Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (9.02.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 20

A lui David.

Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este mărirea lui întru mântuirea Ta, glorie şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul speră în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Mâna Ta se află peste toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al 8-lea.

            Dintru înălţime te-ai coborât, Îndurate, îngropare ai luat de trei zile, ca să ne eliberezi din patimi; Cel ce eşti viaţa şi învierea noastră, Doamne, mărire Ţie!

Mărire…, Şi acum….al Întâmpinării, glasul 1.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce eşti plină de har, căci din tine a răsarit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei din întuneric. Bucurăte-te şi tu bătrâne drepte, cel care ai primit în braţe pe Eliberatorul sufletelor noastre, Cel care ne-a dăruit învierea.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 16

O rugăciune a lui David.

Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, din buze fără de viclenie. De la faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate. Ca să nu vorbească gura mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre. Îndreaptă picioarele mele în cărările Tale, ca sa nu şovăie paşii mei. Eu am strigat, că m-ai auzit, Dum­nezeule; pleacă urechea Ta către mine şi auzi cuvintele mele. Minunate fă milele Tale, Cel ce mântuieşti pe cei ce speră în Tine de cei ce stau împotriva dreptei Tale. Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă, de faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. duşmanii mei sufletul meu l-au cuprins; cu grăsime inima lor şi-au în­cuiat, gura lor a vorbit mândrie. Izgonindu-mă acum m-au încon­jurat, ochii lor şi-au aţintit ca să mă ple­ce la pământ. M-au apucat ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri. Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i! Scapă sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Ta. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă,  s-a umplut pântecele lor de bu­nătăţile Tale; s-au săturat fiii lor şi au lăsat rămăşiţele copiilor.Iar eu întru dreptate mă voi arăta leţei Tale, mă voi sătura când se va arăta mărirea Ta.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al 8-lea.

Miresme de îngropare aducând femeile, glas îngeresc din mormânt au auzit: părăsiţi lacrimile şi în locul întristării bucurie primiţi; cântaţi spunând, că a înviat Hristos-Domnul, Cel care a binevoit să mântuiască, ca un Dumnezeu, neamul omenesc.

Mărire… . Şi acum …, a Născătoarei de Dumnezeu:

De tine se bucură, ceea ce eşti plină de har, toată făptura: adunarea îngerească şi neamul omenesc; ceea ce eşti Biserică sfinţită şi rai cuvântător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat şi copil S-a făcut, Cel care este mai înainte de veci Dumnezeul nostru. Căci sânul tău scaun l-a făcut şi pântecele tău mai încăpător decât cerurile l-a lucrat. De tine se bucură toată făptura, ceea ce eşti plină de har, mărire Ţie!

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Stând femeile purtătoare de mir înaintea mormântu1ui Dătătorului de viaţă, pe Stăpânul cel fără de moarte Îl căutau printre cei morţi; şi primind de la înger bunele vestiri de bucurie, Apostolilor au vestit că a înviat Hristos-Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Antifonul 1

Din tinereţile mele duşmanul mă ispiteşte şi cu desfătări mă aprinde; dar eu, sperând în Tine, Doamne, îl biruiesc.

Cei care urăsc Sionul, să se facă ca o iarbă, mai înainte de a fi smulşi, căci le va tăia Hristos în chinuri gâturile.

Mărire … Şi acum…

Prin Spiritul Sfânt trăiesc toate, Lumină din Lumină, Dumnezeu mare; împreună cu Tatăl şi cu Cuvântul Îl lăudăm.

Prochimenul

Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, din neam în neam (ps. 145, 10).

stihul: Laudă, suflete al meu, pe Domnul; lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea. (ps. 145,1)

Din Sfânta Evanghelie de la Ioan

 

(XXI, 1525)

 

În vremea aceea S‑a arătat Isus discipolilor Săi, după ce S‑a sculat din morţi, şi a zis lui Simon‑Petru: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia? El I‑a zis: Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc. Zis‑a lui; Paşte mieluşeii Mei. Isus i‑a zis iarăşi, a doua oară: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti? El I‑a zis: Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc. Zis‑a Isus lui: Păstoreşte oile Mele. Isus i‑a zis a treia oară: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti? Petru s‑a întristat, că i‑a zis a treia oară: Mă iubeşti? Şi I‑a zis: Doamne, Tu ştii toate. Tu ştii că Te iubesc, Isus i‑a zis: Paşte oile Mele. Adevărat, adevărat zic ţie: Când erai mai tânăr te încingeai singur şi umblai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale şi altul te va încinge şi te va duce unde nu voieşti. Iar aceasta a zis‑o, însemnând cu cel fel de moarte va preamări pe Dumnezeu. Şi zicând aceasta, i‑a zis: Urmează Mie. Dar întorcându‑se, Petru a văzut venind după el pe discipolul pe care‑l iubea Isus, acela care la Cină s‑a rezemat de pieptul Lui şi I‑a zis: Doamne, cine este cel ce Te va vinde? Pe acesta deci, văzându‑l, Petru a zis lui Isus: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zis‑a lui Isus: Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Tu urmează Mie. De aceea a ieşit cuvântul acesta între fraţi, că discipolul acela nu va muri; dar Isus nu i‑a spus că nu va muri, ci: dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Acesta este discipolul care mărturiseşte despre aceasta şi care a scris acestea, să ştim că mărturia lui e adevărată. Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le‑a făcut Isus şi care, dacă s‑ar fi scris cu de‑amănuntul, cred că lumea aceasta n‑ar cuprinde cărţile ce s‑ar fi scris. Amin.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Mărire – glasul al 8-lea.

Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă; căci aleargă spiritul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaşul trupului cu totul întinat. Ci ca un Milostiv curăţeşte-l cu îndurarea Ta.

Şi acum –

În cărările mântuirii îndreaptă-mă, Născătoare de Dumnezeu, căci cu păcate grozave mi-am întinat sufletul şi cu lenevire mi-am cheltuit toată viaţa mea; ci cu rugăciunile tale, Preacurată, spală-mă de toată necurăţia.

Stih, glas 6. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.

Şi stihira:

 La mulţimea faptelor mele cele rele, cugetând eu ticălosul, mă cutremur de înfricoşătoarea zi a judecăţii; ci îndrăznind spre mila îndurării Tale, ca David îţi strig Ţie: miluieşte-mă, Dumnezeule după mare mila Ta.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos. 

Ca de un sicriu însufleţit al lui Dumnezeu, nicicum să nu se atingă mâna necredincioşilor; dar buzele credincioşilor, fără tăcere, glasul îngerului cântând, să cânte cu bucurie Născătoarei de Dumnezeu: bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.

Mărire … , Şi acum … , glasul al 6-lea

            Vameşul urcându-se la templu cu credinţă cândva, şi rugându-se lui Dumnezeu, s-a îndreptat, căci cu suspinuri a venit şi cu lacrimi şi cu zdrobire de inimă, toată povara păcatelor a lepădat-o prin ispăşire.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii:

După dumnezeiasca înviere, întrebându-l Domnul de trei ori pe Petru dacă Îl iubeşte, l-a pus peste oile sale mai mare păstor; care, văzând pe cel ce-l iubea Isus, mer­gând după el, a întrebat pe Stăpânul: Dar aces­ta ce e? De voi vrea, a zis, să ră­mână acesta, până ce iarăşi voi veni, ce-ţi este ţie, prietene Petre?

Mărire …, a Triodului;

            Să fugim de vorbirea cea trufaşă şi înrăutăţită a fariseului, şi să învăţăm smerenia vameşului cea preabună, ca să ne înălţăm, strigând către Dumnezeu, împreună cu acela: îndură-Te de robii Tăi, Cel ce Te-ai născut din Fecioară, Hristoase Mântuitorule, şi răbdând crucea de bună voie, ai ridicat lumea cu dumnezeiasca Ta putere.

Şi acum…, a Serbării.

Cu Spiritul în Templu înainte stând ai primit în braţe pe Stăpânul Legii, strigând: acum eliberează-mă în pace de legătura trupului precum ai zis: căci au  văzut ochii mei descoperirea neamurilor şi mântuirea lui Israel.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihira Învierii, glasul al 8-lea.

Ai pătimit prin Cruce, Cel fără patimă cu Dumnezeirea, îngropare de trei zile ai luat, ca să ne eliberezi din robia duşmanului; şi făcându-ne fără moarte, să ne învi, Hristoase Dumnezeule, prin învierea Ta, Iubitorule de oameni.

Mărire … , glasul al 8-lea;

Pe fariseul care se îndreptăţea lăudându-şi faptele, l-ai condamnat, Doamne, şi pe vameşul, care s-a smerit şi cu suspine a cerut ier­tare, l-ai îndreptat. Căci nu primeşti gândurile cele măreţe, şi inimile cele frânte nu le defăimezi. De aceea şi noi cu smerenie cădem înaintea Ta, Cel care ai pă­timit pentru noi: dă-ne iertare şi mare milă.

Şi acum – A Serbării, glasul al 6-lea.

Cel ce în ziua de azi ai binevoit să Te culci pe mâini bătrâneşti, ca într-un car de heruvimi, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte-ne şi pe noi, cei care chemându- Te Te lăudăm. Mântuieşte sufletele noastre, de tirania patimilor ca un iubitor de oameni.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!