Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (4.10.2013)

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea V.

Vistierule al bunătăţilor, izvorule ce pururi izvorăşti, Părinte sfinte, creatorule de minuni, atotputernice şi atotstăpânitorule, toţi ne închinăm, şi ne rugăm ţie, chemând milele tale şi îndurările tale, spre ajutorul şi paza smereniei noastre. Pomeneşte, Doamne, pe robii tăi, şi primeşte rugăciunile cele de dimineaţa ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, şi nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toţi ne păzeşte cu îndurările tale. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce priveghează şi cântă, spre mărirea ta, şi a unuia născut Fiului tău şi Dumnezeului no­stru, şi al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor şi păzitor; primeşte rugăciunile lor întru al­tarul tău cel mai presus de ceruri şi înţelegător. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul sfântului,

glasul al IV-lea

            Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, îmbrăcându-te cuviincios cu bun cuget, ai scos din vasul alegerii cele nespuse; şi, cre­dinţa păzind, calea întocmai ai împlinit, sfinţite martire Ieroteu: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască su­fletele noastre.

Mărire… Şi acum…,  al Născătoarei, glasul al V-lea.

            Taina cea minunată a Fecioarei lumii s-a arătat mântuire; că din ea Te-ai născut fără sămânţă şi cu trup fără de stricăciune Te-ai arătat, bucuria tuturor, Doamne, mărire Ţie.

Psalm din catimele zilei.

Psalmul 138

Al lui David.

Doamne, cercetatu-m-ai şi m-ai cu­noscut. Tu ai cunoscut şederea mea şi scu­larea mea; Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea şi firul vieţii mele Tu  le-ai cercetat şi toate căile mele mai di­nainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea şi iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate, şi pe cele din urmă şi pe cele de demult; Tu m-ai zidit şi ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este ştiinţa Ta, mai presus de mine; este înaltă şi n-o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Spiritul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi? De mă voi urca în cer, Tu acolo eşti. De mă voi coborî în iad, de faţă eşti. De voi lua aripile mele de dimi­neaţă şi de mă voi aşeza la marginile mării, şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va ţine dreapta Ta. Şi am  zis: « Poate întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina împrejurul meu».Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchi mei Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele mamei mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa  de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns nici fiinţa mea, pe care ai urzit-o în  cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate ale mele le-au  cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se vor scrie; zi de zi se vor împlini şi nici una din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am conorat foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit stăpânirea lor. Şi-i voi număra pe ei, şi mai mult decât nisipul se vor înmulţi. M-am ridicat şi încă sunt cu Tine. O, de ai ucide pe păcătoşi, Dumnezeule! Bărbaţi vărsători de sânge îndepărtaţi-vă de la mine! Aceştia Te vorbesc de rău, Doamne, şi duşmanii Îţi hulesc numele. Oare nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât şi asupra duşmanilor Tăi m-am mâhnit? Cu ură desăvârşită i-am urât pe ei şi mi s-au făcut duşmani. Cercetează-mă, Doamne, şi cunoaşte inima mea; încearcă-mă şi cunoaşte cărările mele şi vezi dacă este calea fărădelegii în mine, şi mă îndreptează pe calea cea eternă.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al V-lea.

Cruce ai răbdat de voie, îndurate, şi blestemul cel de demult, cel prin mâncarea din pom, ca un Dumnezeu atotputernic Tu l-ai desfiinţat. Pentru aceasta, lăudăm dumnezeieştile şi onoratele Tale patimi, Stăpâne Hristoase, şi ne închinăm, mărind  neîncetat rânduiala Ta cea mai presus de minte.

Mărire…, Şi acum…, a Crucii şi a Născătoarei:

Lângă Crucea Domnului stând, Născătoarea de Dumnezeu, plângând striga: Vai mie, Fiul meu cel dumnezeiesc, lumina mea cea preadulce! Cum ai fost întins pe Cruce, Cel ce ai întins dumnezeieşte cerul ca pe un cort şi din mare aduci izvoare de ape cu porunca Ta?

