Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (9.05.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 10.

Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a mărturi­sirii, ne-ai arătat pocăinţa profetului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei că­zuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndu­rărilor tale curăţă fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oa­menilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare. – Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iu­birea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună binecuvântat eşti, cu preas­fântul, şi bunul, şi de viaţă Făcătorul Tău Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii ve­cilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi chemaţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul profetului, glasul al 2-lea:

A profetului tău Isaia, pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Mărire…, troparul martirului, glasul al 4-lea:

Cu haine din vărsare de sânge împodobindu-te, stai înaintea Domnului Împăratul puterilor, Hristofore pururi-mărite, unde cu cetele celor fără de trupuri şi ale martirilor cânţi dulce cântare întreit-sfântă şi înfricoşătoare; pentru aceasta prin rugăciunile tale mântuieşte turma ta.

Şi acum…, glasul al 2-lea:

Stând lângă mormânt, îngerul a grăit Mironosiţelor femei: Mirurile se cuvin morţilor, dar Hristos S-a arătat străin putreziciunii. Ci strigaţi: A înviat Domnul, dăruind lumii mare milă!

Psalm din catimele zilei.

Psalmul 135

Aliluia.

Lăudaţi pe Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor , că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui. Singurul Care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui.  Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întîi născuţi ai lor, că în veac este mila Lui. Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărţit Marea Roşie în două că în veac este mila Lui.  Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei că în veac este mila Lui, şi a răsturnat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, că în veac este mila lui. Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustiu, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împăraţi mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împăraţi tari, că veac este mila Lui. Pe  Sihon, împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui, şi pe Og, împăratul Basanului, că  este mila Lui. Şi le-a dat pământul lor moştenire, că în veac este mila Lui. Moştenire lui Israel, robul Lui, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră Şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Şi ne-a mântuit pe noi de duşmanii noştri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul al 2-lea.

Miresme aducând femeile cu căldură la mormânt. Mântuitorule, se bucurau cu sufletele de strălucirea îngerului şi Te predicau pe Tine Dumnezeu a toate şi Discipolilor grăiau: Cu adevărat a înviat din mormânt Viaţa tuturor!

Apoi: Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Condacul, glasul al 2-lea:

Primind darul profeţiei, profetule şi martire Isaia, de Dumnezeu predicatorule, tuturor de faţă ai arătat întruparea Domnului la toate marginile pământului cu glas mare strigând: Iată, Fecioara în pântece va lua.

Icos

Fiind eu cu totul omorât şi având buze necurate, cum îţi voi aduce Hristoase, laudă după vrednicie? Însă cunoscând a Ta milostivire, că mântuieşti pe cei ce vin la Tine cu credinţă, ca şi văduva oarecând acei doi bănuţi, aduc şi eu cuvinte din buze întinate, şi căzând strig către Tine: Luminează-mi mintea mea Stăpâne, ca să zic cu profetul Tău : Iată, Fecioara în pântece va lua.

Condacul martirului, glasul al 4-lea:

Săvârşind nevoinţa martiriului, ai primit de la Dumnezeu cununa învingerii, fericite Hristofor; pe Care roagă-L, din nevoi să ne scăpăm noi.

Sinaxar

În această lună, în ziua a noua, amintirea sfântului Profet Isaia şi a sfântului martir Hristofor.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te de noi şi ne mântuieşte. Amin.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 52-53

A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Femeilor, ascultaţi glas de bucurie: zdrobind iadul cel tiran, am ridicat lumea din stricăciune; alergaţi să spuneţi prietenilor Mei bunele-vestiri; căci voiesc să luminez zidirea Mea cu bucurie de acolo, de unde a venit întristarea.

Laudele

Psalmul 149

vv. 5-9

Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Mărire…, Şi acum…, glasul 1:

Mironosiţelor femei, pentru ce aţi venit la mormânt? Pentru ce căutaţi pe Cel viu printre cei morţi? A înviat Domnul, îndrăzniţi, grăieşte îngerul!

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. (ps. 89, 16-18)

Stihiră, glasul al 2-lea.

Stih: Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat.

Încetând şiroaiele lacrimilor ce curgeau din izvorul tânguirilor, dumnezeieştile Uceniţe ale lui Hristos, cuvinte de bucurie aducând acum, vestesc celor ce au fost martori de aproape ai harului, învierea Cuvântului şi bucuria cea din mormânt, de unde au auzit cu uimire glas potrivnic întristării, poruncind lor: Bucuraţi-vă!

Mărire…, Şi acum…, glasul 1:

Cu frică au venit femeile la mormânt, sârguindu-se să ungă cu miresme trupul Tău şi negăsindu-l, se mirau între dânsele, necunoscând învierea. Dar un înger a stat înaintea lor şi le-a zis: A înviat Hristos, dăruindu-ne nouă mare milă.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!