Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (13.04.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalm 19.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul 1.

            Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai înviat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie biruitorului morţii grăim: Osana, Celui dintru înălţime ! Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului.

Mărire … Şi acum …, alt tropar, glasul al IV-lea:

Îngropându-ne împreună cu Tine prin Botez, Hristoase Dumnezeul nostru, vieţii celei fără de moarte ne-am învrednicit prin Învierea Ta. Şi cântând, strigăm: osana, Celui dintru înălţime, binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului!

Psalm din catismele zilei

Psalmul 9

Al lui David.

1-19

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale. Mă voi veseli şi mă voi bucura de Tine; cânta-voi numele Tău, Preaînalte. Când se vor întoarce duşmanii mei înapoi, slăbi-vor şi vor pieri de la faţa Ta!Că ai făcut judecata mea şi dreptatea mea; şezut-ai pe scaun. Cel ce judecicu dreptate. Certat-ai neamurile şi au pierit nelegiuiţii; stins-ai numele lor în veac şi în veacul veacului. Vrăjmaşului i-au lipsit de tot săbiile şi cetăţile i le-ai sfărâmat; pierit-a pomenirea lor în sunet. Iar Domnul rămâne în veac; gătit-a scaunul Lui de judecată. Şi El va judeca lumea; cu dreptate va judeca popoarele. Şi a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne! Cântaţi Domnului, Celui ce locuieşte în Sion, vestiţi între neamuri faptele Lui. Că Cel ce răzbună sângele lor şi-a adus aminte. N-a uitat strigătul săracilor. Miluieşte-mă, Doamne! Vezi smerirea mea de către duşmanii mei. Cel ce mă înalţi din porţile morţii, să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului; veseli-mă-voi de mântuirea Ta! Căzut-au neamurile în groapa pe care au făcut-o; în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaşte Domnul când face judecată! întru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoşii în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârşit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-Te, Doamne, să nu se întărească omul; să fie judecate neamurile înaintea Ta!

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al 4-lea.

Podobie: Te-ai arătat astăzi …

Pe Lazăr cel mort de patru zile ridicându-l din mormânt, Doamne, pe toţi i-ai învăţat să-Ţi strige Ţie cu ramuri şi cu stâlpări: binecuvântat eşti Cel ce vii!

Mărimurile

            Stih 1 : Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul ! ( Ps. 8, 1)

Stihiră

            Te mărim pe Tine. Dătătorule de viaţă Hristoase. Osana întru cei din înălţime, şi noi strigăm ţie; binecuvântat eşti Cel care vii întru numele Domnului.

Stihuri:

Din gura copiilor şi a celor ce sug ai întocmit laudă, împotriva duşmanilor Tăi (ps.8,2).

Ţie Ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, şi Ţie Ţi se va da rugăciune în Ierusalim (ps. 64, 1).

Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului; Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă (ps.117, 26-27).

Vestiţi în Sion numele Domnului şi lauda Lui în Ierusalim (ps. 101, 21).

Lauda Lui rămâne în veacul veacului (ps.110, 10).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule

După mărimuri, sedealna, glasul al VIII-lea:

Podobie: Porunca cea cu taină …

Cel care stă pe scaun de heru­vimi, şi pe mânz a şezut pentru noi, şi apropiindu-se spre patima cea de bunăvoie, astăzi i-a auzit pe copii strigând: osana!, şi pe popoare zicând: Fiule al lui David, grăbeşte- Te să-i mântuieşti pe cei pe care i-ai zidit, binecuvântate Isuse, căci pentru aceasta ai venit, ca să cunoaştem mărirea Ta.

Prochimenul

Glasul al 4-lea.

Din gura copiilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă.

Stih: Doamne, Dumnezeul nostru, cât este de minunat numele Tău, în tot pămân­tuI.

Citire din Evanghelia după sfântul Matei:

(21,1-11.15-17)

Iar când s-au apropiat de Ierusalim şi au venit la Betfaghe la Muntele Măslinilor, atunci Isus a trimis pe doi ucenici, zicându-le: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine. Şi dacă vă va zice cineva ceva, veţi spune că-I trebuie Domnului; şi le va trimite îndată. Iar acestea toate s-au făcut, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin profetul, care zice: „Spuneţi fiicei Sionului: Iată Împăratul tău vine la tine blând şi şezând pe asină, pe mânz, fiul celei de sub jug”. Mergând deci ucenicii şi făcând după cum le-a poruncit Isus, au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, iar El a şezut peste ele. Şi cei mai mulţi din mulţime îşi aşterneau hainele pe cale, iar alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe cale, iar mulţimile care mergeau înaintea Lui şi care veneau după El strigau zicând: Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus! Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta? Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, profetul din Nazaretul Galileii. Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat, şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Isus le-a zis: Da. Oare niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă? Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la Betania, şi noaptea a rămas acolo.

Mărire … , Şi acum … , glasul al 2-lea:

Astăzi Hristos intră în cetatea Be­tania, şezând pe mânz şi dezlegând întinăciunea cea rea a neamurilor, care era de demult înţepenită.

Stih :Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta …

Şi stihira, glasul al VI-lea:

Astăzi harul Sfântului Spirit pe noi ne-a adunat şi, toţi luând Crucea Ta, zicem : binecuvântat eşti, Cel care vi în numele Domnului ; osana, celui dintru înălţime.

Cântarea IX

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; tocmiţi serbare şi bucurându-ne, veniţi să-L mărim pe Hristos, cu ramuri şi cu stâlpări şi cu cântări, strigând: binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, Mântuitorul nostru.

Mărire… Şi acum…

Pentru ce aţi pus curse, neascultătorilor, aproape de calea noastră? Picioarele voastre sunt grabnice să verse sângele Stăpânului; dar va învia cu adevărat, să-i mântuiască pe cei care strigă: binecuvântat este Cel care vine întru numele Domnului, Mântuitorul nostru.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne, cu toată inima mea:

spune-voi toate minunile tale.

Stihiră, glasul al 4-lea.

Învierea cea de obşte, mai înainte de Patima Ta cea de bunăvoie, arătând-o spre încredinţarea tuturor, Hristoase Dumnezeule, pe Lazăr cel mort de patru zile, în Betania l-ai înviat cu puterea Ta cea mare; iar orbilor vedere le-ai dăruit, Mântuitorule, ca un dătător de lumină; şi în Sfânta Cetate ai intrat cu discipolii Tăi, şezând pe mânzul asinei ca şi cum Te­ai fi purtat pe heruvimi, împlinind prevestirile profeţilor; şi copiii iudeilor cu ramuri şi cu stâlpări Te-au întâmpinat. Pentru aceasta, şi noi, purtând ramuri de măslin şi stâlpări de finic, cu mulţumire Îţi strigăm Ţie: osana, Celui dintru înălţime, binecuvântat eşti, Cel care vii întru numele Domnului!

Mărire … , Şi acum … , glasul al VI-lea:

Mai înainte de Paşti cu şase zile, a venit Isus în Betania şi s-au apropiat de Dânsul discipolii Lui, zicându-I: Doamne, unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci Paştile? Iar El i-a trimis pe ei, zicând: mergeţi în satul cel dinainte şi veţi afla un om ducând un vas de lut cu apă, mergeţi după dânsul şi spuneţi stăpânului casei că învăţătorul zice: la tine voiesc să fac Paştile cu discipolii Mei.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!