Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (7.06.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă­bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 12.

Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi pri­meşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel mi­lostiv şi atotputernic. Străluceşte în ini­mile noastre soarele cel adevărat al drep­tăţii tale; luminează mintea noastră, şi sim­ţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică -pentru că la tine este izvorul vieţii- şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, si în vecii vecilor. Amin.

Aliluia,

glasul al 8-lea

Aliluia, Aliluia, Aliluia,

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne, şi pomenirea lor din neam în neam. Aliluia.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pământul. Aliluia.

Troparul,

glasul al 8-lea.

Cel ce cu adâncul înţelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chiverniseşti, şi ceea ce este de folos tuturor le dăruieşti; Unule, Ziditorule, odihneşte, Doamne, sufletele robilor Tăi; că în Tine nădejdea şi-au pus, în Făcătorul şi Ziditorul şi Dumnezeul nostru.

Mărire…, Şi acum…, al Născătoarei de Dumnezeu.

Pe tine zid şi liman te avem şi rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe Care L-ai născut, Născătoare de Dumnezeu, nenuntită, a credincioşilor mântuire.

 

Psalmi din catismele zilei.

Psalmul 115

Aliluia.

Crezut-am, pentru aceea am vorbit, iar eu m-am umilit foarte. Eu am zis întru uimirea mea: «Tot omul este mincinos!» Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema. Promisiunile mele le voi împlini Domnului, înaintea a tot poporul Său. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău şi fiul roabei Tale; rupt-ai legăturile mele. Ţie-Ţi voi aduce jertfă de laudă şi numele Domnului voi chema. Făgăduinţele mele le voi împlini Domnului, înaintea a tot poporul Lui, în curţile casei Domnului, în mij­locul tău, Ierusalime.

Psalmul 116

Aliluia.

Lăudaţi pe Domnul, toate neamu­rile; lăudaţi-L pe El, toate popoarele; Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

 

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. De 3 ori

Sedelne, glasul al 6-lea:

A morţilor:

În locaşurile celor aleşi şi în latura celor vii, aşează pe cei ce au adormit în dreapta cinstire de Dumnezeu, pe care i-ai primit, Isuse, ca un Dumnezeu lesne-iertător, şi-i umple de lumina Ta cea neînserată şi bucuriei Tale celei cereşti îi învredniceşte.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Cel ce pe cea binecuvântată o ai numit Maică a Ta, venit-ai la patimă prin sfatul Tău cel de bunăvoie; strălucit-ai pe Cruce, vrând să cauţi pe Adam, şi grăind îngerilor: Bucuraţi-vă împreună cu Mine, că s-a aflat drahma cea pierdută! Cel ce pe toate le-ai rânduit cu înţelepciune, mărire Ţie!

Troparele morţilor.

Stih: Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Ceata Sfinţilor a aflat izvorul vieţii, şi uşa raiului; să aflu şi eu calea prin pocăinţă: eu sunt oaia cea pierdută; cheamă-mă Mântuitorule, şi mă mântuieşte.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Cei ce pe mielul lui Dumnezeu aţi vestit, şi aţi fost înjunghiaţi ca nişte miei, fiind mutaţi la viaţa cea neîmbătrânitoare şi pururea veşnică, sfinţilor Martiri, aceluia cu dinadinsul vă rugaţi: să ne dăruiească dezlegare de greşeli.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Cei ce în viaţă, pe calea cea strâmtă şi cu asupriri aţi umblat, toţi, care Crucea ca jug aţi luat, şi cu credinţă m-aţi urmat: veniţi şi luaţi darurile, pe care vi le-am gătit vouă, şi cununile cereşti.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Chipul măririi tale celei negrăite sunt, deşi port rănile păcatelor; îndură-te de zidirea ta, Stăpâne, şi o curăţeşte cu mila ta, şi moştenirea cea dorită dăruieşte-mi-o, făcându-mă iarăşi cetăţean al raiului.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Cel ce odinioară dintru nefiinţă m-ai zidit, şi cu chipul tău cel dumnezeiesc m-ai onorat, iar pentru călcarea poruncii iarăşi m-ai întors în pământ, din care am fost luat: ridică-mă la cel după asemănare, cu mărirea cea dintâi iarăşi împodobindu-mă.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Odihneşte, Dumnezeule, pe robii tăi, şi-i aşează în rai, unde cetele sfinţilor, Doamne, şi drepţii, ca stelele, strălucesc; pe adormiţii robii tăi odihneşte-i: trecând cu vederea toate greşelile lor.