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 52-53

A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

S-a înspăimântat de aceasta cerul, şi marginile pământului s-au minunat. Că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte, şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile! Pentru aceea pe tine. Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cete- lor îngereşti şi omeneşti te mărim.

Luând adevărate răsplătiri pen­tru socotinţele ce ai avut pe pământ, înălţându-te către Dumne­zeu cu dorinţa cea de-a totdeauna, acum roagă-te neîncetat, părinte Ieroteu, să se dăruiască iertare, nouă celor ce cu credinţă celebrăm amintirea ta cea purtătoare de lumină şi preasfinţită.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Când s-a arătat Maica Cuvântului, că va să se mute către odihnele cele de acolo, tu, Iero­teu, ai venit cu ceilalţi apostoli, ca să o petreci pe ea cu cântări.

Laudele

Psalmul 149

vv. 5-9

Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Mărire… . glasul al V-lea.

Fericit eşti tu cu adevărat Ie­roteu, ierarhe al Atenei, şi învăţătorule al tuturor Bisericilor ; căci pe singur Dumnezeu cel adevărat, fericite. L-ai iubit, şi Acestuia predicator te-ai fă­cut; lăsând toate şi socotându-le lepădături pentru dragostea lui Hristos. Pentru aceasta şi locu­inţă a făcut întru tine fericita Treime cu al Cărei har, strălucindu-te precum se cuvenea şi mai înainte de a te desăvârşi, ai cunoscut mai înainte pe Hris­tos, Care de voie a pătimit pen­tru noi pe Cruce, şi mai înainte L-ai predicat că este cu ade­vărat Fiul lui Dumnezeu, căci pătimea şi zidirea împreună cu El. Pentru aceasta, scapă-ne şi pe noi de patimile cele de multe feluri cu rugăciunile tale.

Şi acum… . Al Născătoarei.

Te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu Fecioară, şi te lău­dăm credincioşii după datorie ; pe tine cetatea cea neînvinsă, zi­dul cel nesurpat; pe ajutătoa­rea cea tare, şi scăparea suflete­lor noastre.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am văzut rele. Şi priveşte spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează-i pe fiii lor.

Stihiră,

glasul al V-lea.

Binecuvântată este armata împăratului cerurilor; că, deşi purtătorii de chinuri au fost pământeni, dar s-au nevoit să ajungă la demnitatea îngerească, neîngrijindu-se de trup, şi prin pătimire învrednicindu-se de onoarea celor fără de trup. Pentru rugăciunile lor, Doamne, trimite nouă mila Ta cea mare.

Mărire… ., glasul al VIII-lea.

Cu înţelepciunea veacului acestuia, fiind hrănit, înţelepciunii lui Dumnezeu, ce­lei vorbite de Pavel, iubitor fier­binte te-ai arătat. Pentru aceas­ta pe aceea cu toate ale ei, le-ai defăimat cu necruţare, ca pline de basne şi prostii ; iar pe aceasta îmbrăţişând-o, lămureşti tainicele ei ascunsuri; întrebuinţând toată buna rostire, aleasa tâlcuire şi frumoasa vorbire. Pentru aceasta lăudându-te noi credincioşii ca pe un predicator văzător de Dumnezeu, şi de Dumnezeu vorbitor, celebrăm cu bucurie preaonorată amintirea ta, şi o punem către Mântui­torul mijlocitoare neruşinată.

Şi acum… : a Crucii, a Născătoarei.

Văzând Fecioara răstignirea Ta, o Stăpâne, care pentru noi păcătoşii cu îndelungă răbdare o ai primit, tânguindu-se striga Ţie: Fiul meu, cum Te-au piro­nit pe Cruce şi Te-au omorât fiii nelegiuirii ? Ci scoală-Te, Cuvinte, ca să se facă demni de mă­rire cei ce cu credinţă laudă onoratele Tale patimi.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!