Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (1.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea V.

Vistierule al bunătăţilor, izvorule ce pururi izvorăşti, Părinte sfinte, creatorule de minuni, atotputernice şi atotstăpânitorule, toţi ne închinăm, şi ne rugăm ţie, chemând milele tale şi îndurările tale, spre ajutorul şi paza smereniei noastre. Pomeneşte, Doamne, pe robii tăi, şi primeşte rugăciunile cele de dimineaţa ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, şi nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toţi ne păzeşte cu îndurările tale. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce priveghează şi cântă, spre mărirea ta, şi a unuia născut Fiului tău şi Dumnezeului no­stru, şi al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor şi păzitor; primeşte rugăciunile lor întru al­tarul tău cel mai presus de ceruri şi înţelegător. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul sfinţilor,

glasul I

Doctorii cei înţelepţi ai lumii, de la Dumnezeu luând compăti­mirea, rugaţi-vă şi acum pentru noi cei ce strigăm: Doamne, mântuieşte poporul şi ţara aceas­ta, şi eliberează sufletele noastre de cumplitele pericole, pentru rugăciunile Născătoarei de Dum­nezeu.

Mărire… . Şi acum… . Al Născătoarei, glasul I

            A ta folosinţă agonisind, Preacurată, şi cu rugăciunile tale din nevoi scăpându-ne, pretutindeni fiind păziţi cu Crucea Fiului tău, după datorie toţi cu cucernicie pe tine te mărim.

Psalm din catimele zilei.

Psalmul 143

Al lui David.

Binecuvântat este Domnul Dum­nezeul meu, Cel ce învaţă mâinile mele la luptă şi degetele mele la război. Mila mea şi scăparea mea, Spri­jinitorul meu şi Răscumpărătorul meu, Apă­rătorul meu, şi în El am sperat, Cel ce supune pe poporul meu sub mine. Doamne, ce este omul că Te-ai fă­cut cunoscut lui, sau fiul omului, că-l so­coteşti pe el? Omul cu deşertăciunea se asea­mănă; zilele lui ca umbra trec. Doamne, pleacă cerurile şi Te coboa­ră, atinge-Te de munţi şi fă-i să fumege. Cu fulger fulgeră-i şi-i risipeşte! Trimite săgeţile Tale şi tulbură-i! Trimite mâna Ta dintru înălţime; scoate-mă şi mă mântuieşte de ape multe, din mâna străinilor, a căror gură a vorbit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii. Dumnezeule, cântare nouă îţi voi cânta Ţie; în psaltire cu zece strune îţi voi cânta Ţie, Celui ce dai mântuire împăraţilor, Celui ce scapi pe David, robul Tău, din robia cea cumplită. Scapă-mă şi mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a vorbit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta ne­dreptăţii, ai căror fii sunt ca nişte odrasle tinere, crescute în tinereţile lor; fiicele lor înfrumuseţate şi împodobite ca chi­purile templului. Cămările lor pline, vărsându-se din una în alta. Oile lor cu mulţi miei, umplând drumurile când ies; Boii lor sunt graşi. Nu este gard căzut, nici spărtură, nici strigare în uliţele lor. Au fericit pe poporul care are aceste bunătăţi. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul I

Lemnul Crucii Tale îl onorăm, Iubitorule de oameni, că pe el ai fost pironit, Viaţa tuturor; raiul ai deschis tâlharului, care prin credinţă Te-a recunoscut pe Tine, Mântuitorule, şi desfătării s-a făct demn, mărturisindu-se Ţie: Aminteşte-mă, Doamne! Ca pe acela primeşte-ne şi pe noi, care strigăm: Greşit-am toţi, cu îndurarea Ta nu ne trece cu vederea.

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 52-53

A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

De tine făclia cea luminoasă şi Maica lui Dumnezeu, mărirea cea prea strălticită şi mai înaltă decât toate făpturile, cu cântări te mărim.

Cât este de mare această ca­să, înfrumuseţată fiind în toate zilele cu minuni, unde totdeauna venind voi, Cosma şi Damian, cei ce sunteţi demni de minu­ne, celor ce au nevoie le daţi să­nătate. Pentru aceasta după demnitate vă fericim.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Aţi luat harul vindecarilor de la Dumnezeu, fericiţilor cei fără de arginţi, a vindeca bolile şi a vindeca pe toţi cei ce aleargă cu credinţă la dumnezeiescul vostru locaş. Pentru aceasta cu un glas fericim după demnitate, onorată amintirea voastră.

Laudele

Psalmul 149

vv. 5-9

Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Mărire… . glasul al IV-lea.

Izvorul vindecarilor având, sfinţilor cei fără de arginţi, vin­decări daţi tuturor celor ce au nevoie. Că de prea mari daruri v-aţi făcut demni, de la izvorul cel totdeauna curgător al Mântui­torului Hristos. Că a zis către voi Domnul, ca celor ce sunteţi împreună-Următori cu apostolii: Iată, v-am dat vouă putere îm­potriva spiritelor celor necura­te, ca să le scoateţi, şi să vinde­caţi toată boala şi toată neputin­ţa. Pentru aceasta întru porun­cile Lui bine-vieţuind, în dar aţi luat, în dar daţi, vindecând pa­timile sufletelor şi ale trupurilor noastre.

Şi acum… . A Crucii-Născătoarei.

Răstignit văzând pe Hristos iubitorul de oameni, şi în coas­tă împuns cu suliţa, Preacurata a strigat: Ce este aceasta, Fiul meu? Ce Ţi-a răsplătit Ţie po­porul cel nemulţumitor, în locul celor bune pe care le ai făcut, şi Te grăbeşti să mă laşi fără de fiu, Preaiubite? Mă spăimântez, îndurate, de răstignirea Ta cea de bunăvoie.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am văzut rele. Şi priveşte spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează-i pe fiii lor.

Mărire… ., glasul al VIII-lea.

Cine nu va admira, cine nu va preamări, cine nu va lăuda cu credinţă minunile înţelepţilor şi măriţilor celor fără de arginţi ? Că şi după sfântă mutarea lor, tuturor celor ce aleargă la ei le dau din destul vindecări. Şi onoratele şi sfintele lor relicve izvorăsc har de vindecări. O, doime sfântă ! O, capete onorate! O, înţelepciunea şi mărirea harului ce s-a dat vouă de la Dumnezeu! Pentru aceasta cu cântări să cântăm lui Dumnezeu de bine făcă­torului, Celui ce a arătat pe aceştia spre vindecarea sufletelor şi a trupurilor noastre.

Şi acum… : a Crucii-Născătoarei.

Nu pot suferi, Fiule, văzându- Te adormit pe lemn, pe Tine Cel ce dai priveghere tuturor, ca ce­lor ce de demult pentru fructul neascultării adormiseră cu somn  de pierzare, să le dai dumneze­iască şi mântuitoare priveghere, a zis plângând Fecioara, pe ca­re o mărim.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!