Rugăciunea de seară, cu texte alese din oficiul Vecerniei (3.11.2013)

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 103

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Întru strălucire şi în mare frumuseţe Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii urcarea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe servii Tale flacără de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se înalţă munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape; Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din fructul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă animalelor şi verdeaţă spre trebuinţa oamenilor; Ca să scoată pâine din pământ şi vinul care bucură inima omului; Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib. Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre arătarea timpurilor, soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii; Puii leilor răcnesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! S-a umplut pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc vieţuitoare nenumărate, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate de la Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la vreme potrivită. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi; dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei spiritul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. Trimite-vei Spiritul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului. Fie gloria Domnului în veac! Se va veseli Domnul de lucrurile Sale. Cel ce priveşte spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Şi iarăşi: Soarele şi-a cunoscut apusul său.

Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea

Doamne, cu mânia Ta să nu ne mustri, nici cu urgia Ta să nu ne cerţi. Ci fă cu noi după bunăvoinţa Ta, Vindecătorule şi doctore al sufletelor noastre. Călăuzeşte-ne la limanul voinţei Tale: luminează ochii inimilor noastre spre cunoaşterea adevărului Tău; şi ne dăruieşte cealaltă vreme a zilei de acum şi tot timpul vieţii noastre cu pace, şi fără de păcat. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor. Că a Ta este stăpânirea şi a ta este împărăţia a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Psalmi din catisma zilei

Psalmul 42

Al fiilor lui Core. La Evrei, fără titlu.

Judecă-mă, Dumnezeule, şi apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept şi perfid, şi mă scapă. Că Tu eşti. Dumnezeule, întărirea mea; pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjeşte duşmanul meu? Trimite lumina Ta şi adevărul Tău acestea m-au povăţuit şi m-au condus la muntele cel sfânt al Tău şi la locaşurile Tale. Şi voi intra la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul Cel ce veseleşte tinereţile mele; Te-voi lăuda  în alăută, Dumnezule, Dumnezeul meu. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu pentru ce mă tulburi? Speră în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu.

Psalmul 43

Al fiilor lui Core.

Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinţii noştri ne-au spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor în zilele cele de demult. Mâna Ta popoare a nimicit, iar pe părinţi i-ai sădit; ai bătut popoare, iar pe ei i-ai înmulţit. Că nu cu sabia lor au moştenit pământul şi braţul lor nu i-a scăpat pe ei, ci dreapta Ta şi braţul Tău şi luminarea feţei Tale, că ai binevoit întru ei. Că eşti Însuţi împăratul meu şi Dumnezeul meu. Cel ce porunceşti mântuirea lui Iacob; cu Tine pe duşmanii noştri îi vom lovi şi cu numele Tău vom nimici pe cei  ce se ridică asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi spera  şi sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai scăpat pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi şi pe cei ce ne urăsc pe noi i-ai ruşinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată  şi numele Tău îl vom lăuda în veac. Iar acum ne-ai lepădat şi ne-ai ruşinat pe noi şi nu vei ieşi cu oştirile noastre; ne-ai întors pe noi înapoi de la duşmanii noştri şi cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Ne-ai dat pe noi ca oi de mântuire şi întru neamuri ne-ai risipit; L-ai vândut pe poporul Tău fără de preţ şi nu l-ai preţuit când l-ai vândut. Ne-ai pus pe noi ocară vecinilor noştri, batjocură şi râs celor dimprejurul nostru; Ne-ai pus pe noi pildă către neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este şi ruşinea obrazului meu m-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăşte şi cleveteşte, de către faţa duşmanului şi prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi şi nu Te-am uitat şi n-am călcat legământul Tău şi nu s-a dat înapoi inima noastră; iar paşii noştri nu s-au abătut de la
calea Ta, că ne-ai smerit pe noi în loc de durere şi ne-a acoperit pe noi umbra morţii. De am fi uitat numele Dumnezeului nostru şi am fi întins mâinile noastre spre dumnezeu străin. Oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El ştie ascunzişurile inimii. Că pentru Tine suntem ucişi toată ziua; socotiţi am fost ca nişte oi de înjunghiere. Deşteaptă-Te, pentru ce dormi, Doamne? Ridică-Te şi nu ne lepăda până în sfârşit. Pentru ce întorci faţa Ta? Uiţi de sărăcia noastră şi de necazul nostru? Că s-a plecat în ţărână sufletul nostru, s-a lipit de pământ pântecele nostru. Ridică-Te, Doamne, ajută-ne nouă şi ne scapă pe noi, pentru numele Tău.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

 

Psalmul 140

Vv 1-2, 5-7.

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine, auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, auzi-mă, Doamne!

Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul  păcătoşilor să nu ungă capul meu.

Că încă şi rugăciunea mea este împotriva voinţei lor; prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii lor.

Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pământ ce se taie s-au rupt, s-au risipit oasele lor lângă iad.

Psalmul 129

Vv. 6-8

Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să spere Israel în Domnul.

Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El, şi El va mântui pe Israel din toate fărădelegile lui.

Psalmul 116

Lăudaţi-L pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele.

Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

Stihira cuviosului glasul al VIII-lea.

            Cum te vom numi, totdeauna fe­ricite ? Luceafăr purtător de lu­mină, sau dascăl strălucit ? Liturghisitor, sau adânc cugetător al tainelor lui Dumnezeu ? Stea care luminezi Biserica, sfeşnic luminător al celor din întuneric? Organ preabine răsunător sau trâmbiţă frumos glăsuitoare ? Roagă-te să se mîntuiască sufle­tele noastre.

