Rugăciunea de seară, cu texte alese din oficiul Vecerniei (25.10.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 103

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Întru strălucire şi în mare frumuseţe Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii urcarea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe servii Tale flacără de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se înalţă munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape; Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din fructul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă animalelor şi verdeaţă spre trebuinţa oamenilor; Ca să scoată pâine din pământ şi vinul care bucură inima omului; Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib.Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre arătarea timpurilor, soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii; Puii leilor răcnesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! S-a umplut pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc vieţuitoare nenumărate, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate de la Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la vreme potrivită. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi; dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei spiritul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. Trimite-vei Spiritul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului. Fie gloria Domnului în veac! Se va veseli Domnul de lucrurile Sale. Cel ce priveşte spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Şi iarăşi: Soarele şi-a cunoscut apusul său.

Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciune.

Dumnezeule, cel ce eşti mare şi minunat, care, cu bunătatea ce nespusă, şi cu purtarea de grijă cea bogată pe toate le chiverniseşti, cel ce ne-ai dăruit şi bunătăţile lumeşti şi ne-ai arvunit împărăţia cea făgătuită, prin bunătăţile cele promise nouă, cel care ne-ai croit cale, ca şi partea zilei cea trecută să fim feriţi de tot răul, dăruieşte-ne, şi cea rămasă să o împlinim fără prihană, înaintea sfintei tale măriri, să te lăudăm pe tine cel ce eşti Dumnezeul nostru bun şi iubitor de oameni. Că tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie mărire Îţi înălţăm,Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit şi acum şi pururi şi în vecii vecilor .Amin.

Psalmi din catisma zilei.

Psalmul 132

Un psalm al lui David. O cântare a treptelor.

Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună! Aceasta este ca mirul pe cap, care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veşmintelor lui. Aceasta este ca roua Ermonului, ce se coboară pe munţii Sionului; că unde este unire, acolo a poruncit Dormiul bine-cuvântarea şi viaţa până în veac.

Psalmul 133

O cântare a treptelor.

Iată, acum, binecuvântaţi pe Domnul toţi servii Domnului, care staţi în
casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicaţi mâinile voastre spre cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul şi pământul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Psalmul 140

Vv 1-2

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine, auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, auzi-mă, Doamne!

Psalmul 141

V. 8

Scoate din prinsoare sufletul meu, ca să laud numele Tău. Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie.

Psalmul 129

Vv.1-2

Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu!

Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.

 

Psalmul 129

Vv. 6-8

Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să spere Israel în Domnul.

Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El, şi El va mântui pe Israel din toate fărădelegile lui.

Psalmul 116

Lăudaţi-L pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele.

Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

Stihiră, glasul VIII-lea.

            O, preamărită minune! Pen­tru Hristos fiind împuns, de trei ori fericite Dimitrie, asu­pra duşmanilor totdeauna s-a arătat sabie de amândouă păr­ţile ascuţită, secerând mândrii­le duşmanilor şi surpând năvă­lirile demonilor. Căruia să-i strigăm: sfinte Dimitrie, aco­peră-ne pe noi, cei ce onorăm, amintirea ta.

Mărire… glasul al VI-lea.

Astăzi ne adună serbarea cea a toată lumea, a purtătorului de lupte. Veniţi dar iubitori­lor de serbare, luminat să celebrăm amintirea lui, zicând: Bucură-te, cela ce ai rupt haina păgânătăţii prin credinţă, şi cu curajul Spiritului te-ai înfăşurat! Bucură-te, cel ce ai stricat amă­girile călcătorilor de lege, cu puterea cea dată ţie de la unul Dumnezeu ! Bucură-te cel ce ai închipuit prin mădularele tale cele împunse, fericita patimă a lui Hristos. Pe Acesta roagă-L, Dimitrie, să ne scăpăm noi de văzuţii şi nevăzuţii duşmani, şi să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum…: a Născătoarei.

            Preasfântă Stăpână, ajută­toarea lumii şi speranţa creş­tinilor, pe tine acum te rugăm şi ţie ne cucernicim, ceea ce eşti bună; fă milostiv pentru noi, cei ce am greşit şi suntem fără speranţă, pe Fiul tău şi Dom­nul, de Dumnezeu Născătoare că ai putere cu îndrăznirea ta de Maică pe care o ai către El. Grăbeşte, Preacurată, şi fii mijlocitoare. Şi mântuieşte pe poporul tău de groaza cutre­murului; şi, pentru îndurarea milei, să nu treci cu vederea pe cei ce te laudă pe tine.

Imn în onoarea Sfintei Treimi

Lumină lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc Celui fără de moarte, a Sfântului,  Fericitului, Isuse Hristoase. Venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Spirit, Dumnezeu; vrednic eşti în toata vremea să fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce dai viaţă, pentru aceasta lumea Te măreşte.

Prochimenul

Versul al VII-lea

Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti Tu şi mila Ta mă va întâmpina.

Stih: Scoate-mă de la duşmanii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se ridică asupra mea scapă-mă.

Citire din Profeţia lui Isaia.

(LXIII, 15-19; LXIV, 1-4; 7-8).

