Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (9.04.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 9.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Aliluia (de 3 ori)

Din timpul nopţii aleargă spiritul meu către Tine Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile Tale pe pământ.

Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pământ.

Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mânca.

Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.

Aliluia.

Troparele Treimice, glasul al 8-lea

Spre cer inimile având, cetelor îngereşti să urăm şi cu frică la Cel ce nu ia mită să cădem, laudă de biruinţă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu puterea Crucii Tale, îndură-Te de noi.

Mărire…

Heruvimii, neîndrăznind a privi la Tine, zburând strigă cu înălţare de vers cântarea dumnezeiască a glasului celui întreit-sfânt; cu care şi noi strigăm Ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, îndură-Te de noi.

Şi acum…

Fiind robiţi de mulţimea greşealelor noastre şi neîndrăznind a privi la înălţimea Ta, plecăm sufletul şi trupul, şi cu îngerii cântare strigăm Ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-Te de noi.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 84

Al fiilor lui Core.

Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, ai întors robia lui Iacob. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor. Potolit-ai toată mânia Ta; Te-ai întors de către iuţimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre şi-ţi întoarce mânia Ta de la noi. Oare, în veci Te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te, ne vei dărui viaţă şi poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta şi mântuirea Ta ne-o dă nouă. Auzi-voi ce va spune întru mine Domnul Dumnezeu; că va spune pace peste poporul Său şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi întorc inima spre El. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de El, ca să se aşeze mărirea în pământul nostru. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate şi pământul nostru îşi va da rodul său; Dreptatea înaintea Lui va merge şi va pune pe cale paşii Săi.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al 3-lea.

Astăzi Lazăr murind se îngroapă şi-l jelesc rudele; iar Tu, ca un cunoscător mai înainte şi Dumnezeu, ai prorocit pătimirea lui, zicând Apostolilor: Dar acum merg să înviez pe cel ce l-am zidit. Pentru aceasta toţi strigăm Ţie: Mărire tăriei puterii Tale.

Mărire…, Şi acum…, a Crucii şi a Născătoarei.

Cea curată şi maica Ta, Hristoase, care nu ştie de nuntă, văzându-Te mort spânzurat pe lemn, tânguindu-se ca o maică, a zis: Ce Ţi-a răsplătit Ţie mulţimea iudaică cea fără de lege şi nemulţumitoare care s-a bucurat de darurile Tale cele multe şi mari, Fiul meu? Laud plecăciunea Ta cea dumnezeiască.

CUVÂNTUL VII: PLÂNSUL CARE PRODUCE BUCURIE

Sfântul Ioan Scărarul

14

Întru începuturi, cunoscând pruncul pe tatăl său, este cuprins de nesfârşită bucurie. Când mai apoi însă, potrivit iconomiei divine, el se îndepărtează şi din nou se întoarce, copilul devine plin şi de bucurie şi de întristare; de bucurie văzând pe cel dorit, de întristare fiind lipsit atâta vreme de frumuseţea frumuseţilor. O mamă se  ascunde  dinaintea       pruncului, dar acesta o caută cu durere până ce o găseşte; iar ea, bucurându-se, îl învaţă să nu se despartă niciodată de ea, ci mai mult îi aprinde dragostea pentru ea. ,,Cine are urechi de auzit, să audă”, zice Domnul (Luca 14, 35).

Unui osândit care i-a primit sentinţa de condamnare la moarte nu-i mai arde să privească spectacolele de teatru. Cel ce cu adevărat plânge nu va mai lua seama vreodată la desfătare, la mărire, la mânie, ori la furie. Plânsul constituie durerea profundă a sufletului ce s-a pocăit, care adaugã zilnic o durere lângă alte dureri, fiind ca şi femeia în chinurile naşterii.

Drept şi sfânt este Domnul; pe cel ce cu chibzuinţă se sihăstreşte, tot cu chibzuinţa se semeţeşte; pe cel ce cu chibzuinţă se supune, în fiecare zi îl veseleşte  Cel  care nu urmează  sincer unul  din aceste două feluri de vieţuire este lipsit de darul lacrimilor.

Alungă de la tine pe diavolul care se apropie de tine când te afli întru plângere, şoptindu-ţi că Dumnezeu este neîndurător şi nemilostiv. Observă-l cu  atenţie şi vei descoperi că acelaşi, înainte de a te fi tras  în păcat, numea  pe Dumnezeu iubitor de oameni, milostiv si îndurător.

