Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (9.06.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului; Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierule al bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 1.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul,

glasul al 8-lea.

            Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepti pe pescari ai aratat, trimiţându-le lor Spiritul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire Ţie.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 30

A lui David.

Spre Tine, Doamne, am sperat, să nu fiu ruşinat în veac. Întru îndrep­tarea Ta scapă-mă şi mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeş­te de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apără­tor şi casă de scăpare, ca să mă mântuieşti. Că puterea mea şi scăparea mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni. Mă vei scoate din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti apă- rătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da spiritul meu; m-ai scăpat Domnul Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am sperat. Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre umilinţa mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu şi nu m-ai lăsat în mâinile duşman u­lui; pus-ai în loc desfătat picioarele mele. Miluieşte-mă, Doamne, că mă ne­căjesc; tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sără­cie tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. La toţi duşmanii mei m-am făcut de ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din ini­ma lor, ajuns-am ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea; ca să ia sufle­tul meu s-au sfătuit.Iar eu către Tine am sperat, Doamne, zis-am: «Tu eşti Dumnezeul meu!» În mâinile Tale, soarta mea, scapă-mă din mâna duşmanilor mei şi de cei ce mă prigonesc. Arată faţa Ta peste robul Tău, mântuieşte-mă  cu mila Ta! Doamne, să nu fiu ruşinat că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze necredincioşii şi să coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene, care vorbesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare. Cât este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai gătit-o ce­lor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce speră în Tine, înaintea fii­lor oamenilor! Îi vei ascunde pe ei cu aco­perământul feţei Tale de tulburarea oa­menilor. Îi vei acoperi pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că mi­nunată a fost mila Sa, în cetate întărită. Iar eu am zis întru uimirea mea: Alungat sunt de la faţa ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul ru­găciunii mele când am strigat către Tine. Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor ce se mândresc, cu prisosinţă. Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce speraţi în Domnul. De 3 ori

Sedealna,

glasul al 4-lea.

Sărbătoarea cea după sărbătoare, şi cea din urmă, să o serbăm noi,  credincioşii,  în  chip  luminat;   aceasta   este   Cincizecimea, împlinirea făgăduinţei şi a celor cincizeci de zile. Căci în aceasta focul Mângâietorului  s-a coborât de-a dreptul pe pământ, în chip de limbi, şi i-a luminat pe discipoli, făcându-i cunoscători ai tainelor cereşti. Lumina Mângâietorului a venit şi lumea a luminat.

 

 

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Condacul, glasul al 8-lea:

            Când Cel Preaînalt, coborându-Se, a amestecat limbile, a despărţit neamurile; iar când a împărţit limbile cele de foc, la o unire pe toţi i-a chemat; şi cu un glas Îl mărim pe pe Spiritul cel Preasfânt.

Icosul

Grabnică şi statornică mângâiere robilor Tăi dă-le, Isuse, când se întristează spiritele noastre. Nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu Te îndepărta de cugetele noastre în pericole, ci pururi ne întâmpină pe noi. Apropie-Te de noi, apropie-Te, Cel care eşti pretutindeni; precum şi cu  apostolii  Tăi  ai  fost  pururi, aşa şi cu noi cei ce Te dorim uneşte-Te, îndurate; ca uniţi fiind cu Tine, să-L lăudăm şi să-L mărim pe Spiritul Tău Cel Sfânt.

Sinaxarul

            În această zi, în Lunea Rusaliilor îl sărbătorim pe Însuşi Preasfântul de viaţă Făcătorul şi întru tot puternicul Spirit, Unul din Treime, Dumnezeu, Cel de o adorare, de o fiinţa şi de o mărire cu Tatăl şi cu Fiul.

Cu venirea Sfântului Spirit şi pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli, Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi! Amin.

Cântarea a 9-a:

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Preasfântul Spirit, Cel care de la Tatăl purcede.

Irmosul:

Ceea ce nu prin ispitire trupească ai purtat în pântece şi ai împrumutat trup Cuvântului celui Făcător a toate. Maică ce nu ştii de bărbat; Fecioară Născătoare de Dumnezeu, locaşul Celui necuprins, încăpere a Făcătorului tău Celui nemărginit, pe tine te mărim.

Cel râvnit şi înflăcărat, purtat odinioară cu bucurie pe carul de foc clocotitor, preînchipuia suflarea care străluceşte acum Apostolilor, din înălţime; prin care, fiind luminaţi, au făcut tuturor cunoscută Treimea.

Lucru străin şi peste legea firii se auzea; că, deşi răsuna un singur glas al Discipolilor, dar prin harul Spiritului, popoare, neamuri şi seminţii auzeau în limbi felurite măreţiile dumnezeieşti, învăţând cunoştinţa Treimii.

Luminătoarea

Lumină este Tatăl, Lumină este Cuvântul, Lumină şi Sfântul Spirit, Care a fost trimis Apostolilor în limbi de foc; şi printr-însul toată lumea se luminează pentru a onora Sfânta Treime.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Stihiră, glasul al 2-lea.

În curţile Tale, Doamne, plecându-ne genunchii sufletului şi ai trupului, Te lăudăm credincioşii pe Tine, Tatăl cel fără de început, şi pe Fiul cel împreună fără de început, şi pe Preasfântul Spirit cel împreună-veşnic, Care luminează şi sfinţeşte sufletele noastre.

Mărire… Şi acum…, glasul al 8-lea.

Odinioară limbile au fost amestecate pentru îndrăznirea zidirii turnului; iar acum limbile au fost înţelepţite pentru mărirea cunoştinţei de Dumnezeu. Atunci a pedepsit Dumnezeu pe cei nelegiuiţi pentru greşeală; acum Hristos a luminat pe pescari cu Spiritul. Atunci s-a lucrat felurimea limbilor spre pedepsire; acum se reînnoieşte înţelegerea spre mântuirea sufletelor noastre.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!