Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (8.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea XI.

Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat  puteri cuvântătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur eşti Dumne­zeu adevărat şi mult milostiv. – Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul,

glasul al IV-lea

            Mai-marilor principi ai oştiri­lor cereşti, vă rugăm noi, nedemnii; cu rugăciunile voastre să ne acoperiţi, cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupeşti păzindu-ne pe noi, cei ce că­dem cu dinadinsul şi strigăm: mântuiţi-ne din nevoi, ca nişte mai-mari peste cetele puterilor celor de sus.

Mărire… . Şi acum… . Al Născătoarei.

            Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată şi crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Psalm din catimele zilei.

Psalmul 144

Al lui David.

Te  voi înălţa, Dumnezeul meu, îm­păratul meu, şi voi binecuvânta numele Tău în veac şi în veacul veacului. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Mare este Domnul şi lăudat foarte şi măreţia Lui nu are sfârşit. Neam şi neam vor lăuda lucrurile Tale şi puterea Ta o vor vesti. Măreţia gloriei sfinţeniei Tale vor grăi şi minunile Tale vor istorisi și puterea lucrurilor Tale înfricoşă­toare vor spune şi mărirea Ta vor povesti. Amintirea mulţimii bunătăţii Tale vor vesti şi de dreptatea Ta se vor bucura. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Bun este Domnul cu toţi şi îndu­rările Lui peste toate lucrurile Lui. Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale şi cuvioşii Tăi să Te binecuvinteze. Mărirea împărăţiei Tale vor spune şi de puterea Ta vor vorbi. Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea Ta şi gloria măreţiei împărăţiei Tale. Împărăţia Ta este împărăţia tutu­ror veacurilor, iar stăpânirea Ta, din neam în neam. Credincios este Domnul întru cuvintele Sale şi cuvios întru toate lucrurile Sale. Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi cei încovoiaţi. Ochii tuturor spre Tine speră şi Tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi Tu mâna Ta şi de bună­voinţă saturi pe toţi cei vii. Drept este Domnul în toate căile Lui şi cuvios în toate lucrurile Lui. Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cei ce-L chea­mă pe El întru adevăr. Voia celor ce se tem de El o va face şi rugăciunea lor o va auzi şi-i va mântui pe dânşii. Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iu­besc pe El, şi pe toţi păcătoşii îi va pierde. Lauda Domnului va spune gura mea şi să binecuvânteze tot trupul numele cel sfânt al Lui în veac şi în veacul veacului.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al IV-lea.

Mai-marele principe al slujitorilor celor fără de trup, care stai înaintea lui Dumnezeu şi cu strălucirile cele de acolo eşti strălucit, lumi­nează, sfinţeşte pe cei ce te lau­dă pe tine cu credinţă, şi mântuieşte de toată tirania duşmanului, şi viaţă paşnică cere nouă şi tuturor popoarelor.

Mărire … Şi acum … , a Născătoarei:

Nu vom tăcea niciodată, Năs­cătoare de Dumnezeu, să lăudăm cu mulţumire din inimă îndurările tale, Stăpână, noi robii tăi, strigând şi zicând: Preasfântă Fecioară, grăbeşte-te şi ne mântuieşte de duşmanii cei nevăzuţi şi văzuţi, şi de toată primejdia, căci tu, Curată, mântuieşti pururi pe robii tăi de toate cele cumplite.

PSALMUL 135

versete alese

Lăudaţi-L pe Domnul, căci este bun. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cu mână tare şi cu braţ înalt. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi ne-a scăpat de duşmanii noştri. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Apoi: Mărimurile

Stihiră:

Veniţi toţi, într-un glas să-i lăudăm pe Arhistrategii Mihail şi Gabriel, zicând: pe Principii Puterilor celor de sus.

Stihuri:

2. Domnul stă pe heruvimi, să se cutremure pământul (ps. 98,1).

3. Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui (ps.96,8).

4. Cel care faci pe îngerii Tăi spirite, şi pe slujitorii Tăi pară de foc (ps.103,5).

5. Binecuvântaţi-L pe Domnul toţi îngerii Lui, cei puternici în virtute, care împliniţi poruncile Lui şi ascultaţi glasul cuvintelor Lui (ps.102,20).

6. Binecuvântaţi, îngerii Domnului, pe Domnul. Cerurile Domnului, pe Domnul lăudaţi-L.

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Prochimenul,

 glasul al IV-lea:

Cel care-i faci pe îngerii Tăi spirite şi pe slujitorii Tăi pară de foc.

Stih: Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul; Doamne Dumnezeul meu Te-ai mărit foarte.

Citire din Evanghelia după Matei.

(13,24-30.37-43; )

Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa.Dar pe când oamenii dormeau, a venit dușmanul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus.Iar dacă a crescut paiul şi a făcut fruct, atunci s-a arătat şi neghina.Venind servii stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în ţarina ta? De unde dar are neghină?Iar el le-a răspuns: Un om dușman a făcut aceasta. Servii i-au zis: Voieşti deci să ne ducem şi s-o plivim?El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul.Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l  în grânarul meu.El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului.Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău.Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii.Şi, după cum se alege neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului.Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea,Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Mărire … , glasul al II-lea:

Pentru rugăciunile celor fără de trup, Milostive, curăţă mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum … glasul al II-lea:

Pentru rugăciunile Născă­toarei de Dumnezeu, Îndurate, curăţă mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţă fărădelegile noastre.

Şi stihira, glasul al VI-lea:

Îngerii Tăi, Hristoase, înain­tea scaunului măririi cu frică stând, şi cu a Ta vărsare de lu­mină pururi străluciţi fiind, cântăreţii întru cele preaînalte şi slujitorii voii Tale, de la Tine fiind trimişi, dau luminare su­fletelor noastre.

 

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 52-53

A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Cântarea IX

Tot neamul pământesc să salte, cu spi­ritul fiind luminat; şi să serbeze firea Minţilor celor fărădetrup, Iăudând mărită sărbătoare a Mamei lui Dumnezeu; şi să strige.

Mărire …

Ca nişte păzitori ai lumii şi ai Bisericii şi mai-marii cetelor puterilor celor de sus, rugaţi-vă pentru noi Mântuitorului.

Şi acum … , a Născătoarei:

Cu un glas, de Dumnezeu Născătoare, pe tine te prea­mărim: că din patimi şi din primejdii ne mântuieşti , şi rugăciunile noastre spre cele bune le împlineşti.

Luminătoarea

Ca pe un apărător şi con­ducător al neamului omenesc şi preabun călăuzitor, dumneze­iescule Principe, te-a arătat Creatorul şi Dumnezeu, şi cu mărire în taină pe tine, Mi­haile, te-a cinstit, spre a striga neîncetat cântarea de victorie, cea întreit-sfântă şi dumneze­iască.

Laudele

Psalmul 149

vv. 5-9

Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Mărire … , glasul al V-lea:

Unde umbreşte harul tău, Arhanghele, de acolo este alun­gată puterea diavolului. Că nu poate să rabde lumina ta lucea­fărul cel care a căzut.De aceea te rugăm, săgeţile lui cele de foc purtătoare pornite asupra noastră, stinge-le cu mijlocirea ta, apărându-ne de smintelile lui, vredni­cule de laudă, Mihaile Arhan­ghele.

Şi acum … , a Născătoarei:

Te fericim, Născătoare de Dum­nezeu Fecioară, şi te mărim noi credincioşii după datorie, cetatea cea neclintită, zidul cel nesurpat, ocrotitoarea cea puternică şi scăparea sufletelor noastre.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!