Mărire.., glasul al 6-lea :

Părăsind locul tău de naştere, neamul şi avuţia, Varvara, şi urând pe nelegiuitul tău părinte, ai iubit pe Dumnezeu, Căruia te-ai făcut mireasă şi ai ajuns mare pe drumul tău către Dum­nezeu. Pe Acela roagă-L să mân­tuiască sufletele noastre.

Şi acum…,  a Născătoarei, glasul al 6-lea:

Cine nu te va ferici pe tine, Preasfîntă Fecioară ? Sau cine nu va lăuda. Preacurată, naşte­rea ta ? Că Cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut, Acelaşi din tine, curată, a ie­şit, în chip de negrăit întrupându-Se; din fire Dumnezeu fiind şi cu firea om făcându-Se pen­tru noi nu despărţit în două feţe, ci în două firi fără ameste­care fiind cunoscut. Pe Acela roagă-L, curată, cu totul ferici­tă, ca să miluiască sufletele noastre.

Imn în onoarea Sfintei Treimi

Lumină lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc Celui fără de moarte, a Sfântului,  Fericitului, Isuse Hristoase. Venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Spirit, Dumnezeu; vrednic eşti în toata vremea să fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce dai viaţă, pentru aceasta lumea Te măreşte.

Prochimenul

versul al IV-lea

Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.

Stih: Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele.

Citire din Înţelepciunea lui Solomon:

(III, 1—9)

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Şi plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă, în faţa oamenilor, ei au îndurat suferinţe, speranţa lor este plină de nemurire. Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit demni de El. Ca pe aur în topitoare, aşa i-a lămurit, şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca nişte scântei care se lasă pe mirişte, aşa vor fi. Judeca-vor neamurile şi stăpâni vor fi peste popoare şi Domnul va împărăţi întru ei, în veci. Ei vor înţelege adevărul, ca unii care şi-au pus încrederea în Domnul; cei credincioşi vor petrece cu El în iubire, căci harul şi îndurarea sunt partea aleşilor Lui.

Apoi:

Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna

Stihira Cuviosului Ioan, gla­sul al 8-lea :

Stih: Sfinţilor care sunt pe pămîntul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale în ei.

Veniţi astăzi, pământenilor, cu evlavie să lăudăm în cântări sfinţita sărbătoare a Cuviosului Ioan. Că acesta s-a învrednicit, cu adevărat, a primi lumina dumnezeieştii străluciri. O, ne­spusa Ta îndurare, Doamne, prin care am cunoscut a Te mări pe Tine, Cel preabun.

Mărire…, glasul al 6-lea :

Cuvioase părinte, în tot pământul a ieşit vestirea fapte­lor tale. Pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale ; taberele demonilor le-ai pier­dut ; cetele îngereşti le-ai ajuns, a căror viaţă fără prihană ai râvnit-o, îndrăznire având către Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.

Şi acum…, a Născătoarei:

Născătoare de Dumnezeu, Tu eşti viţa cea adevărată care ai odrăslit Rodul vieţii; ţie ne ru­găm : Roagă-te, stăpână, cu  apostolii şi cu toţi sfinţii, să se miluiască sufletele noastre.

Troparul sfintei martire, glasul al 4-lea:

Pe Sfânta Varvara să o cin­stim ; că a sfărâmat cursele duşmanului şi ca o vrăbioară s-a scăpat din ele, cu ajutorul ar­mei crucii, preaonorata.

Mărire…, al cuviosului, glasul al 8-lea : Îndreptătorule al Ortodoxiei… Şi acum…, al Născătoarei-Învierii. Caută-le la sfârşitul cărţii.

Rugăciunea lui Simeon, primitorul de Dumnezeu (Luca II, 29-30):

Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor: lumină spre descoperirea neamurilor şi mărirea poporului Tău Israel.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-Te de noi. Doamne curăţă păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vină împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Troparul sfintei martire, glasul al 4-lea:

Pe Sfânta Varvara să o cin­stim ; că a sfărâmat cursele duşmanului şi ca o vrăbioară s-a scăpat din ele, cu ajutorul ar­mei crucii, preaonorata.

Mărire…, al cuviosului, glasul al 8-lea :

Îndreptătorule al dreptei credinţe, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, po­doaba călugărilor cea de Dum­nezeu insuflată Ioane, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută spirituală, roagă-te lui Hristos Dumnezeu  ca să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum…, al Născătoarei-Învierii.

Cel care pe cea binecuvântată ai numit-o Mama Ta, venit-ai la patimă, prin hotărâre de bunăvoie şi strălucind pe Cruce, vrând să-l cauţi pe Adam, ai vorbit îngerilor: bucuraţi­-vă împreună cu Mine, căci s-a aflat drahma cea pierdută. Cel care pe toate cu înţelepciune le-ai orânduit, mărire Ţie!

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Binecuvântat eşti, Stăpâne atotţinătorule, Care ai luminat ziua cu lumina soarelui şi noaptea ai strălucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii; ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporul Tău şi ne iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale peste moştenirea Ta.

Ocoleşte-ne cu sfinţii Tăi îngeri. Înarmează-ne cu armele dreptăţii Tale. Îngrădeşte-ne cu adevărul Tău. Păzeşte-ne cu puterea Ta. Mântuieşte-ne de toată primejdia, de tot vicleşugul celui potrivnic şi ne dăruieşte şi această seară cu noaptea ce vine şi toate zilele vieţii noastre, desăvârşită, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală şi fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care Ţi-au plăcut din veac. Amin.