.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea III.

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugă­ciunile de dimineaţa. – Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi chemaţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul al 4-lea:

            Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ţie! (de trei ori).

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 70

Al lui David.

Spre Tine, Doamne, am sperat, să nu fiu ruşinat în veac. Întru dreptatea Ta, scapă-mă şi mă scoate, pleacă urechea Ta către mine şi mă mântuieşte. Fii mie Dumnezeu apărător şi loc întărit, ca să mă mântuieşti, Că întărirea şi scăparea mea eşti Tu. Dumnezeul meu, scapă-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege şi a celui ce face strâmbătate, Că Tu eşti aşteptarea mea, Doamne; Domnul este speranţa mea din tinereţile mele. Întru Tine m-am întărit din pântece; din pântecele maicii mele Tu eşti acoperitorul meu; întru Tine este lauda mea pururi. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu eşti ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud gloria Ta, toată ziua marecuviinţa Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneţilor; când va lipsi tăria mea, să nu mă laşi pe mine. Că au zis duşmaii mei mie şi cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună, Zicând: Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriţi-l şi-l prindeţi pe el, că nu este cel ce răscumpără. Dumnezeule, nu Te depărta de la mine; Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia aminte!  Să se ruşineze şi să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu ruşine şi înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururi voi spera în Tine şi voi înmulţi lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta, al căror nume nu-l cunosc. Intra-voi întru puterea Domnului; Doamne, îmi voi aduce aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învăţat din tinereţile mele şi eu şi astăzi vestesc minunile Tale. Până la bătrâneţe şi cărunteţe, Dumnezeule, să nu mă părăseşti. Ca să vestesc braţul Tău la tot neamul ce va să vină. Puterea Ta şi dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte, măreţiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea Ţie? Multe necazuri şi rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viaţă şi din adâncurile pământului iarăşi m-ai scos. Înmulţit-ai către mine mărirea Ta şi întorcându-Te m-ai mângâiat şi din adâncurile pământului iarăşi m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta-voi Ţie din alăută. Sfântul lui Israel. Se-vor bucura buzele mele când voi cânta Ţie şi sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă şi limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută să-mi facă rău.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna, glasul al 4-lea:

                Pentru ce te minunezi, Marie? Pentru ce te înspăimântezi de ceea ce este întru tine ? Iar Fecioara zice: Pentru că pe Fiul cel din veşnicie sub ani L-am născut, şi nu ştiu cum s-a făcut conceperea Celui ce S-a născut. Nu am bărbat şi cum voi naşte Fiu ? Naştere fără sămânţă, cine a văzut ? În adevăr unde voieşte Dumnezeu se biruieşte rânduiala firii, precum scrie. Hristos S-a născut din Fecioara în Betleemul Iudeii.

Mărimurile

Stih: 1. Strigaţi Domnului tot pământul, cântaţi numele Lui ! Daţi mărire laudei Lui! (ps.65,l).

Stihiră:

Te mărim, Dătătorule de viaţă, Hristoase, Cel care pentru noi acum cu trupul Te-ai născut din nenuntita şi Preacurata Fecioară Maria.

Stihuri:

2. Mântuire a trimis Domnul poporului Său; sfânt şi înfricoşător este numele Lui (Ps.109,9).

3. Dumnezeul nostru în cer şi pe pământ, toate câte a voit a făcut (Ps.134,6).

4. Şi Eu întâi-născut Îl voi pune pe El, mai înalt decât împăraţii pământului, şi I se vor închina toţi domnii pământului (Ps.88, 27; 71,11).

5. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut (Ps.109,4).

6. Domnul a zis către Mine: Fiul Meu eşti Tu; Eu astăzi Te-am născut (Ps.2,7).

Mărire … , glasul I

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Sedealna, glasul al 4-lea :

Cel neîncăput nicăieri cum a încăput în pântece ? Cel ce este în sânurile Tatălui cum stă acum în braţe de Maică ? Cu adevărat precum a ştiut, precum a voit şi precum bine a socotit. Că fără trup fiind, S-a întrupat de bunăvoie; şi Cel ce este S-a făcut pentru noi ce nu era, şi neschimbându-Şi firea S-a fă­cut părtaş frământăturii noastre, în două firi S-a născut Hristos, vrând să plinească lumea cea de sus.

Prochimenul, glasul al 4-lea:

Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut.

