Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (29.06.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea,

întru adevărul tău, auzi-mă, întru dreptatea ta.

Şi să nu intri la judecată cu robul tău, căci drept, înaintea ta, nu se va găsi nimeni din cei vii.

Că a prigonit duşmanul sufletul meu:

smerit-a până la pământ viaţa mea.

Aşezatu-m-a  întru  întuneric, ca pe morţii veacului: nesimţitor s-a făcut întru mine spiritul meu, întru mine s-a tulburat inima mea.

Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,  

gânditu-m-am la toate lucrurile tale:

la faptele mâinilor tale am cugetat,

Întins-am spre tine mâinile mele:

sufletul meu spre tine, ca un pământ fără de apă.

Degrabă auzi-mă, Doamne:

slăbit-a spiritul meu.

Să nu întorci faţa ta de către mine:

şi  voi  fi  asemenea  celor  ce  se  coboară în groapă.

Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă mila ta:

că întru tine am nădăjduit.

Arată-mi mie, Doamne, calea pe care voi merge:

că spre tine am ridicat sufletul meu.

Scoate-mă de la duşmanii mei, Doamne,

la tine am găsit scăpare,

Învaţă-mă, să fac voia ta, că tu eşti Dumnezeul meu.

Spiritul tău cel bun mă va povăţui la pă­mânt drept;

pentru numele tău, Doamne, păzeşte-mă în viaţă.

Întru  dreptatea ta scoate-vei  din necaz su­fletul meu, şi întru mila ta vei zdrobi pe duşmanii mei.

Şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu:

căci robul tău sunt eu.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciune.

Vistierule al bunătăţilor, izvorule ce pururi izvorăşti, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice şi atotstăpânitorule, toţi ne închinăm, şi ne rugăm ţie, chemând milele tale şi îndurările tale, spre ajutorul şi paza smereniei noastre. Pomeneşte, Doamne, pe robii tăi, şi primeşte rugăciunile cele de dimineaţa ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, şi nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toţi ne păzeşte cu îndurările tale. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce priveghează şi cântă, spre mărirea ta, şi a unuia născut Fiului tău şi Dumnezeului no­stru, şi al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor şi păzitor; primeşte rugăciunile lor întru al­tarul tău cel mai presus de ceruri şi înţelegător. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire Îţi înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, şi  acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

 

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul al VIII-lea.

Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepţi pe pescari i-ai arătat, trimiţându-le lor Spiritul Sfânt. Şi printr-înşii lumea ai vânat-o, Iubitorule de oameni, mărire ţie!

Mărire… .Şi acum…, glasul al IV-lea :

Ca cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători, și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă să dăruiască pace lumii și sufletelor noastre mare milă.

Psalm din catismele zilei

Psalmul  117

Aliluia.

        Lăudaţi pe Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, casa lui Aaron că este
bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, toţi cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În strâmtorare L-am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe dușmanii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a spera în Domnul decât a spera în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat, și în numele Domnului i-am înfrânt pe el. M-au înconjurat ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini, în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie şi de răscumpărare în corturile drepţilor: «Dreapta Domnului făcut putere, dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere!» Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat.Deschideţi-mi mie porţile dreptăţii, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepţii vor intra prin ea. Te voi lăuda, că m-ai auzit şi mi-ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și
minunată este în ochii noştri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; v-am binecuvântat pe voi, din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramui umbroase până la coamele altarului Dumnezeul meu eşti Tu voi lăuda; Dumnezeul meu eşti și te voi înălţa. Te voi lăuda că m-ai auzit
și mi-ai fost mie spre mântuire. Lăudaţi pe Domnul, că este bun, în veac este mila Lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al IV-lea

            Sărbătoarea cea după sărbătoare, şi cea din urmă, să o serbăm noi, credincioşii, în chip luminat; aceasta este Cincizecimea, împlinirea făgăduinţei şi a celor cincizeci de zile. Căci în aceasta focul Mângâietorului  s-a coborât de-a dreptul pe pământ, în chip de limbi, şi i-a luminat pe discipoli, făcându-i cunoscători ai tainelor cereşti. Lumina Mângâietorului a venit şi lumea a luminat.