Mărire — A Treimii.

Întreita strălucire a unei Dumnezeiri cu bună credinţă să o lăudăm, strigând: Sfânt eşti, Părinte fără de început Fiule cel împreună fără de început, şi Spirite dumnezeiesc; luminează-ne

pe noi, cei ce cu credinţă îţi slujim ţie, şi ne scoate din focul cel de veci.

Şi acum — A Născătoarei de Dumnezeu.

Bucură-te, Curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor: că neamul omenesc prin tine a aflat mântuire; prin tine şi noi să aflăm raiul, Născătoare de Dumnezeu, curată şi binecuvântată.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Condacul, glasul al 8-lea:

Pe cei mutaţi de la noi, din cele trecătoare, aşează-i în locaşurile celor aleşi şi odihneşte-i cu cei drepţi, Mântuitorule, Cel ce eşti fără de moarte; că de au şi greşit ca nişte oameni pe pământ, Tu, ca Domnul, Cel fără de păcat, iartă-le lor greşelile cele de voie şi cele fără de voie, pentru mijlocirile celei ce Te-a născut pe Tine, ale Născătoarei de Dumnezeu, ca să cântăm cu un glas pentru ei: Aliluia.

Icosul

Tu singur eşti fără de moarte, Cel ce ai făcut şi ai zidit pe om; iar pământenii din pământ suntem zidiţi şi în acelaşi pământ vom merge, precum ai poruncit, Cel ce m-ai zidit şi mi-ai zis: Că pământ eşti şi în pământ te vei întoarce, unde toţi pământenii mergem, făcând plângere de îngropare, cântarea: Aliluia.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi!

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca I, 54-55

L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea.

Celebrând amintirea tuturor celor adormiţi în Hristos, să ne aducem aminte noi, credincioşii, şi de ziua de apoi, şi să rugăm pe Hristos pururi pentru aceia şi pentru noi.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Mărire…, glasul al 2-lea:

Ca o floare se veştejeşte şi ca un vis trece şi se destramă tot omul; dar când trâmbiţa va suna iarăşi, morţii, ca dintr-un cutremur, toţi se vor scula în întâmpinarea Ta, Hristoase, Dumnezeule. Atunci, Stăpâne, pe cei ce i-ai mutat de la noi, aşează-i în locaşurile Sfinţilor Tăi, trecând cu vederea greşelile lor, Bunule.

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, glasul al 6-lea:

Tu eşti Dumnezeul nostru, Care cu înţelepciune ai zidit toate; şi i-ai trimis pe profeţi să profeţească venirea Ta, şi pe Apostoli să predice măririle Tale. Aceia au profeţit venirea Ta, iar aceştia cu botezul au luminat neamurile. Din acestea martirii, pătimind, au dobândit mărire şi se roagă cu stăruinţă Ţie, Stăpânului, împrenă cu Maica Ta, ceea ce Te-ai născut: Odihneşte, Dumnezeule, sufletele pe care le-ai luat, şi pe noi ne învredniceşte împărăţiei Tale, Cel ce ai suferit Crucea pentru mine, condamnatul, Răscumpărătorule şi Dumnezeul meu.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne, şi pomenirea lor din neam în neam. Aliluia.

Mărire…, glasul al 2-lea:

Durere s-a făcut lui Adam gustarea din pom, în Eden, de demult, când şarpele şi-a vărsat veninul; că prin el a intrat moartea, care a cuprins tot neamul omenesc; dar, venind Stăpânul, a zdrobit pe balaurul, şi ne-a dăruit nouă înviere. Deci, Lui să ne rugăm: îndură-Te, Mântuitorule, şi pe cei ce i-ai luat, odihneşte-i cu aleşii Tăi, ca un iubitor de oameni!

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Te-ai arătat locaş cuviincios pentru Dumnezeu, Preasfântă. Că pe Dumnezeu ai încăput, ceea ce nu ştii de nuntă, şi pe Dumnezeu ai născut. Care a fost văzut de oameni în două firi, dar într-un singur ipostas, Curată. Roagă-L pe Cel Unul-Născut şi Întâi-Născut, Care te-a păzit pe tine şi după naştere fecioară fără prihană, să odihnească în lumină, în strălucire nestricăcioasă şi întru fericire, sufletele celor ce au adormit în credinţă.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!