Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (06.01.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 37
Al lui David.
Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea au apăsat peste mine. Rănile mele miros urât şi au putrezit, din cauza nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de putreziciune şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea, şi lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am sperat Tu, mă vei auzi. Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă părăsi Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.
Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dum¬nezeul meu,
nu te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 2.
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. înţelepţeşte-ne, să facem întru frica ta dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumne¬zeul nostru; pleacă urechea ta, şi ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta; binecuvântează poporul tău şi sfinţeşte moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale, bi¬sericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. – Că bine s-a cuvântat, si s-a preamărit preaonoratul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:
Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.
Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi¬ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul, glasul 1:
În Iordan botezându-te tu Doamne, închinarea Trei¬mii s-a arătat. Că glasul Pă-rintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe tine numindu-te, şi Spiritul în chip de porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce te-ai arătat Hristoase Dumnezeule şi lumea ai lu¬minat, mărire ţie.
Psalm din catismele zilei
Psalmul 59
Al lui David.
Dumnezeule, ne-ai lepădat pe noi şi ne-ai doborât; Te-ai mâniat şi Te-ai îndurat de noi. Cutremurat-ai pământul şi l-ai tulburat pe el; vindecă sfărâmăturile lui, că s-a cutremurat. Arătat-ai poporului Tău asprime, ne-ai adăpat pe noi cu vinul umilinţei. Dat-ai celor ce se tem de Tine semn ca să fugă de la faţa arcului; Ca să se scape cei iubiţi ai Tăi. Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi. Dumnezeu a vorbit în locul cel sfânt al Său: ” Mă-voi bucura şi voi împărţi Sichemul şi valea Sucot o voi măsura. Al Meu este Galaadul şi al Meu este Manase şi Efraim, tăria capului Meu, Iuda împăratul Meu; Moab vasul speranţei Mele. Spre Idumeea voi întinde încălţămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus”. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va îndruma până la Idumeea? Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieşi Dumnezeule, cu armatele noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoţi din necaz, că deşartă este scăparea de la om. Cu Dumnezeu vom învinge şi El va nimici pe cei ce ne amărăsc pe noi.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna,
glasul al 3-lea:
Arătându-Te în Iordan, Mântuitorule, şi fiind botezat de Înaintemergător, Hristoase, Fiu iubit ai fost mărturisit de Tatăl. Pentru aceasta şi împreună fără început cu Tatăl Te-ai arătat; iar Spiritul Sfânt peste Tine S-a coborât; întru Care şi noi luminându-ne, strigăm: mărire lui Dumnezeu, Celui în Treime.
Polieleul
PSALMUL 135
Lăudaţi-L pe Domnul, căci este bun. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Lăudaţi-L pe Dumnezeul dumnezeilor. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Lăudaţi-L pe Domnul domnilor. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Singurul care face minuni mari. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Cel care a făcut cerul cu pricepere. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Cel care a întărit pământul pe ape. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Cel care a făcut luminătorii cei mari. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Soarele spre stăpânirea zilei. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia. .
Cel care a bătut Egiptul cu cei întâi-născuţi ai lor. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Şi l-a scos pe Israel din mijlocul lor. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Cu mână tare şi cu braţ înalt. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Cel care a despărţit Marea Roşie în două. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Şi a răsturnat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Cel care a trecut pe poporul Său prin pustie. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Cel care a bătut împăraţi mari. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Cel care a omorât împăraţi puternici. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Pe Sihon, împăratul amoreilor. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Şi pe Og, împăratul Basanului. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Şi le-a dat pământul lor moştenire. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Moştenire lui Israel, robul Său. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Căci în smerenia noastră Domnul şi-a adus aminte de noi. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Şi ne-a scăpat de duşmanii noştri. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Cel care dă hrană la tot trupul. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc. Aliluia;
că în veac este mila Lui. Aliluia.
Mărimurile
Stih: 1. Dumnezeule, îndură-Te de noi şi ne binecuvântează, luminează faţa Ta peste noi şi ne miluieşte (Ps.66,1).
Stihiră:
Te mărim, Dătătorule de viaţă Hristoase, Cel care pentru noi acum cu trupul Te-ai botezat, de la Ioan, în apele Iordanului.
