Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (31.01.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 11.

Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat  puteri cuvântătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur eşti Dumne­zeu adevărat şi mult milostiv. – Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar, glasul al 5-lea :

Sălăşluindu-se darul Treimii în inimile voastre cele curate, preafericiţilor Chir şi Ioan, v-aţi arătat înfncoşători izgonitori ai spiritelor celor necurate; şi aţi fost vindecători ai neputinţelor, nu numai ai celor descoperite ci şi ai celor ascunse. Drept aceea, îndrăznire având către Dumnezeu cel iubitor de oameni, prin rugăciunile voastre, cele neîncetate, vindecaţi patimile noastre.

Mărire…, Şi acum… . Al Născătoarei, glasul al 6-lea.

            De Dumnezeu Născătoare Fecioară, roagă-L pe Fiul tău, Cel ce S-a pironit de bunăvoie pe Cruce şi lumea din înşelăciune a mântuit, pe Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.

Psalm din catimele zilei.

Psalmul 139

Al lui David

Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă scapă,de  cei  are gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Au ascuţit limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă, de la oamenii nedrepţii, care au gândit să  împiedice paşii mei.  Mi-au pus cei mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi au pus pietre de poticnire. Am zis Domnului: «Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele». Doamne, Doamne, puterea mântuirii umbrit-ai capul meu în zi de război. Să  nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului;  viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească. Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să îi copere pe ei! Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată suporta. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce  la pieire. Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani; Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna glasul al 6-lea:

Doamne, pe Tine, viaţa tuturor, Te-au condamnat iudeii la moarte. Cei ce au trecut cu piciorul Marea Roşie despărţită cu toiagul, pe Cruce Te-au răstignit şi cei ce au supt apă din piatră, fiere Ţi-au adus. Dar ai răbdat de voie, ca să ne scapi pe noi din robia duşmanului, Doamne, mărire Ţie!

Mărire…, Şi acum…, a Crucii şi a Născătoarei:

Fecioara şi Maica, stând lângă Crucea Celui ce fără de patimă, mai presus de minte, S-a întrupat din ea, ca o Maică, vărsând lacrimi, striga: Nu pot îndura să Te văd pe Tine spânzurând mort, Cel ce dai suflare celor ce vieţuiesc pe pământ, o, Fiule şi Dumnezeul meu.

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 52-53

A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine. Fecioară, munte netăiat, S-a tăiat, adunând firile cele deosebite. Pentru aceasta bucurându-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Doimea martirilor celor neînvinşi a teologhisit bărbăteşte Unimea dumnezeieştii Fiinţe şi Treimea Ipostaselor; iar pe Cuvântul cel întrupat L-au mărturisit un Hristos în două firi.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Făcătorilor de minuni, luceferi, Chir şi Ioan, vindecaţi bolile noastre cele sufleteşti şi trupeşti, ca cei ce aţi luat de la Domnul harul vindecărilor.

Laudele

Psalmul 149

vv. 5-9

Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Mărire … , glasul al 4-lea:

Cu cântări demne de laudă să mărim, credincioşii, pe Chir şi Ioan, pe cei ce sunt de un sânge în spirit, şi după trup fraţi, cu înţelepciunea, împreună cu ei să lăudăm şi pe curajoasa Atanasia şi pe copiii ei: Teodota, Eudoxia şi Teoctista, purtătoarele de învingere şi frumoasele fecioare, care se roagă lui Hristos pentru sufletele noastre.

Şi acum … , a Născătoarei, acelaşi glas:

Nu Mă plânge Maică văzându-Mă spânzurat pe lemn pe Mine, Fiul tău şi Dumnezeu, cel ce am spânzurat fără împotrivire pământul pe ape şi am zidit toată făptura, pentru că mă voi scula şi Mă voi preamări şi cu tărie voi sfărâma împărăţiile iadului şi voi pierde toată puterea lui; şi pe cei legaţi îi voi scoate din răutatea lui, ca un milostiv, şi-i voi aduce la tatăl meu, ca un Iubitor de oameni.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am văzut rele. Şi priveşte spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează-i pe fiii lor.

Stihiră,

glasul al 6-lea.

În Cruce mi-am pus speranţa, Hristoase, şi în ea lăudându-mă, strig: Iubitorule de oameni, Doamne, doboară trufia celor ce nu Te mărturisesc pe Tine Dumnezeu şi om.

Mărire… ., glasul 1.

Primind dumnezeiescul dar de vindecări, fără de plată vindecaţi bolile sufleteşti şi trupeşti, mai-marilor fără de arginţi Chir şi Ioan. Pentru aceasta, Hristos, prin voi, dând credincioşilor sănătate, după vrednicie, strălucitori adevăraţi a toată lumea v-a arătat. Pe Acela rugaţi-L să scape sufletele noastre.

Şi acum… : a Crucii-Născătoarei.

Dacă a văzut ridicat pe Cruce pe Mieluşelul, preacurata Fecioară, tânguindu-se striga: Preadulcele meu Fiu! Ce privelişte nouă şi preamărită este aceasta? Cum Tu, Cel ce ţii toate cu mâna, pe lemn eşti pironit cu trupul?

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!