Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (15.03.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 19

A lui David.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al 7-lea.

            Stricat-ai cu Crucea Ta moar­tea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea purtătoarelor de mir ai  schimbat-o, şi apostolilor a vesti le-ai poruncit, că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Mărire…, glasul 1.

Mântuieşte, Doamne, popo­rul Tău şi binecuvântează moş­tenirea Ta; biruinţă drept-cre­dincioşilor creştini asupra duşmanilor dăruieşte-le şi cu Cru­cea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Şi acum…, al Născătoarei.

Gabriel zicându-ţi, Fecioară: bucură-te, odată cu glasul, Stăpânul tuturor S-a întrupat întru tine chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Te-ai arătat mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Creatorul tău. Mărire Celui ce S-a sălăşluit întru tine; mărire Celui ce a ieşit din tine; mărire Celui ce ne-a eliberat pe noi, prin naşterea ta.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 22

A lui David.

Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. La loc de păşune, acolo m-a aşezat; la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, m-a condus pe căile dreptăţii, pentru numele Lui. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă supără; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al 7-lea.

Viaţa în mormânt zăcea şi sigliul peste piatră era pus; ca pe un împărat adormit ostaşii Îl păzeau pe Hristos şi îngerii Îl măreau ca pe un Dumnezeu fără de moarte. Iar femeile ziceau: a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Cel care ai luat chipul nostru şi ai răbdat Crucea trupeşte mântuieşte-mă cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.

Antifonul 2

Dacă n-ar zidi Domnul casa sufletului, în zadar ne-am osteni; căci fără Dânsul, nu se săvârşeşte nici lucrare, nici cuvânt.

Ca o roadă a pântecelui, sfinţii, prin mişcarea Spiritului, nasc dogme părinteşti ale moştenirii filiale.

Mărire … Şi acum…

Prin Spiritul Sfânt toate împreună îşi au fiinţa; că mai înainte de toate este Dumnezeu, Stăpânire a tuturor, Lumină neapropiată, Viaţă a tuturor.

Prochimenul

Scoală-Te, Doamne Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârşit. (ps. 9, 32)

Stih: Te voi, lăuda  Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale. (ps. 9, 1 )

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan:

(20, 1-10)

            Iar în ziua întâi a săptămânii (Du­minică), Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineaţă, fiind încă în­tuneric, şi a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la celălalt discipol, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: Au luat pe Dom­nul din mormânt şi nu ştim unde L-au pus. Deci au ieşit Petru şi celălalt discipol şi veneau la mormânt. Şi cei doi alergau împreună, dar celălalt discipol, alergând înainte mai re­pede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. Şi, aplecându-se, a văzut giulgiu­rile puse jos, dar n-a intrat. A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, iar marama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt discipol, care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. Căci încă nu ştiau Scriptura, că I­sus trebuia să învie din morţi. Şi s-au dus discipolii iarăşi la ai lor.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

DESPRE AMINTIREA DE MOARTE

6

Nu te lăsa amăgit, lucrătorule fără de minte, cu gândul că vei face mâine ce n-ai făcut azi, căci nu-ţi va fi ţie de ajuns o zi pentru a achita complet datoria pe care o ai faţă de Stăpânul ei. Nouă oamenilor nu ne este cu putinţă, zice cineva, a petrece cu pietate o singură zi din viaţă, dacă nu vom cugeta că aceasta este ultima pe care o mai apucăm. Şi este lucru minunat de constatat cum şi unii dintre elini au cugetat la fel, atunci când au definit filosofia ca fiind cugetarea asupra morţii.

Cel ce a urcat treapta a şasea să nu mai păcătuiască vreodată, după cuvântul Scripturii: ,,Adu-ţi aminte de sfârşitul tău, şi în veac nu vei păcătui” (Eclesiastul 7, 36).

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos. 

O, Mamă Fecioară şi adevărată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut fără sămânţă pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Cel care S-a înălţat cu trupul pe Cruce, toţi credincioşii îl glorificăm şi te mărim acum după vrednicie.

Mărire… Şi acum…

Eu, cel ce am murit prin pom, te-am găsit pe tine pom de viaţă, purtătoare de Hristos, Crucea mea, păzitoarea mea cea neînvinsă, puterea cea tare asupra demo­nilor; ţie mă închin astăzi stri­gând: sfinţeşte-mă cu mărirea ta.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii .

Spunând Maria că L-au luat pe Domnul, au alergat la mormânt Simon Petru, şi alt cunoscut al lui Hristos, pe care-l iubea; şi s-au grăbit cei doi, şi au găsit giulgiurile înăuntru goale zăcând, iar marama capului era la o parte; pentru aceasta iarăşi au tăcut, până când L-au văzut pe Hristos.

Mărire…,

Văzând astăzi pusă înainte onorata Cruce a lui Hristos, să ne închinăm ei şi să ne veselim cu credinţă, cu dragoste sărutând-o; şi rugându-L pe Domnul, Cel ce s-a răstignit pe ea de bunăvoie, să ne învrednicească pe noi pe toţi a ne închina onoratei Cruci şi a ajunge la înviere, fără să fim condamnaţi.

Şi acum … , a Născătoarei:

Lemnului pe care şi-a întins preacuratele palme Fiul tău, Preacurată, răstignindu-Se pentru noi, acum cu credinţă ne închinăm; dăruieşte-ne nouă pace, ca să ajungem şi la preaonoratele Patimi, cele de mântuire a lumii, şi să ne închinăm zilei Paştilor celei luminoase şi lumii de bucurie, celei numite Doamnă şi purtătoare de lumină.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihira Învierii, glasul al 7-lea.

Veniţi să ne bucurăm în Domnul şi să ne veselim întru învierea Lui; căci împreună a ridicat pe morţi din legăturile cele nedezlegate ale iadului; şi a dăruit lumii, ca un Dumnezeu, viaţă veşnică şi mare milă.

Mărire…, glasul al 8-lea.

Domnul tuturor ne-a învăţat cu pildă, să ne ferim de gândul cel măreţ al fariseilor celor prea răi, şi tuturor le-a arătat să nu se gân­dească cu trufie mai mult decât se cuvine să gândească. Căci El însuşi făcându-Se exemplu şi asemănare, S-a micşorat pe Sine până la Cruce şi la moarte. Deci mulţumindu-I, cu vameşul, să zicem: Dumnezeule, Cel care ai pătimit pentru noi şi fără patimă ai rămas, răscumpără-ne pe noi de patimi şi mântuieşte sufle­tele noastre.

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!