Plânsul neîncetat dă naştere la obişnuinţă, dispoziţie permanentã a sufletului; trecând apoi în simţirea inimii, cu greu ne mai poate fi luat.

 

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi: Cântarea a IX-a :

Lacrimi de îngropare varsă surorile lui Lazăr, văzând astăzi pe fratele lor sub piatra cea grea; iar Tu, Hristoase al meu, arătând aceasta de departe, ai zis Apostolilor Tăi: Mă bucur pentru voi că nu am fost de faţă cu trupul acolo.

Iarăşi vine Hristos la Tine, Iudee ucigaşă, dorind să împlinească patima cea mântuitoare ca un Dumnezeu, pe Care Îl căutai să-L ucizi cu pietre. Iată se apropie, de Sineşi fiind chemat, să fie omorât de tine, ca să ne mântuiască pe noi.

Mărire…, a Treimii:

Dumnezeirea este Unime şi Treime; o, ce întoarcere minunată! Unită după fiinţă, este împărţită deosebit după feţe; că netăiată fiind, se taie; una fiind se întreieşte. Aceasta este Tatăl şi Fiul şi Spiritul cel viu, Ea care păzeşte toate.

Şi acum…, a Născătoarei:

Cine a auzit să fie vreo Fecioară născătoare de prunc şi Maică fără de bărbat? Marie, tu săvârşeşti minunea aceasta. Dar spune-mi, în ce chip? Nu cerceta adâncurile dumnezeieştii mele naşteri; aceasta este foarte adevărată, dar înţelegerea este mai presus de mintea omenească.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea:

Lumină fiind Hristoase, luminează-mă întru Tine, cu puterea Crucii Tale,  şi mă mântuieşte.

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. (ps. 89, 16-18)

Stihiră, glasul 1.

Israel se îmbracă cu porfiră şi cu vison, strălucind întru veşminte preoţeşti şi împărăteşti, şi îndestulându-se cu legea şi cu profeţii, se veselea în slujbele legii. Dar răstignindu-Te afară de porţi pe Tine, Făcătorule de bine, Cel ce ai sărăcit, şi lepădându-se de Tine, după ce ai înviat, Cel ce eşti pururi în sânurile lui Dumnezeu-Tatăl, însetează de picătura harului, precum şi bogatul cel nemilostiv a făcut cu Lazăr cel sărac. Că în loc de porfiră şi de vison, s-a îmbrăcat în focul cel nestins. Şi se jeleşte văzând pe poporul păgân, cel lipsit mai înainte de fărâmiturile adevărului, încălzindu-se acum în sânurile credinţei lui Avraam şi, cu porfira sângelui Tău şi cu haina botezului îmbrăcat, împreună veselindu-se şi îndulcindu-se de darurile Tale şi zicând: Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Mărire…, Şi acum…, a Crucii-Născătoarei:

Văzându-Te, Hristoase, spânzurat, ceea ce Te-a născut întru curăţie pe Tine, Care ai spânzurat pământul pe ape, Iubitorule de oameni, a strigat: Vai mie! Ce vedere minunată? Unde Ţi-a apus frumuseţea cea nemărginită, preadulcele meu Fiu? Măresc mila Ta, că pătimeşti de bunăvoie pentru toţi.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

În Biserica măririi tale stând, în cer ni se pare că stăm, Născătoare de Dumnezeu; ceea ce eşti poarta cerească, deschide nouă uşa milostivirii tale.

Împărate ceresc, pe credincios poporul no­stru păzeşte-l; credinţa întăreşte-o; pe pă­gâni îmblânzeşte-i; lumea în pace o păzeşte; sfântă casa acesta bine o ocroteşte; pe cei mai înainte adormiţi părinţii şi fraţii noştri în corturile drepţilor aşează-i; şi pe noi întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca un bun şi iubitor de oameni.

Rugăciunea sfântului Efrem

Doamne şi Stăpâne al vieţii mele, nu-mi da mie spiritul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de domnie, şi al grăirii în deşert.

Iar spiritul curăţiei, al umilţinţei, al răbdării şi al dragostei dăruieşte- mi-l mie robului tău.

Aşa, Doamne împărate, dăruieşte-mi mie, ca să-mi văd greşelile mele, si să nu condamn pe fratele meu; că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!