Mărire… .Şi acum…, glasul al IV-lea :

Adâncul vânării de peşte lăsând, din cer ai luat de la Tatăl, dumnezeiască descope­rirea întrupării Cuvântului, şi cu toată îndrăznirea ai strigat către Făcătorul tău: Fiu al lui Dumnezeu de o fiinţă Te cunosc pe Tine. Pentru aceasta după vrednicie cu adevărat, te-ai arătat piatră credinţei şi purtă­tor de cheile darului, Petre apostole. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce serbează cu dragoste sfântă ami­ntirea ta.

Polieleul

Psalmul 135

Versete alese

Lăudaţi-L pe Domnul, căci este bun. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cu mână tare şi cu braţ înalt. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi ne-a scăpat de duşmanii noştri. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărimurile

Stih. Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu, şi facerea manilor lui o vesteşte tăria.

Stihiră.

Pe cetăţenii Ierusalimului celui de sus să-i lăudăm, pe Petru şi pe Pavel:pe învăţăceii lui Hristos.

2. Luminat-au fulgerele lui lumea.

3. Că a întărit lumea, care nu se va clinti.

4. În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor.

 

5.Dumnezeu a stătut întru adunarea dumnezeilor: şi în mijloc de dumnezei va judeca.

6.El va da putere şi întărire poporului său; binecuvântat fie Dumnezeu.

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Sedealna, glasul al VIII-lea:

Pe cei ce s-au arătat căpetenii discipolilor, pe luminătorii cei mari şi străluciţi, să-i lăudăm, pe Petru şi pe Pavel preaînţeleptul; căci cu focul dumneze­iescului Spirit luminându-se, toa­tă negura înşelăciunii au ars-o. Pentru aceasta şi întrarmaţi ostaşi după vrednicie s-au ară­tat, ai împărăţiei celei de sus şi împreună-şezători pe scaunul harului. Pentru aceasta stri­găm: Apostoli ai lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli cereţi, pentru cei ce serbează cu dragoste sfântă amintirea voastră.

Antifonul I al glasului al IV-lea

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire …  Şi acum…

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimen,

glasul al IV-lea:

În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor.

Stih: Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria.

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan: (21, 1-14)

După acestea, Isus S-a arătat iarăşi discipolilor, la Marea Tiberiadei, şi S-a arătat aşa: Erau împreună Simon-Petru şi Toma, cel numit Geamănul, şi Natanael, cel din Cana Galileii, şi fiii lui Zebedeu şi alţi doi din discipolii Lui. Simon-Petru le-a zis: Mă duc să pescuiesc. Şi i-au zis ei: Mergem şi noi cu tine. Şi au ieşit şi s-au urcat în corabie, şi în noaptea aceea n-au prins nimic. Iar fâcându-se dimineaţă, Isus a stat la ţărm; dar discipolii n-au ştiut că este Isus. Deci le-a zis Isus: Fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare? Ei I-au răspuns: Nu. Iar El le-a zis: Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat-o, şi nu mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor.

Şi a zis lui Petru discipolul acela pe care-l iubea Isus: Domnul este! Deci Simon-Petru, auzind că este Domnul, şi-a încins haina, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în apă.Şi ceilalţi discipoli au venit cu corabia, căci nu erau departe de ţărm, ci la două sute de coţi, trăgând mreaja cu peşti. Deci, când au ieşit la ţărm, au văzut jar pus jos şi peşte pus deasupra, şi pâine Isus le-a zis: Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum. Simon-Petru s-a suit în corabie şi a tras mreaja la ţărm, plină de peşti mari: o sută cincizeci şi trei; şi, deşi erau atâţia, nu s-a rupt mreaja, Isus le-a zis: Veniţi de prânziţi. Şi nici unul din discipoli nu îndrăznea să-L întrebe: Cine eşti Tu?, ştiind că este Domnul. Deci a venit Isus şi a luat pâinea şi le-a dat lor, ţi de asemenea şi peştele. Aceasta este, acum, a treia oară când Isus S-a arătat discipolilor după ce S-a sculat din morţi.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

 

Mărire…, glasul al II-lea :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum… .

