Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (8.02.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă­bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 6.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre face­rea de bine a vieţii noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul şi Creatorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odih­nit pe noi în măsura nopţii ce a trecut, şi ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ţie, Doamne: dă-ne har, şi putere, ca să ne învrednicim a cânta ţie cu înţelegere, şi a te ruga neîncetat cu frică şi cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pome­neşte, Doamne, şi pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânşii, şi-i miluieşte; şi sfărâmă sub picioarele lor pe duşmanii cei nevăzuţi şi potrivnici luptători. – Că tu eşti împăratul păcii, şi Mântuitorul sufletelor noa­stre, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, si Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar,

 glasul al 4-lea:

Strălucit principe al adevă­ratei armate a împăratului ce­resc ai ajuns, fericite Teo­dor, purtătorule de învingere ; că înţelept ai lup­tat cu armele credinţei, şi mulţimile demonilor le-ai învins şi adevărat învingător te-ai arătat. Pentru aceasta pe tine cu credinţă totdeauna te fericim.

Mărire… glasul al 2-lea:

            Sărbătorind amintirea profetului Tău Zaharia, Doamne, prin el Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Şi acum…,  al Sărbătorii, glasul 1:

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce eşti plină de har, căci din tine a răsarit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei din întuneric. Bucurăte-te şi tu bătrâne drepte, cel care ai primit în braţe pe Eliberatorul sufletelor noastre, Cel care ne-a dăruit învierea.

Psalmi din catimele zilei.

Sâmbătă dimineaţa la Utrenie

Psalm din catisma a XVI-a 7

Psalmul  117

Aliluia.

1-15

        Lăudaţi pe Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, casa lui Aaron că este
bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, toţi cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În strâmtorare L-am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe duşmanii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a spera în Domnul decât a spera în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat, şi în numele Domnului i-am înfrânt pe el. M-au înconjurat ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini, în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie şi de răscumpărare în corturile drepţilor: «Dreapta Domnului a făcut putere.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al 4-lea

Cel numit cu nume mare, purtătorul de biruinţă al lui Hristos, cel iubit de Dum­nezeu şi de îngeri, minuna­tul şi măritul Teodor, astăzi întru Spiritul Sfânt veseleşte toate sfintele biserici cele de sub soare, şi îndeamnă pe toţi a sărbătorii cu bucurie amintirea lui.

Mărire… Şi acum…, a Sărbătorii, acelaşi glas:

În muntele Sinai de demult a văzut Moise pe Dumnezeu în nor şi de glas dumneze­iesc nedesluşit s-a învredni­cit, în nor şi în furtună. Iar acum Simeon, pe Cel ce S-a întrupat fără schimbare pentru noi, în braţe L-a pri­mit şi bucurându-se, s-a dus din acestea de aici la viaţa cea veşnică. Pentru aceea a strigat: acum liberează pe robul Tău, Stăpâne.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi !

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca I, 54-55

L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Pe tine Maica lui Dumnezeu celui preaînalt şi neispitită de nuntă, pe tine, ceea ce ai născut mai presus de minte prin cuvânt pe adevăratul Dumnezeu, pe cea mai înaltă decât preacuratele Puteri, cu laude fără încetare te mărim.

Ca unul ce ai îndrăznire către Hristos, pentru Care ai îndurat toate pătimirile până la tăiere, răbdând şi ar­sura morţii şi crucea, ferici­te Teodor, roagă-te pentru iertarea greşelilor noastre, pentru pacea lumii, pentru ca binecredincioşii să învingă şi pentru mântuirea celor ce te onorează pe tine.

Urmând cuvintele buzelor tale, arătătorule de cele dumnezeieşti, chemăm pe Domnul; şi prin El mântuindu-ne, te fericim pe tine, ca pe un profet al a- devărului şi predicator al cucerniciei, Zaharia.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea.

Mare martire al lui Hris­tos, mărite Stratilat, dumne­zeiască frumuseţe a onoraţilor purtători de învingere, curajosule Teodor nu înceta să te rugi pentru victoriile binecredincioşilor creştini, pentru pacea lumii şi pentru iertarea de greşeli şi pentru mântuirea celor care celebrează amintirea ta cea purtătoa­re de lumină, preaînţeleptule.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stihiră, glasul al 2-lea.

Stih: Lumină spre descoperirea neamu­rilor, şi mărire poporului Tău, Israel.

Te-ai dezlegat de stricăciu­ne, dreptule Simeon, purtă­torule de Dumnezeu, purtând în mâini pe Cel ce poar­tă toate, că ai văzut mân­tuirea.

Mărire…, glasul al 8-lea.

Mulţime multă adunând la lupta ta împotriva înşelă­ciunii, bărbat fără de frică te-ai arătat, fericite Teodor, ruşinând cu limba ta cea cu voce de foc neomenia lui Li­ciniu. Pentru aceasta cu în­gerii acum dănţuind, ferici­te, roagă pe Hristos Dumne­zeu să fie nouă milostiv în ziua judecăţii.

Şi acum… . A Sărbătorii, glasul al 7-lea:

Lumină spre descoperirea neamurilor ai venit din cer, Mântuitorul nostru; şi ieşind din Fecioară, te-ai odihnit în braţele dreptului Simeon. Că trebuia, Dătătorule de viaţă al tuturor, să fii cunos­cut de bătrânul, că ai venit să-l liberezi pe el, după cuvântul Tău, Cel ce ai mare milă.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!