Stih: Zis-a Domnul Domnului meu : şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe duşmanii Tăi aşternut picioarelor Tale.

Toată suflarea…

Evanglielia de la Matei (1, 18—24):

            Iar naşterea lui Isus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Spiritul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o descopere, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a conceput în ea este de la Spiritul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Isus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin profetul care zice: „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”. Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Se cântă Mărire…, glasul al 2-lea :

Astăzi toate se umplu de bucurie, Hristos născîndu-Se din Fecioară.

Şi acum…, aceasta:

Miluieşte-ne Dumnezeule după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre.

Şi se cântă următoarea stihiră, glasul al 6-lea :

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace! Că astăzi primeşte Betleemul pe Cel ce şade pururi împreună cu Tatăl. Astăzi îngerii măresc cu dumnezeiască cuviinţă pe Pruncul Cel ce S-a născut. Mărire întru cei de sus lui Dumne­zeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!

La Cântarea a 9-a, în loc de Ceea ce eşti mai cinstită…,

se pun Stihirile Solemnităţii, cu stihuri.

 Canonul întâi :

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe cea mai cinstită şi mai mărită decit oştile cele de sus, pe Fecioara preacurată, de Dumnezeu Născătoarea.

Irmosul:

Taină minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L îl mărim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut cu trup din Fecioara.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Cel păratul. Cei ce S-a născut în peşteră din Fecioara.

Troparul:

Minunata mergere a stelei celei noi şi neobişnuite, de curând ivită, înaintea căreia se plecau cerurile, văzând-o magii, au mărturisit pe Hristos împăratul născut pe pământ, în Betleem, spre mântuirea noastră. :

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Dumnezeu, Căruia I s-au închinat magii.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Cel ce a fost vestit de stea magilor.

Troparul:

Magii întrebând: unde este Pruncul-împărat, Cel de curând născut, a Cărui stea s-a arătat, că am venit să ne închinăm Lui, s-a mâniat Irod şi s-a tulburat, semeţindu-se luptătorul împotriva lui Dumnezeu, a omorî pe Hristos.

Stih: Măreşte, suflete al meu pe Preacurata Fecioara, şi singura de Dumnezeu Născătoarea, care a născut pe Hristos împăratul.

Stih: Magii şi păstorit an venit să se închine lui Hristos, Celui ce S-a născut în cetatea Betleemului.

Troparul:

Cunoscut-a cu vremea stelei, prin ale cărei povăţuiri s-au închinat magii în Betleem lui Hristos cu daruri; şi de înger în ţara lor, au lăsat cumplitul ucigător de prunci.

Stih: Astăzi Fecioara naşte pe Stăpânul înăuntru, în peşteră !

Irmosul:

Mai lesne este, Fecioară pentru noi să iubim tăcerea, căci este lucru neprimejdios, decât a împleti din dragoste cântări cu ardoare alcătuite, căci este lucru anevoios. Ci o, Mamă, pe cât binevoieşti dă-ne şi nouă această putere.

Stih: Astăzi Stăpânul Se naşte ca un prunc din Fecioara.

Apoi:

Luminătoarea

Glasul al 3-lea:

Cercetatu-ne-a pe noi de sus Mântuitorul nostru, Răsăritul răsăriturilor, şi cei din întuneric şi din umbră am aflat adevărul: că din Fecioară S-a născut Dom­nul (de trei ori).

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Mărire…, glasul al 6-lea: Alcătuire a lui Ghermano

Când a fost vremea venirii Tale pe pământ, întâia înscriere a lumii s-a făcut; atunci ai voit să se înscrie numele oamenilor celor ce au crezut naşterii Tale. Pentru aceea, o astfel de poruncă de la cezarul a ieşit, că veşnica Ta împărăţie, cea fără de în­ceput, s-a înnoit. Pentru aceasta şi noi aducem Ţie, Dumnezeului şi Mântuitorului sufletelor noastre, în loc de dar de bani, bogăţia teologhisirii celei drept- credincioase.

Şi acum…, glasul al 2-lea: Alcăluire a lui Ioan Monahal

Astăzi Hristos în Betleem Se naşte din Fecioara. Astăzi Cel fără de început Se începe şi Cuvântul Se întrupează. Puterile cerurilor se bucură şi pământul cu oamenii se veseleşte; magii daruri aduc; păstorii minunea vestesc ; iar noi neîncetat cântăm: mărire întru cei de sus lui Diunnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!