Rugăciunea de seară, cu texte alese din oficiul Vecerniei (7.05.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.  de 3 ori

Stih: Să se scoale Dumnezeu şi să se risipească duşmanii lui şi să fugă de la faţa lui, cei ce-1 urăsc pe el. (Ps 67,1)

Hristos a înviat din morţi…,

Stih: Precum se risipeşte fumul să se risipească, precum se topeşte ceara de faţa focului. (Ps 67,2a)

Hristos a înviat din morţi….

Stih: Aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu iar drepţii să se veselescă. (Ps 67,2b.3a)

Hristos a înviat din morţi….

Stih: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bu­curăm şi să ne veselim într-însa. (Ps 117,24)

Hristos a înviat din morţi….

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Hristos a înviat din morţi….

Rugăciunea

Dumnezeul nostru, adu-Ţi aminte de noi păcătoşii şi netrebnicii robii  Tăi, când chemăm numele Tău; nu ne ruşina în aşteptarea îndurării Tale; dăruieşte-ne Doamne , toate cererile cele spre mântuire şi ne învredniceşte, să te iubim şi să ne temem de tine şi din toată inima noastră, să facem în toate voia ta. Că Dumnezeu bun şi iubitor de oameni eşti şi Ţie mărire îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi,

Psalmul 140

Versetele: 1-2, 8-10

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine, auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, auzi-mă, Doamne!

Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu.

Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege.

Cădea-vor în mreaja lor păcătosii, ferit sunt eu,  şi voi scăpa.

Psalmul 129

Versetele: 6-8

Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să spere Israel în Domnul.

Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El, şi El va mântui pe Israel din toate fărădelegile lui.

Psalmul 116

Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele.

Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

Stihiră glasul al II-lea

Celui mai înainte de veci din Tatăl născut, lui Dumnezeu- Cuvântului, Celui întrupat din Fecioara Maria, veniţi să i ne închinăm! Că crucea răbdând, îngropării S-a dat, precum în­suşi a voit; şi, înviind din morţi, m-a mântuit pe mine, omul cel rătăcit.

Mărire…: a sfântului apostol Ioan, acelaşi glas.

Pe fiul tunetului, pe temeiul cu­vintelor celor dumnezeieşti, pe începătorul cuvântării de Dum­nezeu şi întâiul predicator al dogmelor adevăratei înţelep­ciuni a lui Dumnezeu, pe iubitul loan şi păzitorul de feciorie, neamul omenesc după datorie să-1 lăudăm; că acesta având în­tru sine neîncetat lucru dumne­zeiesc, la început, a zis, era Cu­vântul; şi îndată şi nedespărţirea cea de Tatăl, şi după aces­tea întocmirea fiinţei cu Tatăl, arătându-ne nouă prin sine dreapta mărire a Sfintei Treimi, şi făcător a fi împreună cu Ta­tăl şi purtător de viaţă şi lumină adevărată, pe acesta L-a arătat nouă. O, minune înfricoşătoare, şi lucru înţelept! Că plin fiind de dragoste, plin s-a făcut şi de teologie, cu mărirea şi cu cin­stea şi cu credinţa, întemeietor fiind al curatei noastre credin­ţe, prin care vom dobândi veşni­cele bunuri în ziua judecăţii

Şi acum…: dogmatica glasului al II-lea

Trecut-a umbra Legii, când Darul a venit; că precum rugul n-a ars fiind aprins, aşa Fecioară, ai născut şi fecioară ai rămas. în locul stâlpului de foc, a răsărit Soarele dreptăţii; în locul lui Moise, Hristos, mântuirea sufletelor noastre.

Imn în onoarea Sfintei Treimi

Lumină lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc Celui fără de moarte, a Sfântului,  Fericitului, Isuse Hristoase. Venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Spirit, Dumnezeu; vrednic eşti în toata vremea să fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce dai viaţă, pentru aceasta lumea Te măreşte.

Prochimenul

versul I

Mila Ta, Doamne, mă va urma în toate zilele vieţii mele.

Stih: Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.

 

Citire din epistola întâia, catolică sfîntului apostol Ioan.

(IV, 11—16).

Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi datori suntem să ne iubim unul pe al­tul. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar, dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea Lui în noi este desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că rămânem în El şi El întru noi, fiindcă ne-a dat din Spiritul Său, şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl L-a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii. Cine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu ră­mâne în el şi el în Dumnezeu. Şi noi am cunoscut şi am crezut iubirea, pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire şi cel care rămâne în iubire, ră­mâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămîne întru El.

Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna

Stihira Învierii, glasul al II-lea.

            Stih: Iar Dumnezeu, împăratul nostru, mai înainte de veci, a făcut
mântuire în mijlocul pământului.

Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, toată lumea a luminat şi a chemat făptura Ta, Atotputernice Doamne, mărire Ţie.

Mărire…: a cuviosului, glasul al VIII-lea.

Părinte Arsenie, cugetătorule de Dumnezeu, cu izvoarele lacri­milor, luminându-ţi gândul, cu Dumnezeu ai vorbit, prin cură­ţeniile cele neîncetate şi prin strălucire, stâlp cu totul luminos şi ca focul strălucit al dumneze­ieştii credinţe te-ai arătat feri­cite, lauda călugărilor. Şi acum pe noi pe toţi păzeşte-ne cu ru­găciunile tale.

Şi acum…:  glasul al V-lea

Ziua învierii! Şi să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem: fraţilor; şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.

 

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.

Mărire…: al sfântului apostol Ioan.

Apostole al lui Hristos de Dum­nezeu iubite, grăbeşte-te de scapă  pe poporul cel fără de răs­puns. Că te primeşte când cazi către El, Cel ce te-a primit când te-ai rezemat pe pieptu-I; pe Care roagă-L, de Dumneaeu cu­vântătorule, şi norul păgânilor cel pus asupra noastră să-l ri­sipească, cerându-ne nouă pace şi mare milă.

Şi acum…:  a cuviosului, glasul al VIII-lea.

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare ; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Arsenie, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Binecuvântat eşti, Stăpâne atotţinătorule, Care ai luminat ziua cu lumina soarelui şi noaptea ai strălucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii; ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporul Tău şi ne iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale peste moştenirea Ta. Ocoleşte-ne cu sfinţii Tăi îngeri. Înarmează-ne cu armele dreptăţii Tale. Îngrădeşte-ne cu adevărul Tău. Păzeşte-ne cu puterea Ta. Mântuieşte-ne de toată primejdia, de tot vicleşugul celui potrivnic şi ne dăruieşte şi această seară cu noaptea ce vine şi toate zilele vieţii noastre, desăvârşită, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală şi fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care Ţi-au plăcut din veac. Amin.