Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (30.01.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 87

Al fiilor lui Core.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.  Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 10.

Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a mărturi­sirii, ne-ai arătat pocăinţa profetului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei că­zuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndu­rărilor tale curăţă fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oa­menilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare. – Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iu­birea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună binecuvântat eşti, cu preas­fântul, şi bunul, şi de viaţă Făcătorul Tău Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii ve­cilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar,

glasul al 4-lea.

Ca şi cei care aţi fost întocmai la obicei cu Apostolii şi lumii învăţători, rugaţi-vă Stăpânului tuturor să dăruiască pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Mărire… Şi acum…,  al Născătoarei, glasul al 4-lea.

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată şi Crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care înviind pe Cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Psalm din catismele de la rând

Psalmul 96

Al lui David.

Domnul împărăţeşte Să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata este temelia neamului Lui. Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe duşmanii Lui. Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a şi s-a cutremurat pământul. Munţii ca ceara s-au topit de faţaDomnului, de faţa Domnului a tot pământul. Vestit-au cerurile dreptatea Lui şiau văzut toate popoarele mărirea Lui. Să se ruşineze toţi cei ce se închină chipurilor cioplite şi se laudă cu idolii lor. Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui; au-zit-a şi s-a veselit Sionul şi s-au bucurat fiicele Iudeii pentru judecăţile Tale, Doamne. Că Tu eşti Domnul Cel Preaînalt peste tot pământul; Te-ai înălţat foarte, mai presus decât toţi dumnezeii. Cei care iubiţi pe Domnul, urâţi răul; Domnul păzeşte sufletul cuvioşilor Săi, din mâna păcătosului îi va scpă pe ei Lumină a răsărit dreptului şi celor drepţi cu inima, veselie. Veseliţi-vă, drepţilor, în Domnul şi lăudaţi amintirea sfinţeniei lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al 4-lea.

Luminători preastrăluciţi ai Bisericii lui Hristos lumea a-ţi luminat cu învătăturile voastre; părinţi înţelepţiţi de Dumnezeu, topind ereziile, aţi stins rătăcirile cele în chipul văpăii ale tuturor hulitorilor răi. De aceea, ca nişte ierarhi ai lui Hristos, rugaţi-vă să ne mântuiască.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei.

Fecioară prealăudată, Mama lui Hristos Dumnezeu, Marie, dumnezeiască mireasă, care nu ştii de nuntă, tu eşti sprijinitoarea credincioşilor. Scapă de toată primejdia şi de toată suferinţa, Stăpână, Născătoare de·Dumnezeu, pe cei care cu credinţă şi cu dragoste aleargă la acoperământul tău, ceea ce sigură eşti dumnezeiască mireasă.

Mărimurile

Stihira Sfântului Vasile:

Te mărim, Ierarhe al lui Hristos, Vasile, cel care în dreapta credinţă Biserica lui Hristos ai întărit-o şi fără păcat ai păzit-o.

Stihira Sfântului Grigorie:

Cu vrednicie este să te mărim, Grigore, Cuvântătorule de Dumnezeu, cel care adâncurile Spiritului le-ai cercetat şi frumuseţile vorbirii ţi s-au adăugat.

Stihira Sfântului Ioan Gură de Aur

Te mărim, sfinţitorule Părinte Ioane Gură de Aur, şi onorăm sfântă amintirea ta, căci te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Altă stihiră, pentru Sfinţii Trei Ierarhi:

Veniţi să-i lăudăm pe Vasile, pe Grigore şi pe Ioan cel cu gura de aur, pe apărătorii Treimii, zicând:.

Stihuri:

Stih 1: Auziţi acestea toate popoarele. Ascultaţi toţi cei care locuiţi în lume (Ps.48,1).

2. Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere (Ps.48,3).

3. Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale şi locul sălăşluirii măririi Tale (Ps.25,8).

4. Gura dreptului grăieşte înţelepciune, şi limba lui, rosteşte dreptate (Ps.36,30).

5. Întru amintire veşnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme (Ps111,6).

6. Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor te vor

lăuda (Ps.83,5).

Mărire … , glasul 1:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

 

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan.

(10, 9—16) :

Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Hoţul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Mărire…, glasul al 2-lea :

Pentru rugăciunile Ierarhilor Tăi, Îndurate, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum… .

Pentru rugăciimile Născătoa­rei de Dumnezeu, Îndurate, cu­răţeşte mulţimea păcatelor noas­tre.

Stihira, glasul al 6-lea :

Stih: Miluieşte-ne Dumnezeule, după mare mila Ta…

S-a vărsat harul pe buzele voastre, cuvioşilor părinţi şi aţi fost păstori ai Bisericii lui Hristos, învăţând oile cele cuvântătoare să creadă în Treimea cea de-o-fiinţă, într-o Dumnezeire.

Apoi:

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

Luca 1, 50-51

A făcut tărie cu braţul său Domnul; i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

În lege, în umbră, în Scriptură închi­puire vedem credincioşilor: toată partea băr­bătească, care deschide pântecele, este pentru Dumnezeu sfânt. Deci pe Cuvântul cel întâi-­născut, pe Fiul Tatălui cel fără încept, pe cel întâi-născut din Maică fără ispită bărbătească, îl mărim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe cei trei, între ierarhi, mari luminători.

Iată câmpul şi turma voastră, pentru care preamari dureri aţi răbdat, adunându-se şi pe voi trei deopotrivă primindu-vă, are ca laudă comună unirea voastră preadulce.

Apoi:

Luminătoarea

Pe vasele luminii, pe fulgerele cele revărsătoare de raze, pe Vasile cel Mare, pe Grigore de Dumnezeu cuvântătorul şi pe Ioan Gură de Aur, să-i lăudăm acum toţi.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Mărire…, glasul al 2-lea :

Astăzi sufletele pământenilor se înalţă de la cele pământeşti; astăzi cereşti se fac toate în amintirea sfinţilor; căci porţile cereşti se deschid şi cele care sunt ale Stăpânului ni se fac cunoscute. Cuvintele fapte vestesc şi limbile minunile le cântă; iar noi către Mântuitorul strigăm: mărire Ţie, Hristoase Dumnezeule, căci, prin aceştia credincioşilor li s-a făcut pace.

Şi acum…, a Înainteserbării:

Astăzi Hristos în biserică se aduce. Astăzi sub Lege ajunge Cel care a dat lui Moise Legea; oştirile îngereşti sunt cuprinse de uimire, văzând cuprins în braţe bătrâneşti pe Cel care ţine toate împreună. Simeon, umplându-se de pietate şi de bucurie, a strigat: acum eliberează-mă, Mântuitorule, din viaţa cea trecătoare, la odihna cea fără bătrâneţe; căci Te-am văzut şi m-am bucurat.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!