Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (13.06.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 87.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Că de rele s-a umplut sufletul meu,

şi viaţa mea de iad s-a apropiat.

Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă:

făcutu-m-am ca un om neajutorat, între morţi voi fi liber.

Asemeni unor răniţi ce dorm în mormânt,

de care nu ţi-ai mai adus aminte,

şi care din mâna ta au fost lepădaţi.

Aşezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,

întru întuneric, şi în umbra morţii.

Asupra mea s-a coborât mânia ta,

şi toate valurile tale le-ai revărsat peste mine.

Depărtat-ai de la mine pe cunoscuţii mei:

pusu-m-au lor urâciune,

închis sunt, şi nu pot ieşi:

ochii mei au slăbit de sărăcie.

Strigat-am către tine, Doamne, ziua întreagă:

întins-am către tine mâinile mele.

Oare pentru cei morţi vei face minuni?

sau doctorii vor scula din morţi,

şi te vor mărturisi pe tine?

Oare va povesti cineva în mormânt mila ta,

şi adevărul tău, în locul de pierzare?

Oare cunoaşte-se-vor întru întuneric minunile tale,

şi dreptatea ta, în pământ dat uitării?

Iar eu către tine, Doamne, am strigat,

şi dimineaţa rugăciunea mea te va întâmp­ina.

Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,

întorci faţa ta de către mine?

Amărât sunt eu şi întru necazuri, din tinereţile mele;

iar când m-am ridicat, am fost umilit şi fără speranţă.

Peste mine au venit urgiile tale,

înfricoşările tale m-au tulburat,

Înconjuratu-m-au asemenea apei:

toată ziua m-au împresurat deodată.

Depărtat-ai de la mine prieten şi vecin,

şi pe cunoscuţii mei, pentru ticăloşie.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciune.

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt po­runcile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorii zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugă­ciunile de dimineaţa. – Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, şi acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul,

glasul al IV-lea.

Înălţatu-Te-ai întru mărire, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând învăţăceilor cu făgăduinţa Sfântului Spirit, încredinţându-se ei prin binecuvântare, că tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Răscumpărătorul lumii.

Sedealna

Glasul I

Îngerii mirându-se de înălţarea cea minunată şi discipolii înspăimântându-se de ridicarea cea înfricoşătoare, Te-ai înălţat cu mărire, ca un Dumnezeu, şi porţile Ţi s-au deschis Ţie, Mântuitorule. Pentru aceasta Puterile cerurilor se minunau, zicând: mărire coborârii Tale, Mântuitorule! Mărire împărăţiei Tale!  Mărire înălţării Tale, Unule, Iubitorule de oameni!

Psalm din catismele zilei

Psalmul 94

Al lui David.

Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă în psalmi să-I strigăm Lui, că Dumnezeu mare este Domnul şi împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor ale Lui sunt că a Lui este marea şi El a făcut-o şi uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru, şi noi poporul păşunii Lui şi oile mâinii Lui. O de I-aţi auzi glasul care zice: «Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua răzvrătirii în pustiu, unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au  ispitit şi au văzut lucrurile Mele. Patruzeci de ani am urât neamul acesta şi am zis: Pururi rătăcesc cu inima. Şi ei n-au cunoscut căile Mele, că s-a jurat întru mânia Mea: Nu vor intra întru odihna Mea».

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Polieleul

Psalmul 134

Versete alese

Robii, robii Domnului. Aliluia.

Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi-L,

robi pe Domnul. Aliluia.

Căci eu am cunoscut că este mare Domnul. Aliluia.

Domnul nostru peste toţi dumnezeii. Aliluia.

Doamne, numele Tău este în veac. Aliluia.

Şi amintirea Ta din neam în neam. Aliluia.

Binecuvântat este Domnul din Sion,

Cel care locuieşte în Ierusalim. Aliluia.

