Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (29.03.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalm 19.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule, de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul 1

Piatra fiind sigilată de iudei şi ostaşii păzind, preacurat trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta, puterile cerurilor strigă Ţie, Dătătorule de viaţă: mărire Învierii Tale, Hristoase; mărire împărăţiei Tale; mărire rânduielii Tale Unule, Iubitorule de oameni.

Mărire…, al cuvioasei, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu adevărat s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea i-ai urmat lui Hristos, şi lucrând ai învăţat să nu te uiţi la trup căci este trecător, ci să ai grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă maică Marie, spiritul tău.

Şi acum…., al Născătoarei.

Cel care pentru noi Te-ai născut dinFecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule; Care cu moartea pe moarte ai prădat şi Învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece·cu vederea pe cei care i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni; Milostive; primeşte-o pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi; şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel fără speranţă.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 17

O cântare a lui David.

1-27

Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea,  Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi Mântuitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu, şi voi spera în El, Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul şi de duşmanii mei mă voi scăpa. Cuprinsu-m-au durerile morţii şi râurile fărădelegii m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpinatu-m-au laţurile morţii. Şi când mă necăjeau, am chemat pe Domnul şi către Dumnezeul meu am strigat. Auzit-a din locaşul Lui cel sfânt glasul meu, şi strigarea mea înaintea Lui va intra în urechile Lui. Şi s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul şi temeliile munţilor s-au tulburat şi s-au clătinat, că S-a mâniat pe ele Dumnezeu. Întru mânia Lui fum s-a ridicat şi pară de foc de la faţa Lui, cărbuni aprinşi de la El. Şi a plecat cerurile şi S-a coborât şi negură era sub picioarele Lui.

Şi S-a suit pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vântului. Şi Şi-a pus întunericul acoperământ, împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii cerului. De strălucirea feţei Lui norii au fugit, glasul Lui prin grindină şi cărbuni de foc. Şi a tunat din cer Domnul şi Cel Preaînalt a dat glasul Său. Trimis-a săgeţi şi i-a risipit pe ei, şi fulgere a înmulţit şi i-a tulburat pe ei. Şi s-au arătat izvoarele apelor şi s-au descoperit temeliile lumii, De certarea Ta, Doamne, de suflarea duhului mâniei Tale. Trimis-a din înălţime şi m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe. Scapă-mă de duşmanii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. M-au întâmpinat ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea Şi m-a scos la loc larg, m-a scăpat, că m-a voit. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele îmi va răsplăti mie, că am păzit căile Domnului şi n-am fost necredincios Dumnezeului meu. Că toate judecăţile Lui sunt înaintea mea, şi îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine. Şi voi fi fără prihană cu Dânsul, şi mă voi păzi de fărădelegea mea. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul 1

Pe Cruce fiind pironit, Viaţa tuturor, şi între morţi fiind socotit. Tu, Domnul cel tară de moarte, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, şi ai sculat pe Adam din stricăciune. Pentru aceasta, Puterile cerurilor strigau Ţie, Dătătorule de viaţă: Mărire patimilor Tale, Hristoase; Mărire învierii Tale; Mărire smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.

Mărire… Şi acum…, Născătoarei:

Marie, ceea ce eşti cinstit locaş al Stăpânului, ridică-ne pe noi, cei căzuţi în prăpastia cumplitei disperări, a greşelilor şi a necazurilor; că tu eşti mântuire şi ajutătoare a păcătoşilor, ocrotitoare tare şi îi  mântuieşti pe robii tăi.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Pocăinţa tâlharului a dobândit raiul, iar plângerea femeilor purtătoare de mir a vestit bucuria; căci ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Antifonul 2

La munţii legilor Tale m-ai înălţat; cu fapte bune luminează-mă, Dumnezeule, ca să Te laud.

Cu mâna Ta cea dreaptă luându-mă Tu, Cuvinte, fereşte-mă, păzeşte-mă,  să nu mă ardă focul păcatului.

Mărire … Şi acum … .

Prin Sfântul Spirit toată făptura se înnoieşte, întorcându-­se la cea dintâi; căci întocmai puternic este cu Tatăl şi cu Cuvântul.

Prochimenul

Acum mă voi ridica, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă (ps. 11, 5).

Stih: Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate.

Citire din Evanghelia după sfântul Matei:

(XXVIII, 1620)

În vremea aceea cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Isus. Şi văzându‑L, I s‑au închinat, ei care se îndoiseră. Şi apropiindu‑Se, Isus le‑a vorbit lor, zicând: Mi‑s‑a dat toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându‑le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit, învăţându‑le să păzească toate câte v‑am poruncit vouă, şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin!

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Mărire…, glasul al 8-lea.

Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă; căci aleargă spiritul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaşul trupului cu totul întinat. Ci ca un Milostiv curăţeşte-l cu îndurarea Ta.

Şi acum…

În cărările mântuirii îndreaptă-mă, Născătoare de Dumnezeu, căci cu păcate grozave mi-am întinat sufletul şi cu lenevire mi-am cheltuit toată viaţa mea; ci cu rugăciunile tale, Preacurată, spală-mă de toată necurăţia.

Stih, glas 6. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.