            Priveşte din ceruri şi vezi, din lo­caşul Tău cel sfânt şi strălucit: unde este râvna şi puterea Ta nesfârşită, zbuciumul înăuntrului Tău şi îndurările Tale? Pentru mine, acestea au încetat! Că Tu eşti Părintele nostru! Avraam nu ştie nimic, Israel nu ne cunoaşte. Tu, Doamne, eşti Tatăl nos­tru, Mântuitorul nostru acesta este numele Tău de totdeauna. Pentru ce, Doamne, ne-ai lăsat să rătăcim departe de căile Tale şi ne-ai împietrit inimile noastre ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-te pentru robii Tăi, pentru seminţiile moştenirii Tale. Pentru ce au păşit cei nelegiuiţi în templul Tău şi duşmanii noştrii au călcat în picioare altarul Tău? Am ajuns ca unii peste care Tu de multă vreme nu mai stăpâneşti şi care nu mai sunt chemaţi cu numele Tău. Dacă ai rupe cerurile şi Te-ai coborî, munţii s-ar cutremura! Ca un foc care arde vreascurile, ca o flacără care fierbe apa în clocot, fă pe duşmanii Tăi să cunoască nu­mele Tău, şi să tremure înaintea Ta neamurile, văzându- Te, făcând mi­nuni neaşteptate, despre care nicio­dată nu s-a auzit zicând. Nici urchea n-a auzit, nici ochiul n-a văzut un dumnezeu afară de Tine, care ar să­vârşi unele ca acestea pentru cei ce speră în el. Tu Te duci întru întâmpinarea celor ce împlinesc fap­tele dreptăţii şi îşi aduc aminte de căile Tale. Şi acum, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru, noi suntem lutul şi Tu olarul, toţi lucrul mâinilor Tale sun­tem! O, Doamne! Nu Te mânia pe noi foarte şi nu-Ţi aduce aminte la nesfârşit de fărădelegea noastră! Priveşte, căci noi toţi suntem po­porul Tău!

Apoi:

Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna

            Stih: Ai cutremurat pământul şi l-ai tulburat.

Stihiră,

glasul al II-lea.

            Pământul tulburându-se de frica mâniei Tale, dealurile şi munţii, se cutremură, Doamne; ci, cu ochiul bunei îndurări privind spre noi, nu Te mânia cu iuţimea Ta asupra noastră; ci, îndurându-Te de zidirea mâinilor Tale mântuieşte-ne de groaza cea înfricoşătoare a cu­tremurului, ca un bun şi iubi­tor de oameni.

Mărire … , a sfântului, glasul al VIII-lea.

            Preadumnezeiescul şi fără păcate sufletul tău, totdeauna lăudate Dimitrie, are  locaş cerescul Ierusalim, ai cărui pe­reţi s-au zugrăvit cu preacurate mâinile nevăzutului Dumnezeu. Are şi preaonoratul şi mult-lup­tătorul tău trup, această prea­mărită Biserică pe pământ, vis­terie de minuni nefurată, vindecare de boli, unde, alergând, luăm vindecări. Păzeşte, prea­lăudate, cetatea care te măreşte pe tine, de năvălirile cele po­trivnice, ca unul care ai îndrăz­nit către Hristos, cel ce te-a preamărit pe tine.

Şi acum … , a Născătoarei:

            Fecioară, care nu ştii de mire, care pe Dumnezeu în chip de nespus L-ai conceput cu trup, Maica Dumnezeului celui preaînalt, rugăciunile robilor tăi primeşte-le, cea ce eşti cu totul fără păcat; care tuturor dă­ruieşti curăţire greşelilor; pri­mind acum rugăciunile noastre, roagă-te să ne mântuim noi toţi.

 

Rugăciunea lui Simeon, primitorul de Dumnezeu (Luca II, 29-30):

Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor: lumină spre descoperirea neamurilor şi mărirea poporului Tău Israel.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-Te de noi. Doamne curăţă păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vină împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Troparul sfântului, glasul al III-lea.

            Mare apărător te-a aflat în­tru pericole lumea, purtăto­rule de chinuri, pe tine cel ce ai învins pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Mărire … , Şi acum … , al cutremurului, glasul al VIII-lea:

            Cel ce priveşti spre pământ şi-l faci de se cutremură, mântuieşte-ne de groaza cea înfricoşătoare a cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru, şi trimite-ne nouă milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Binecuvântat eşti, Stăpâne atotţinătorule, Care ai luminat ziua cu lumină de soare şi noaptea ai strălucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii; ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporul Tău şi ne iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale peste moştenirea Ta.

Ocoleşte-ne cu sfinţii Tăi îngeri. Înarmează-ne cu armele dreptăţii Tale. Îngrădeşte-ne cu adevărul Tău. Păzeşte-ne cu puterea Ta. Mântuieşte-ne de toată primejdia, de tot vicleşugul celui potrivnic şi ne dăruieşte şi această seară cu noaptea ce vine şi toate zilele vieţii noastre, desăvârşită, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală şi fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care Ţi-au plăcut din veac. Amin.