Pentru rugăciunile Născătoa­rei de Dumnezeu, Milostive, cu­răţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Stihira, glasul al VI-lea :

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după are mila Ta şi după mulţimea îndură­rilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.

Petre, mai-marele între mări­ţii apostoli, piatra credinţei, şi Pavele minunate, retorule al sfintelor Biserici şi luminătorule, stând înaintea dumnezeiescului scaun, rugaţi-vă lui Hristos pentru noi.

Ceea ce eşti mai cinstită .. nu se cântă;

Cântarea IX.

Bucură-te, Împărăteasă Maică, mărirea fe­cioriei! Că toată gura cea limpede bine­grăitoare, vorbind, nu te poate lăuda după cuviinţă; ci se întunecă toată mintea, a cu­noaşte naşterea ta. Pentru aceasta, cu un gând te preamărim.

Măreşte suflete al meu pe Preasfântul Spirit, Cel care de la Tatăl purcede.

Cei cărora ne-a suflat harul cel izvorât de la Dumnezeu, fiind luminaţi, străluciţi şi înnoiţi cu minunată şi prea frumoasă înnoi­re, cunoscând pe Fiinţa cea deopo­trivă de puternică, nedespărţită, înţeleaptă şi întreit-strălucitoare, o mărim.

Mărire…

Darul tău cel preaînalt se mărește după vrednicie. Că umbra ta, Petre alungă patimile neputincioșilor. Pentru aceasta pe tine te mărim.

Şi acum…

Ne închinăm lanțului tău pe care pentru Hristos l-ai purtat ca un făcător de rele, și sărutăm rănile Pavele, cele ce le-ai purtat pe trupul tău cel lăudat și purtător de învingere.

Luminătoarea

Preasfinte Spirite, Care de la Tatăl purcezi şi prin Fiul ai venit la discipolii cei necărturari, mântu­ieşte pe cei ce Te-au cunoscut pe Tine Dumnezeu, şi-i sfinţeşte pe toţi.

Mărire… . Și acum… .

Pe mai-marii apostolilor toți să îi lăudăm, pe dumnezeieștii Petru și Pavel, pe luminătorii lumii și predicatorii vredinței, trâmbițele dreptei-credințe, pe tâlcuitorii învățăturilor și coloanele Bisericii și stricătorii înșelăciunii.

Apoi: Laudele.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Stihiră, glasul al IV-lea:

Spiritul Sfânt este Lumină şi Viaţă şi Izvor viu, înţeles cu min­tea. Spiritul înţelepciunii, Spiritul înţelegerii, bun, drept, înţelegător, stăpânitor, curăţitor de păcate; Dumnezeu şi îndumnezeitor, foc din foc purcezător; grăitor, lucră­tor, împărţitor de daruri; prin Care toţi profeţii şi dumneze­ieştii apostoli, împreună cu martirii s-au încununat. Uimitoare auzire, neobişnuită privelişte, foc care se împarte spre dăruirea de haruri.

Mărire… . Și acum… . glasul al VI-lea :

Preaonorată serbarea apos­tolilor a sosit Bisericii lui Hris­tos, care mijlocește nouă mântuire. Deci cu taină veselindu-ne să zicem către ei: Bucuraţi-vă lu­minătorii celor din întuneric, cei ce sunteţi ca nişte raze ale Soarelui celui înţelegător; bucuraţi-vă Petre şi Pavele, cei ce sunteţi temeiuri neclintite ale dumnezeieştilor învățături, prietenii lui Hristos, vase onorate, veniţi în mijlocul nostru în chip nevăzut, învrednicind de darurile celor fără de trup, pe cei ce laudă sărbătoarea voastră cu cântări.

 

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)Mărire – Şi acum Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.  Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!