Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (21.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 87

Al fiilor lui Core.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.  Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea X.

Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a mărturi­sirii, ne-ai arătat pocăinţa profetului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei că­zuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndu­rărilor tale curăţă fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oa­menilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare. – Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iu­birea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună binecuvântat eşti, cu preas­fântul, şi bunul, şi de viaţă Făcătorul Tău Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii ve­cilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul,

Serbării, glasul al IV-lea.

            Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi vestirea mântuirii oame­nilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: bucură-te, împlinirea rânduielii Ziditorului.

Psalm din catismele de la rând

Psalmul 102

Al lui David

12-22

Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai c  unoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al IV-lea.

Mai înainte de concepere, cu­rată, te-ai sfinţit lui Dumnezeu şi, născându-te pe pământ, dar te-ai adus acum Lui, împlinind promisiunea părintească, şi în Dumnezeiescul Templu, ceea ce eşti dumnezeiască Biserică cu adevărat, din copilărie dăruită fiind, Curată, cu făclii lumioase te-ai arătat locaş Luminii celei neapropiate şi dumneze­ieşti. Mare este cu adevărat mai înainte mergerea ta, ceea ce sin­gură eşti dumnezeiască Mi­reasă şi totdeauna Fecioară.

Polieleul

Cuvânt bun a răspuns inima mea.

Bucură-te, împărăteasă prealăudată,

Mama lui Hristos-Dumnezeu. Aliluia.

Spune-voi cântarea mea împăratului.

Bucură-te, împărăteasa îngerilor, stăpâna lumii. Aliluia.

Limba mea este trestie de scriitor, care scrie iscusit.

Bucură-te, vestire profeţilor şi mărirea patriarhilor. Aliluia.

Împodobită eşti cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor.

Bucură-te, Fecioară dumnezeiască, mireasă stăpână. Aliluia.

S-a revărsat har pe buzele tale.

Bucură-te, imaculată, neîntinată, nevătămată, preasfântă. Aliluia.

De aeea, te-a binecuvântat, Dumnezeu în veac.

Bucură-te, speranţa celor disperaţi şi celor biruiţi ajutătoare. Aliluia.

Încinge- Te cu sabia peste coapsă, Puternice.

Cea plină de har, Domnul este cu tine şi prin tine cu noi. Aliluia.

Cu frumuseţea ta şi cu strălucirea ta.  Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Aliluia.

Încordează-ţi arcul, prosperă şi domneşte: Bucură-­te, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti între femei binecuvântată. Aliluia.

Pentru adevăr, blândeţe şi dreptate. Bucură-te, Marie, Doamna

noastră a tuturor, Domnul Puterilor este cu tine. Aliluia.

De aceea Te-a uns, Dumnezeule, Dumnezeul Tău. Bucură-te, scaun în chipul focului, mai preamărit decât cei în patru chipuri. Aliluia.

Cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii tăi. Bucură-te,

Marie, Doamna noastră a tuturor, bucură-te, Mama Vieţii. Aliluia.

A stat împărăteasa la dreapta Ta. Bucură-te, binecuvântată şi preamărită. Aliluia.

Îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată. Bucură­te, Născătoare de Dumnezeu, căci ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Aliluia.

Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta. Bucură-te, raiule  preasfinte, bucură-te, mireasă nenuntită. Aliluia.

Şi uită pe poporul tău şi casa părintelui tău. Bucură-te, ceea ce eşti mai mare decât sfinţii, bucură-te, mireasă nenuntită. Aliluia.

Feţei tale se vor ruga mai-marii poporului. Preasfântă Fecioară, ascultă glasul netrebnicului tău rob şi suspinele inimii, ce ţi se aduc, totdeauna, îndreaptă-le, stăpână. Aliluia.

Voi aminti numele tău în tot neamul, zicând:

Preasfântă Fecioară, dumnezeiască mireasă, cântarea mea cea sărăcăcioasă primeşte-o şi lui Dumnezeu Celui Îndurat, ca bucurându-mă, să te măresc, cu totul lăudată. Aliluia.

Apoi: Mărimurile

Stih: 1. Mare este Domnul şi foarte lăudat, în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele Lui cel sfânt (ps.47,l)

Stihiră:

2. Veniţi toţi să o lăudăm pe Preasfânta Fecioară Maria, Copila cea aleasă a lui Dumnezeu şi să cinstim aducerea ei în biserica Domnului.

Stihuri:

2. Sinţit-a locaşul Său, Cel Preaînalt (ps.45,4).

3. Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (ps.92,7).

4. Feţei Tale se vor ruga aleşii poporului (ps.44, 14 ).

5. Se vor aduce împăratului fecioare, în unna ei, prietenele ei se vor duce Ţie (ps.44, 16).

6. Se vor aduce cu veselie, şi cu bucurie vor intra în palatul Împăratului (ps. 4, 17-18).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

După mărimuri, sedealna, glasul al VIII-lea

 Să se bucure David scriitorul de cântări şi să dănţuiască Ioachim împreună cu Ana, că rod sfânt dintr-înşii a ieşit, Maria, dumnezeiasca făclie cea purtătoare de lumină, şi se bucură intrând în Templu. Pe care şi văzând-o fiul lui Varahie a binecuvântat-o şi, bucurân­du-se, a strigat: bucură-te, mi­nune a toată lumea!

Citire din Sfânta Evanghelie după Luca:

(I, 39-49, 56)

 

Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei lui Iuda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, copilulul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Spirit Sfânt, şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu ?Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, copilulul a săltat de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul. Şi s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui.

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Imediat :

Cântarea IX.

Taină străină văd, şi minunată: cer fiind peştera, scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea locaş, întru care s-a culcat cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe care lăudându-l, îl mărim.

Măreşte, suflete al meu, pe cea mai onorată  şi mai mărită decât oştile cele de sus.

Pe cei care aleargă cu credinţă sub îndurarea ta şi se închină cu bună cinstire Fiului tău, Fecioară de Dumnezeu Născă­toare, ca unui Dumnezeu şi Domn al lumii, roagă-te ca să-i mântuiască de stricăciune, de primejdii şi de toate ispitele.

Apoi:

Luminătoarea

Pe care de demult mai îna­inte a vestit-o adunarea profeţilor, potir, toiag, tăbliţă şi munte netăiat, pe Maria, fiica lui Dumnezeu, cu credinţă să o lăudăm. Căci astăzi este adusă în Sfânta Sfintelor, să fie cres­cută pentru Domnul.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Stihira serbării, glasul I

Să se deschidă uşa Templului celui de Dumnezeu primitor, că pe cea care este Biserică şi scaun Împăratului tuturor, as­tăzi cu mărire primind-o, Ioachim înăuntru a pus-o, sfinţind Domnului pe cea aleasă de El ca Maică a Sa.

Mărire…, Şi acum… . a Serbării, glasul al II-lea

Astăzi în Templu este adusă Fecioara cea cu totul fără păcat pentru  sălăşluirea Împăratului a toate, Dumnezeul şi hră­nitorul a toată viaţa noastră. Astăzi sfinţenia cea preacurată, o copilă de trei ani, în Sfânta ­Sfintelor este adusă. Acesteia să-i strigăm ca îngerul: Bucu­ră-te, ceea ce numai tu singură eşti binecuvântată între femei.

 

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!