Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (8.05.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le ! (de trei ori)

Psalmul 87

Al fiilor lui Core.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.  Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 10.

Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a mărturi­sirii, ne-ai arătat pocăinţa profetului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei că­zuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndu­rărilor tale curăţă fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oa­menilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare. – Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iu­birea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună binecuvântat eşti, cu preas­fântul, şi bunul, şi de viaţă Făcătorul Tău Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii ve­cilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar

glasul al 2-lea.

Apostole al lui Hristos de Dumnezeu iubite, grăbeşte de scapă pe poporul cel fără de răspuns. Că te primeşte când cazi către El, Cel ce te-a primit când te-ai rezemat pe pieptu-I; pe  Care roagă-L, de Dumnezeu cuvântătorule şi norul păgânilor cel pus asupra noastră să-l risipească, cerându-ne nouă pace şi mare milă.

Mărire…, glasul al 8-lea:

            Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare ; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Arsenie, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum…, glasul al 2-lea:

Stând lângă mormânt, îngerul a grăit Mironosiţelor femei: Mirurile se cuvin morţilor, dar Hristos S-a arătat străin putreziciunii. Ci strigaţi: A înviat Domnul, dăruind lumii mare milă!

Psalm din catismele de la rând

Psalmul 92

Al lui David.

Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor. Ridicat-au râurile valurile lor; dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare. Mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este întru cele înalte Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie. Doamne, întru lungime de zile.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al 5-lea.

Toţi să lăudăm cu cântări şi cu laude sfinţite pe apostolul şi discipolul lui Hristos, pe preacinstitul Ioan, care a predicat tuturor  naşterea cea dumnezeiască cea din Tatăl a Mântuitorului

Mărimurile

Stihiră:

Te mărim pe tine, Cuvântătorule de Dumnezeu, Sfinte Apostole Ioan, şi cinstim sfântă amintirea ta.

Stihuri:

Stih 1: Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu şi facerea mânilor Lui o vesteşte tăria (ps. 18, 1).

2. Fulgerele Lui au luminat lumea (ps. 76, 17).

3. Că a întărit lumea, care nu se va clătina (ps. 92,2).

4. În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor (ps. 18, 4).

5. Vestiţi între neamuri mărirea Lui, între toate popoarele minunile Lui (ps. 95, 3).

6. Supus-a popoarele nouă şi neamurile sunt sub picioarele noastre (ps. 46, 3).

Mărire…, glasul 1:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum…, acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Evanghelia de la Ioan:

(21, 20-25)

Dar întorcându‑se, Petru a văzut venind după el pe discipolul pe care‑l iubea Isus, acela care la Cină s‑a rezemat de pieptul Lui şi I‑a zis: Doamne, cine este cel ce Te va vinde? Pe acesta deci, văzându‑l, Petru a zis lui Isus: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zis‑a lui Isus: Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Tu urmează Mie. De aceea a ieşit cuvântul acesta între fraţi, că discipolul acela nu va muri; dar Isus nu i‑a spus că nu va muri, ci: dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Acesta este discipolul care mărturiseşte despre aceasta şi care a scris acestea, să ştim că mărturia lui e adevărată. Dar  sunt  şi  alte multe lucruri pe care le‑a făcut Isus şi care, dacă s‑ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s‑ar fi scris. Amin.

 

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Condacul cuviosului, glasul al 3-lea:

De la Roma ca un soare mare ai strălucit, şi ai ajuns către cetatea împărătească, preafericite, luminând-o pe aceasta cu cuvintele şi cu faptele tale, şi izgonind întunericul neînţelepciunii. Pentru aceasta te onorăm pe tine, preacuvioase Arsenie, lauda părinţilor.

Icos

Auzind glasul Domnului, preacuvioase, şi lepădându-te de frumuseţile lumii, te-ai sihăstrit râvnind viaţa cea îngerească, de Dumnezeu înţelepţite. Drept aceasta te-ai şi arătat cu totul schimbat, ca un înger în trup, aducând lui Hristos postire,  lacrimi, rugăciune  curată  şi  stare de peste toată noaptea, pentru care te-ai şi făcut locaş Treimii, chip călugărilor şi îndreptător virtuţilor, şi pururi călduros rugător pentru cei ce te cinstesc pe tine, Arsenie, lauda părinţilor.

Sinaxar

În această lună, în ziua a opta, amintirea sfântului Apostol şi evanghelist Ioan şi a sfântului Arsenie cel Mare.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

 

Imediat :

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 50-51

A făcut tărie cu braţul său Domnul; i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea.

De Dumnezeu grăind, ai tunat aceasta: La început era Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul, apostole Ioane; că rezemându-te pe pieptul lui Hristos, şi de acolo umplându-te de teologie, şi izvor de viaţă scoţând, teologule, făptura toată adăpi, care te şi cinsteşte pe tine.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Mărire…, a apostolului, glasul al 8-lea:

Evanghelistule Ioane, cel ce eşti întocmai cu îngerii, iubitorule de feciorie, de Dumnezeu cuvântătorule, cel de Dumnezeu învăţat, cu dreapta credinţă lumii preacurata coastă şi sângele şi apa ce au curs le-ai predicat, întru care viaţa veşnică dobândim sufletelor noastre.

Şi  acum…, glasul al 2-lea:

Mironosiţele femei, foarte de dimineaţă miresme luând, au ajuns la mormântul Domnului; dar găsind lucruri la care nu se aşteptau, cu îngrijorare se gândeau la răsturnarea pietrei şi unele către altele ziceau: Unde   sunt peceţile mormântului? Unde este custodia  lui Pilat şi    paza cea straşnică? Dar un   înger plin de strălucire s-a fâcut vestitor femeilor celor nedumerite, zicând către ele: Pentru ce căutaţi, cu tânguiri, pe Cel ce este viu şi a dat viaţă neamului omenesc? Sculatu-S-a din morţi Hristos, Dumnezeul nostru, ca un atotputernic, dăruin- du-ne tuturor nestricăciune şi viaţă, luminare şi mare milă.

 

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!