Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (8.03.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă­bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 6.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre face­rea de bine a vieţii noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul şi Creatorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odih­nit pe noi în măsura nopţii ce a trecut, şi ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ţie, Doamne: dă-ne har, şi putere, ca să ne învrednicim a cânta ţie cu înţelegere, şi a te ruga neîncetat cu frică şi cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pome­neşte, Doamne, şi pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânşii, şi-i miluieşte; şi sfărâmă sub picioarele lor pe duşmanii cei nevăzuţi şi potrivnici luptători. – Că tu eşti împăratul păcii, şi Mântuitorul sufletelor noa­stre, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, si Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul sfântului apostol, glasul al 2-lea.

Mari sunt faptele credinţei! În izvorul văpăii ca într-o apă de odihnă sfântul martir Teodor s-a bucurat. Că în foc cu totul fiind ars, ca o pâine plăcută treimii s-a adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, îndură-Te de sufletele noastre.

Mărire… .Şi acum…: al Născătoarei-Învierii.

            Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu. Curăţia fiindu-ţi pecetluită şi fecioria păzită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeul cel adevărat; pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul  118

Aliluia.

45-66

Am umblat întru lărgime, că poruncile Tale am căutat. Am vorbit despre mărturiile Tale, înaintea împăraţilor, şi nu m-am ruşinat. Am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte. Am ridicat mâinile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit şi am cugetat la îndreptările Tale. Adu-Ţi aminte de cuvântul Tău, către robul Tău, întru care mi-ai dat speranţa. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, că cuvântul Tău m-a înviat. Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea Ta nu m-am abătut. Mi-am adus aminte de judecăţile Tale cele din veac, Doamne, şi m-am mângâiat. Întristare m-a cuprins din pricina păcătoşilor, care părăsesc legea Ta. Cântate erau de mine îndreptările Tale, în locul pribegiei mele. Mi-am adus aminte de numele Tău, Doamne, şi am păzit legea Ta. Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările Tale am căutat. Partea mea eşti, Doamne, zis-am să păzesc legea Ta. M-am rugat feţei Tale, din toată inima mea, miluieşte-mă după cuvântul Tău. Cugetat-am la căile Tale şi am întors picioarele mele la mărturiile Tale. Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc poruncile Tale.  Funiile păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul meu, dar legea Ta n-am uitat. La miezul nopţii m-am sculat ca să Te laud pe Tine, pentru judecăţile dreptăţii Tale. Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale. De mila Ta, Doamne, este plin pământul; îndreptările Tale mă învaţă. Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău. Învaţă-mă bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa, că în poruncile Tale am crezut.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al 3-lea.

Dar dumnezeiesc te-a dat pe tine spre mântuirea a toată lumea, Dom­nul, Cel ce te-a întărit în lupte; bo­lile noastre cele sufleteşti vindecându-le şi patimile trupeşti învingându-le, Martire Teodore, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Mărire… Şi acum…, a Născătoarei :

Fecioară curată, ceea ce ai purtat în pântecele tău pe Dumnezeu, Cel ce a răsărit din Tatăl fără pierdere mai înainte de veci, pe Cuvântul cel într-un ipostas, şi Fiul cel de o fiinţă, pe Acesta roagă-L, cu profeţii şi cu martirii, cu cuvioşii, pustnicii şi drepţii, să ne dea nouă dezlegare greşelilor.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Sfântul Ioan Scărarul

Scara Paradisului

Cel ce se socoteşte pe sine a nu fi tentat de nimic şi totuşi se întristează când se află lipsit de ceva, un astfel de om s-a înşelat pe sine cu desăvârşire.

Tinerii care sunt atraşi cu putere de plăcerile trupului şi ale mâncării şi voiesc totuşi să intre în viaţa monahală, trebuie să se exercite în tot postul şi rugăciunea şi să îndepărteze toate pasiunile senzuale şi toate silniciile, ca nu cumva cele de pe urmă să devină mai le decât cele dintâi. Cei ce plutesc pe marea spirituală au înţeles că pentru ei credinţa este liman şi al mântuirii şi al pericolelor. E o privelişte vrednică de milă eea de a vedea cum cei ce s-au scăpat în largul mării, se îneacă în port.

Urcat fiind pe a doua treaptă, aleargă imitând nu pe femeia lui Lot ci pe însuşi acesta, care a fugit ainte, fără a se mai uita înapoi.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi !

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca I, 54-55

L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta oştile îngereşti; iar prin tine, preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat; pe Care mărindu-L cu oştirile îngereşti, pe tine te fericim.

Minunea ta, preafericite Teodore, ce s-a făcut prin sfintele tale îndestulări, în toată lumea se laudă, fericite. Pentru aceasta adunându- ne în tot anul, mărire înălţăm lui Hristos, Celui ce te-a mărit pe tine.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea.

Purtătorule de cunună, sfinte, îm­preună cu îngerii stând acum înain­tea scaunului lui Hristos, şi de lu­mina cea de acolo umplându-te, pur­tătorule de învingere, roagă-te neîn­cetat pentru pacea lumii şi pentru mântuirea noastră, a celor ce cu dreaptă credinţă celebrăm purtătoa­rea de lumină amintirea ta, Teo­dore preafericite, martire prealăudate.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:

În pântecele tău, de Dumnezeu Născătoare, S-a sălăşluit Domnul precum însuşi ştie, vrând să cheme din stricăciune lumea cea pierdută. Deci aflând toţi mântuire, strigăm ţie ca îngerul: Bucură-te prealăudată, între toate femeile binecuvântată; că ai născut bucurie la toată lumea.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Mărire…, glasul al 6-lea :

Dar de sfinţenie şi bogăţie de dumnezeiască viaţă, te-ai arătat lu­mii, Teodore; că Hristos a mărit amintirea ta, înţelepte; întru care credincioşii bucurându-ne, cu un glas lăudăm nevoinţele ostenelilor tale.

Şi acum…, a Născătoarei:

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul vieţii. Ţie ne rugăm: Roagă- te, stăpână, împreună cu purtătorul de învingere şi cu toţi sfinţii, să se miluiască sufletele noastre.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih:  Răsădit fiind in casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru va înflori (Ps. 91, 13).

Mărire…, glasul al 8-lea:

Cu bărbăţie martirică creşti­neşte înarmându-te, purtătorule de învingere al lui Hristos, şi închi­narea cea cugetătoare tainic apărând-o cu puterea Lui, ai arătat nepu­tincioasă păgânătatea idolilor şi cru­zimea tiranilor; neluând în sea­mă chinurile şi focul cel temporar. Ci, o, cel care eşti al dumnezeieştilor daruri şi cu fapta şi cu numele, de tot pericolul mântuieşte cu ru­găciunile tale pe cei care celebrează amintirea.

Şi acum…, a Născătoarei:

Stăpână primeşte rugăciunile ne­vrednicilor robilor tăi, şi ne mântuieşte pe noi de toată nevoia şi întristarea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!