Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (24.06.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit, cei ce mă necăjesc

mulţi împotriva mea se ridică.

Mulţi zic sufletului meu:

nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.

Iar tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti,

gloria mea, şi cel ce înalţi capul meu.

Cu glasul meu către Domnul am strigat,

şi din muntele lui cel sfânt m-a auzit.

Culcatu-m-am şi am adormit;

deşteptatu-m-am  iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Nu mă voi teme de miile de mulţimi:

de cei ce din toate părţile mă împresoară.

S

coală-Te, Doamne:

mântuieşte-mă, Dumnezeul meu.

Că tu ai bătut pe toţi cei ce zadarnic mă duşmănesc:dinţii celor păcătoşi i-ai zdrobit.

A Domnului este mântuirea;

şi peste poporul tău vină binecuvântarea ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciune.

Te lăudăm, Îţi cântăm, te binecuvântăm, şi Îţi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi pri­meşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel mi­lostiv şi atotputernic. Străluceşte în ini­mile noastre soarele cel adevărat al drep­tăţii tale; luminează mintea noastră, şi sim­ţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică -pentru că la tine este izvorul vieţii şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, si în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul al VIII-lea.

Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepţi pe pescari i-ai arătat, trimiţându-le lor Spiritul Sfânt. Şi printr-înşii lumea ai vânat-o, Iubitorule de oameni, mărire ţie!

Mărire… .Şi acum…: glasul  al IV-lea.

Profetule și Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după demnitate să te lăudăm pe nine nu ne pricepem noi, cei care cu dragoste te onorăm; că sterilitatea celei care te-a născut și amuțirea părintelui tău s-a dezlegat, întru mărită și onorată nașterea ta, și îmntruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se predică.

 

Psalmul 30

A lui David.

14-26

Iar eu către Tine am sperat, Doamne, zis-am: «Tu eşti Dumnezeul
meu!» În mâinile Tale, soarta mea, scapă-mă din mâna duşmanilor mei şi de
cei ce mă prigonesc. Arată faţa Ta peste robul Tău, mântuieşte-mă  cu mila Ta! Doamne, să nu fiu ruşinat că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze necredincioşii şi să coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene, care vorbesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare. Cât este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai gătit-o ce­lor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce speră în Tine, înaintea fii­lor oamenilor! Îi vei ascunde pe ei cu aco­perământul feţei Tale de tulburarea oa­menilor. Îi vei acoperi pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că mi­nunată a fost mila Sa, în cetate întărită. Iar eu am zis întru uimirea mea: Alungat sunt de la faţa ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul ru­găciunii mele când am strigat către Tine. Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor ce se mândresc, cu prisosinţă. Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce speraţi în Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul I

Izvorul Spiritului venind la cei de pe pământ, împărţit în chip minunat în râuri purtătoare de foc, a rourat pe Apostoli, luminându-i; şi focul le-a fost lor nor de rouă, care i-a luminat, şi fla­cără purtătoare de ploaie, prin care am primit harul, prin foc şi prin apă. Lumina Mângâieto­rului a venit şi lumea a luminat.

Polieleul

Psalmul 134

Versete alese

Robii, robii Domnului. Aliluia.

Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi-L,

robi pe Domnul. Aliluia.

Căci eu am cunoscut că este mare Domnul. Aliluia.

Domnul nostru peste toţi dumnezeii. Aliluia.

Doamne, numele Tău este în veac. Aliluia.

Şi amintirea Ta din neam în neam. Aliluia.

Binecuvântat este Domnul din Sion,

Cel care locuieşte în Ierusalim. Aliluia.

Mărimurile

Stihiră:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte şi Cuvinte al lui Dumnezeu şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Stihuri:

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi spirit drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele (ps.50, 1 1).

Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine (ps.50,12).

Domnul va da tărie poporului Său, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace (ps.28,1l).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Antifonul I al glasului al IV-lea

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire …  Şi acum…

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimen,

glasul al IV-lea:

Spiritul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptăţii.

Stih: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău.

 

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan: (20, 19-23)

Şi fiind seară, în ziua aceea, în­tâia a săptămânii (Duminică), şi uşile fiind încuiate unde erau adunaţi discipolii de frica iudeilor, a venit Isus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâi­nile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat Discipolii văzând pe Domnul. Şi Isus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă tri­mit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Spirit Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Mărire … , glasul al II-lea:

Pentru rugăciunile Înaintemergătorului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum …

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Apoi stih: Miluieşte-ne Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale curăţeşte mulţimea fărădelegilor noastre.

Şi se cântă această Stihiră

 idiomelă, glasul al VI-lea:

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Spiritul adevărului; Care pre­tutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Ceea ce eşti mai cinstită .. nu se cântă;

Cântarea IX.

Bucură-te, Împărăteasă Maică, mărirea fe­cioriei! Că toată gura cea limpede bine­grăitoare, vorbind, nu te poate lăuda după cuviinţă; ci se întunecă toată mintea, a cu­noaşte naşterea ta. Pentru aceasta, cu un gând te preamărim.

Măreşte, suflete al meu, pe Dumnezeirea, cea una în trei feţe.

Se cuvine să o lăudăm pe Fecioara cea purtătoare de viaţă ; căci numai ea L-a tăinuit în pântece pe Cuvântul, Cel ce a vindecat firea omenească cea bolnavă. Care pe scaunul cel de-a dreapta  Tatălui acum stând, a trimis harul Spiritului.

Luminătoarea

Lumină este Tatăl, Lumină este Cuvântul, Lumină şi Sfântul Spirit, Care a fost trimis Apostolilor în limbi de foc; şi printr-însul toată lumea se luminează pentru a onora Sfânta Treime.

Mărire… . Și acum… .

Nașterea Înaintemergătorului cea făcătoare de bucurie astăzi înlătură întristarea amuțirii părintelui și sterilitatea celei care l-a născut și predică bucuria și veselia ce va fi; pentru aceasta o și serbează întru veselie toată zidirea.

 

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Mărire…: glasul al VI-lea :

            Înaintemergătorul steaua stelelor, din pântece steril se naște astăzi pe pământ Ioan cel iubit de Dumnezeu și arată raza lui Hristos răsăritul cel de sus spre dreapta mergere  credincioșilor.

 Şi acum…, glasul al VIII-lea :

Odinioară limbile au fost amestecate pentru îndrăznire zidirii turnului; iar acum limbi­le au fost înţelepţite pentru mărirea cunoştinţei de Dumnezeu. Atunci i-a pedepsit Dumnezeu pe cei nelegiuiţi pentru greşea­lă; acum Hristos i-a luminat pe pescari cu Spiritul. Atunci s-a lu­crat mulţimea limbilor spre pe­depsire; acum se reînnoieşte în­ţelegerea spre mântuirea sufle­telor noastre.

 

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)Mărire – Şi acum Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.  Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!