Stihuri:
2. A tunat din cer Domnul, Cel Preaînalt a dat glasul Său (Ps.17,15).
3. Te-au văzut apele, Dumnezeule, Te-au văzutu apele şi s-au temut (Ps.76,15) .
4. Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul măririi a tunat; S-a arătat¬ Domnul peste multe ape (Ps.28,3).
5. Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi (Ps.113,3).
6. Cât s-au mărit lucrările Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai tăcut (Ps. l03,25).
Mărire … , glasul 1:
Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.
Şi acum … , acelaşi glas:
Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)
Sedealna, glasul al 4-lea:
Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…
Veniţi credincioşii să vedem unde S-a botezat Hristos. Să mergem la râul Iordanului, către glasul celui care strigă şi să vedem pe Creatorul lui Adam, sub mâna robului plecat, pentru îndurarea Sa cea mare. Şi către El să strigăm: a venit la Iordan Cel care S-a arătat să sfinţească apele.
Citire din Evanghelia după Sfântul Marcu:
(I, 9-11)
Şi în zilele acelea, Isus a venit din Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan, de către Ioan. Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Spiritul ca un porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.
Psalmul 50
Vv 6-8
Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi am fost conceput şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.
Mărire … , Şi acum … , glasul al 2-lea:
Toate astăzi să se bucure; Hristos arătându-Se în Iordan.
Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre.
Şi stihira, glasul al 6-lea:
Dumnezeu Cuvântul S-a arătat în trup neamului omenesc. A stat să se boteze în Iordan; şi Înaintemergătorul a zis către El: cum voi întinde mâna mea şi mă voi atinge de creştetul Celui care stăpâneşte toate? Că deşi eşti Copil din Maria, dar Tecunosc ca Dumnezeu mai înainte de veci. Pe pământ umbli, Cel care eşti lăudat de serafimi; iar eu, rob fiind, nu am învăţat să botez pe Stăpânul. Cel care eşti necuprins, Doamne, mărire Ţie.
Cântarea a IX-a : Irmos. Măreşte, sunete al meu, pe cel ce în Iordan şi de la Ioan a luat botezul.
Nu reuşeşte nici o limbă să te laude după vrednicie, ci se întunecă şi mintea cea mai presus de lume să-ţi cânte, Născătoare de Dumnezeu. Însă, fiind bună, primeşte credinţa; căci ştii zelul nostru cel dumnezeiesc; căci tu creştinilor eşti ocrotitoare; pe tine te mărim.
Măreşte, suflete al meu, pe cea mai cinstită decât oştirile cereşti.
Vino david cu Spiritul la cei luminaţi. Cântă acum: apropiaţi-vă de Dumnezeu cu credinţă zicând: luminaţi-vă căci săracul acesta Adam, în căderea, a strigat şi l-a auzit Domnul, venind la apele iordanului, şi pe cel stricat l-a înnoit.
Luminătoarea
S-a arătat Mântuitorul, Harul şi Adevărul, în apele Iordanului; şi pe cei ce erau întru întuneric şi în umbră dormeau i-a luminat. Pentru că a venit şi S-a arătat Lumina cea neapropiată.
Laudele
Psalmul 148
vv. 7-12
Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele care se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii.
Mărire … , glasul al VI-lea:
Cu apele Iordanului Te-ai îmbrăcat, Mântuitorule, Cel care Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Şi creştetul ţi l-ai plecat Înaintemergătorului, Cel care ai măsurat cerul cu palma, ca să întorci lumea de la înşelăciune, şi să mântuieşti sufletele noastre.
Şi acum … glasul al II-Iea:
Astăzi Hristos a venit la Iordan să Se boteze. Astăzi Ioan s-a atins de creştetul Stăpânului. Puterile cereşti s-au înspăimântat, văzând taină preaminunată. Marea a văzut şi a fugit; Iordanul văzând s-a întors înapoi; iar noi cei care ne-am luminat, strigăm: mărire lui Dumnezeu, Celui care S-a arătat şi pe pământ a fost văzut şi lumea a luminat.
Apoi :
Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)
Mărire – Şi acum
Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!