Psalmul 135

Versete alese

Lăudaţi-L pe Domnul, căci este bun. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cu mână tare şi cu braţ înalt. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi ne-a scăpat de duşmanii noştri. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărimurile

            Stih: Toate popoarele, bateţi din palme. Strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie. ( ps. 46, 1)

Stihiră

            Te mărim pe Tine, Dătătorule de viaţă, Hristoase, şi onorăm dumnezeiasca înălţare cu preacuratul Tău trup la ceruri.

Altă stihiră:

S-a urcat Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiţă, zicând: să mântuiască chipul lui Adam.

Stihuri:

Şi S-a urcat pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vânturilor ( ps.17,12).

Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi, porţile cele veşnice, şi va intra Împăratul măririi (ps.23,7).

Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui (ps.96,7).

Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta. Cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale (ps.20,14).

Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul mărireaTa (ps.56,7).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Prochimen,

glasul al IV-lea:

S-a înălţat Dumnezeu întru stri­gare, Domnul în glas de trâmbiţă.

Stih: Toţi credincioşii bateţi din palme, stri­gaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie.

Citire din Evanghelia după sfântul Marcu : (16, 9-20)

Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică), El S-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte demoni. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care se tânguiau şi plângeau. Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre ei care mergeau la o ţarină. Şi aceia, mergând, au vestit celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S-a arătat şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat.

Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura! Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, şerpi vor lua în mână şi, chiar ceva dătător de moarte de vor bea, nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi. Deci Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni, şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul prin semnele care urmau. Amin.

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Mărire … , glasul al II-lea:

Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum …

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Apoi stih: Miluieşte-ne Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte mulţimea fărădelegilor noastre.

Şi se cântă această Stihiră

 idiomelă, glasul al VI-lea:

Astăzi, Puterile cele de sus vă­zând firea noastră în ceruri, mirându-se de chipul cer minunat al înălţării, nu pricepeau, zicând unele către altele: cine este Acesta Care vine? Dar văzând pe Stă­pânul lor cel adevărat, au poruncit să se ridice porţile cereşti. Cu care împreună Te lăudăm neîncetat pe Tine, Cel ce iarăşi vei veni de acolo cu trupul, ca un Judecător al tu­turor şi Dumnezeu Atotputernic.

Ceea ce eşti mai cinstită .. nu se cântă;

Cântarea IX.

            Stih: Măreşte, sufletul meu ,pe Hristos, Dătătorul de viaţă, Cel ce s-a înălţat de pe pământ la cer.

Bucură-te, Împărăteasă Maică, mărirea fe­cioriei! Că toată gura cea limpede bine­grăitoare, vorbind, nu te poate lăuda după cuviinţă; ci se întunecă toată mintea, a cu­noaşte naşterea ta. Pentru aceasta, cu un gând te preamărim.

Mărire… Şi acum…

A fost ridicată, cu strălucire, mai presus de ceruri, mărirea Celui ce S-a smerit în trup, iar cu şederea împreună cu Tatăl a fost onorată firea noastră cea căzută. Să serbăm şi cu un glas să cântăm cu toţii şi să batem din palme, bucurându-ne.

Luminătoarea

Privind discipolii la Tine, Te-ai înălţat, Hristoase, la Tatăl, împre­ună cu El stând. Îngerii, înainte alergând, strigau: ridicaţi porţile, ridicaţi! Căci împăratul S-a înălţat la mărirea cea începătoare de lumină.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Mărire…. Şi acum… : a sfântului glasul al II-lea.

                Te-ai născut precum Tu ai voit; Te-ai arătat , precum Tu ai socotit; pătimit-ai cu trupul, Dumnezeul nostru; din morţi ai înviat, călcând moartea; Te-ai înălţat­ în mărire; Cel care pe toate le împlineşti; şi ne-ai trimis pe Dum­nezeiescul Spirit, ca să lăudăm şi să mărim Dumnezeirea Ta.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori).Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!