Şi stihira:

 La mulţimea faptelor mele cele rele, cugetând eu ticălosul, mă cutremur de înfricoşătoarea zi a judecăţii; ci îndrăznind spre mila îndurării Tale, ca David îţi strig Ţie: miluieşte-mă, Dumnezeule după mare mila Ta.

CUVÂNTUL VII: PLÂNSUL CARE PRODUCE BUCURIE

Sfântul Ioan Scărarul

12

În legătură cu atât de văditele pricini care ne fac să plângem şi în legătură cu folosul pe care ni-l procură durerea, să ascultăm o tristă dar folositoare de suflet povestire: Un oarecare Ştefan ce locuia aici, îmbrăţişînd viaţa retrasă şi liniştită şi petrecând multă vreme în mă­năstire, câmpul de exerciţii — palestra monahi­cească, s-a împodobit prin postiri, dar mai ales prin la­crimi, şi s-a înconjurat pe sine şi cu multe alte virtuţi. Iubind viaţa eremitică se retrase într-o chilie în apro­piere de valea sfântului şi de Dumnezeu văzătorului Ilie, în acest sfânt munte al Horebului. Iar după ce renumitul acesta a voit să înceapă a practica o pocăinţă încă mai lucrătoare, mai aspră şi mai cu multe osteneli, se retrase în regiunea unde sălăşluiau anahoreţii şi a petrecut aici întru aspră şi neobişnuită nevoinţă numai vreme de câţiva ani, pentru că locul acela era lipsit de orice mângâiere şi cu neputinţă a fi străbă­tut de om, aflându-se la 70 mile de cetate. Dar spre sfâr- şitul vieţii, bătrânul se urcă iarăşi în chilia sa de pe vârful sfântului munte. Şi avea acolo cu dânsul doi ucenici din Palestina foarte pioşi care au şi păzit chilia bătrânului. Puţine zile în urmă bătrânul se îmbolnăvi de o boală care-i aduse şi sfârşitul. Dar cu o zi înainte de a muri, fu răpit cu mintea şi ţinându-şi ochii deschişi se uita în dreapta şi în stânga patului şi, ca şi când ar fi dat cuiva socoteală, spunea, astfel încât am auzit toţi cei ce stăteam împrejurul lui: ,,Da, este adevărat, am postit atâţia ani pentru aceasta”. Apoi iarăşi: „Nu, cu adevărat minţiţi, aceasta nu am făcut”. Şi iarăşi: ,,Da, aşa este, da; însă am plâns, însă am slujit”. în urmă: „Nu, mă acuzaţi pe nedrept”, iar altora zicea: „Da, este adevărat, da; la aceasta nu ştiu ce să răspund; dar Dumnezeu este îndu­rat!” Şi era într-adevăr o privelişte grozavă şi înfricoşă­toare această nevăzută şi neiertătoare interpelare.

 

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos. 

Ca de un sicriu însufleţit al lui Dumnezeu, nicicum să nu se atingă mâna necredincioşilor; dar buzele credincioşilor, fără tăcere, glasul îngerului cântând, să cânte cu bucurie Născătoarei de Dumnezeu: bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.

Mărire… Şi acum… glasul al 6-lea.

            Părăsind în mod înţelept toate cele pământeşti te-ai arătat sălăşluire onorată a Spiritului; deci roagă-L pe singurul Răscumpărător, Hristos, să-i scape de răutăţile lumeşti pe cei care celebreză cu credinţă dumnezeiasca  ta amintire Marie.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii:

Cu învăţăceii să ne urcăm în muntele Galilei, prin credinţă să vedem pe Hristos vorbind, căci a luat putere peste cele de sus şi peste cele de jos; să auzim, cum învaţăsă se boteze toate popoarele, în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, şi a pe­trece cu cunoscătorii, precum a promis, până la sfârşitul veacului.

Mărire …, a Cuvioasei;

            Pildă de pocăinţă avându-te pe tine, Preacuvioasă Marie, roagă-L pe Hristos să ne dăruiască nouă aceasta în timpul postului; ca în credinţă şi în dragoste să te lău­dăm pe tine cu cântări.

Şi acum…, a Născătoarei.

Ceea ce eşti îndulcirea îngerilor, bucuria celor apăsaţi, ocrotitoare creştinilor, Fecioară, Maica Dom­nului, ajută-mă şi mă scapă de chinurile cele eterne.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihiră, glasul 1

Când Te-ai pironit pe lemnul Crucii, atunci a fost omorâtă stăpânirea duşmanului, făptura s-a cutremurat de frica Ta şi iadul s-a prădat cu puterea Ta; pe morţi din morminte i-ai înviat şi tâlharului raiul i-ai deschis, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Mărire…, glasul 1.

Nu este Împărăţia lui Dumnezeu mâncare şi băutură, ci dreptate şi nevoinţă cu sfinţenie. Pentru aceasta nici bogaţii nu vor intra în ea, ci numai cei care depun averile lor în mâinile săracilor. Acestea le învaţă şi David profetul, zicând: bărbat drept este cel care miluieşte în toate zilele, cel ce se desfătează în Domnul, umblă în lumina Lui şi care nu se va poticni. Acestea toate s-au scris spre înţelepţirea noas­tră; ca, postind, să facem caritate, şi aşa să ne dea nouă Domnul cele cereşti în locul celor pă­mânteşti.

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!