Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (12.01.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 20

A lui David.

Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este mărirea lui întru mântuirea Ta, glorie şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul speră în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Mâna Ta se află peste toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al 4-lea.

Vestea cea luminată a Învierii înlelegând-o de la înger învăţăcelele Domnului, şi lepădând neascultarea strămoşilor, Apostolilor, lăudându-se, au zis: prădatu-s-a moartea, sculatu-S-a Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Mărire… . al sfintei, glasul al 4-lea.

            Mieluşeaua Ta, Isuse, Tatiana, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o sacrificiu fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Şi acum… .   al Serbării glasul 1.

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Căci glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu- Te; şi Spiritulul, în chip de porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire Ţie.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 11

Al lui David.

Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. Deşertăciuni a vorbit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă, şi în inimă rele au vorbit. Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie, pe cei ce au zis: «Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt; cine ne este Domn?» Pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor, acum Mă voi ridica, zice Domnul; le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori. Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac. Căci atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna.

Glasul al 4-lea.

            Dintru înălţimile de sus coborându-se Gabriel, şi la piatră venind, unde era Piatra vieţii, în albe veşminte fiind îmbrăcat, a strigat celor ce plângeau: încetaţi voi tânguirea cea de plângere, cele ce aveţi de-a pururi bună milostivire; îndrăzniţi, că Cel pe Care îl căutaţi, cu adevărat S-a sculat. Pentru aceasta, strigaţi apostolilor că a înviat Domnul.

Mărire…,a Sfinte, glasul 1:

            Născându-te, sfântă Tatiana, din părinţi binecredincioşi şi petrecându-ţi viaţa în curăţie, te-ai făcut mireasă a Mântuitorului Hristos. Aceluia roagă-te să dăruiască pace şi mare milă celor care sărbătores sfântă amintirea ta.

Şi acum…,a Sărbătorii, glasul al 4-lea:

            Iordane, râule pentru ce privind te-ai mirat? Gol am văzut pe Cel nevăzut şi m-am spăimântat Şi cum nu m-aş fi spăimântat de El şi nu m-aş fi întors? Îngerii, văzându-L, s-au înfricoşat şi cerul s-a spăimântat; pământul s-a cutremurat; iar marea şi toate cele văzute şi cele nevăzute s-au îngrozit. Hristos S-a arătat la Iordan, să sfinţească apele.

 

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Mai înainte alergând femeile purtătoare de mir, au vestit Apostolilor, cele despre învierea Ta cea minunată, Hristoase, că ai înviat ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

AntifonuI 1

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci însuţi mă sprijineşte şi mă mântuieşte, Mântuitorul meu.

Cei ce urâţi Sionul ruşinaţi veţi tî de Domnul; că, precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire…, Şi acum…

            Prin Sfântul Spirit tot sufletul viază şi cu curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Prochimenul

Scoală- Te, Doamne, ajută-ne, şi ne mântuieşte, pentru mărirea numelui Tău (ps. 43, 28)

cu stihul: Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit şi părinţii noştri ne­-au spus nouă (ps. 43, 1)

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan:

(20, 1-10)

            Iar în ziua întâi a săptămânii (Du­minică), Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineaţă, fiind încă în­tuneric, şi a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la celălalt discipol, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: Au luat pe Dom­nul din mormânt şi nu ştim unde L-au pus. Deci au ieşit Petru şi celălalt discipol şi veneau la mormânt. Şi cei doi alergau împreună, dar celălalt discipol, alergând înainte mai re­pede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. Şi, aplecându-se, a văzut giulgiu­rile puse jos, dar n-a intrat. A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, iar marama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt discipol, care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. Căci încă nu ştiau Scriptura, că I­sus trebuia să învie din morţi. Şi s-au dus discipolii iarăşi la ai lor.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

S-a înspăimântat de aceasta cerul, şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor în trup şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine. Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.

Izvor sigilat şi grădină închisă, frumusețe onorată şi sfinţită, mireasă a lui Hristos nestricată, sacrificiu şi prinos, mieluşea şi frumoasă porumbiţă a Stăpânului tuturor, te predicăm, pe tine, Tatiana.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii .

Spunând Maria că L-au luat pe Domnul, au alergat la mormânt Simon Petru, şi alt cunoscut al lui Hristos, pe care-l iubea; şi s-au grăbit cei doi, şi au găsit giulgiurile înăuntru goale zăcând, iar marama capului era la o parte; pentru aceasta iarăşi au tăcut, până când L-au văzut pe Hristos.

Mărire…, a sfintei martire.

            Pentru dragostea lui Hristos ai răbdat chinuri, Tatiana, ceea ce cu cuget curajosc puterea demonilor vitejeşte ai pierdut; pentru aceasta toţi cu credinţă te fericim.

Şi acum… .   A Serbării.

            S-a arătat Mântuitorul, Harul şi Adevărul, în apele Iordanului şi a luminat pe toţi cei ce erau întru întuneric şi în umbră dormeau. Pentru că a venit şi S-a arătat Lumina cea neapropiată.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Stihiră, glasul al 4-lea.

            De sânurile Părintelui Tău nedespărţindu-Te, Unule-Născut, Cuvântul lui Dumnezeu, ai venit pe pământ din iubire de oameni, om făcându-Te fără schimbare, şi cruce şi moarte ai răbdat cu trupul, Cel ce eşti fără patimă cu Dumnezeirea; dar, înviind din morţi, nemurire ai dăruit neamului omenesc, ca un singur atotputernic.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihira sărbătorii, glasul al 6-lea.

Bucură-te cel ce eşti lăudat în chip lămurit în cuvântarea de Dumnezeu, preasfinţite. Coloana Bisericii şi temelia dogmelor, dumnezeiescule organ al Mângâietorului. Gândul cel ceresc, vi­oara Spiritului, păstorule cel mare şi al lui Hristos, mai-Marelui păstorilor, oaie curată şi miel preablând. Izvor care izvorăşti apele dogmelor şi râuri de vindecări, sfinţite tăinuitorule Gri­gorie, roagă-te lui Hristos să dăruiască sufletelor noastre ma­re milă.

Mărire…: a Evangheliei, glasul al 7-lea

Iată întuneric şi de dimineaţă este! De ce stai la mormânt, Marie, având în suflet mult întuneric? Cu care întrebi; unde a fost aşezat Isus? Ci vezi învăţăceii împreună alergând, cum prin giulgiuri şi prin maramă au cunoscut învierea, şi şi-au adus aminte de Scriptura cea despre el. Cu care, şi prin care, şi noi crezând, te lăudăm pe tine, dătătorule de viaţă Hristoase.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!