Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (29.03.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă­bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 12.

Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi pri­meşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel mi­lostiv şi atotputernic. Străluceşte în ini­mile noastre soarele cel adevărat al drep­tăţii tale; luminează mintea noastră, şi sim­ţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică -pentru că la tine este izvorul vieţii- şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, si în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, pe glasul al 8-lea.

Stih: Fericiţi sunt, pe care i-ai ales, şi i-ai primit, Doamne şi amintirea lor din neam neam.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor aşeza, şi seminţia lor va moşteni pământul.

Troparele, glasul al 2-lea:

Apostolilor, martirilor şi profeţilor, ierarhilor, cuvioşilor şi drepţilor, care bine aţi săvârşit lupta şi credinţa aţi păzit-o, îndrăznire având către Mântuitorul, vă rugăm ca pe Acela ca pe un bun să-L rugaţi pentru noi, ca să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…, al morţilor:

Pomeneşte, Doamne, ca un bun sufletele robilor Tăi, şi câte în viaţă au greşit iartă-le. Că nimeni nu este fără de păcat numai Tu, Cel ce poţi şi celor răposaţi a le da odihnă.

Şi acum…, al Născătoarei:

Maică sfântă a luminii celei negrăite, cu îngereşti cântări pe tine cinstindu-te, cu dreaptă credinţă te mărim.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul  118

Aliluia.

109-129

Sufletul meu în mâinile Tale este totdeauna şi legea Ta n-am uitat-o. Mi-au pus păcătoşii cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moştenit-am mărturiile Tale întotdeauna, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat-am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege i-am urât şi legea Ta am iubit-o. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, în cuvântul Tău am sperat. Depărtaţi-vă de la mine cei ce vicleniţi şi voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă, după cuvântul Tău, şi mă păzeşte în viaţă şi să nu-mi dai de ruşine aşteptarea mea. Ajută-mă şi mă voi mântui şi voi cugeta la îndreptările Tale, totdeauna. Defăimat-ai pe toţi cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit-am călcători de lege pe toţi păcătoşii pământului; pentru aceasta am iubit mărturiile Tale, totdeauna. Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecăţile Tale m-am temut. Făcut-am judecată şi dreptate; nu mă da pe mâna celor ce-mi fac nedreptate. Primeşte pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârşitu-sau ochii mei după mântuirea Ta şi după cuvântul dreptăţii Tale. Fă cu robul Tău, după mila Ta, şi îndreptările Tale mă învaţă. Robul Tău sunt eu; înţelepţeşte-mă şi voi cunoaşte mărturiile Tale. Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea Ta. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale, mai mult decât aurul şi topazul. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al 6-lea.

Cu adevărat toate sunt deşertă­ciune, şi viaţa aceasta este umbră şi vis, că în deşert se tulbură tot pământeanul, precum zice Scriptura. Cînd dobândim lumea, atunci în groapă ne aşezămm, unde împre­ună sunt împăraţii şi săracii. Pen­tru aceasta, Hristoase Dumnezeu­le, pe robii Tăi aceştia mutaţi de la noi, odihneşte-i ca un iubitor de oameni.

Mărire… Şi acum…, a Născătoarei:

Speranţa lumii cea bună, Născă­toare de Dumnezeu Fecioară, ce­rem singură ocrotirea ta cea temu­tă, îndură-te de poporul tău cel ce uşor ajunge în pericol; roa­gă-L pe milostivul Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre de toată ameninţarea, ceea ce eşti binecuvântată.

Troparele morţilor.

Stih: Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Ceata Sfinţilor a aflat izvorul vieţii, şi uşa raiului; să aflu şi eu calea prin pocăinţă: eu sunt oaia cea pierdută; cheamă-mă Mântuitorule, şi mă mântuieşte.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Cei ce pe mielul lui Dumnezeu aţi vestit, şi aţi fost înjunghiaţi ca nişte miei, fiind mutaţi la viaţa cea neîmbătrânitoare şi pururea veşnică, sfinţilor Martiri, aceluia cu dinadinsul vă rugaţi: să ne dăruiească dezlegare de greşeli.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Cei ce în viaţă, pe calea cea strâmtă şi cu scârbe aţi umblat, toţi, care Crucea ca jug aţi luat, şi cu credinţă m-aţi urmat: veniţi şi luaţi darurile, pe care vi le-am gătit vouă, şi cununile cereşti.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Chipul măririi tale celei negrăite sunt, deşi port rănile păcatelor; îndură-te de zidirea ta, Stăpâne, şi o curăţeşte cu mila ta, şi moştenirea cea dorită dăruieşte-mi-o, făcându-mă iarăşi cetăţean al raiului.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Cel ce odinioară dintru nefiinţă m-ai zidit, şi cu chipul tău cel dumnezeiesc m-ai onorat, iar pentru călcarea poruncii iarăşi m-ai întors în pământ, din care am fost luat: ridică-mă la cel după asemănare, cu mărirea cea dintâi iarăşi împodobindu-mă.

Bine eşti cuvântat, Doamne, —

Odihneşte, Dumnezeule, pe robii tăi, şi-i aşează în rai, unde cetele sfinţilor, Doamne, şi drepţii, ca stelele, strălucesc; pe adormiţii robii tăi odihneşte-i: trecând cu vederea toate greşelile lor.

Mărire — A Treimii.

Întreita strălucire a unei Dumnezeiri cu bună credinţă să o lăudăm, strigând: Sfânt eşti, Părinte fără de început Fiule celîmpreună fără de început, şi Spirite dumnezeiesc; luminează-ne pe noi, cei ce cu credinţă îţi slujim ţie, şi ne scoate din focul cel de veci.

Şi acum — A Născătoarei de Dumnezeu.

Bucură-te, Curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor: că neamul omenesc prin tine a aflat mântuire; prin tine şi noi să aflăm raiul, Născătoare de Dumnezeu, curată şi binecuvântată.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Sedealna pentru cei morţi, glasul al 5-lea:

Odihneşte, Mântuitorul nostru, cu drepţii pe robii Tăi, şi îi aşează pe ei în curţile Tale, precum este scris; trecându-le, ca un bun, greşelile cele de voie şi cele fară de voie, şi toate cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă, Iubitorule de oameni.

CUVÂNTUL VII: PLÂNSUL CARE PRODUCE BUCURIE

Sfântul Ioan Scărarul

6

Când sufle­tul nostru plânge, lăcrimează şi devine bun, fără ca să ne sârguim şi grijim, să alergăm, deoarece Domnul a venit la noi nechemat şi ne-a dăruit buretele înstrăinării celei de Dumnezeu iubitoare şi apa răcoritoare a lacrimilor ce­lor pioase ca să ne putem şterge nscrisul greşelilor. Să păzim deci acest dar al lacrimilor ca şi lumina ochilor până ce ni se va lua, căci el are mai multă tărie decât sârguinţa şi cugetarea noastră.

Nu acela a dobândit adevăratul dar al lacrimilor care plânge atunci când voieşte, ci acela care varsă la­crimi pentru ceea ce voieşte; şi nu pentru ceea ce el voieşte, ci pentru ceea ce voieşte Dumnezeu. Deseori plânsului celui plăcut lui Dumnezeu i se alătură lacrima măririi deşarte, care nu-I este plăcută. Iar pe aceasta o vom cunoaşte prin cercare şi pioşenie, cînd ne vom ve­dea că, deşi plângem, totuşi mai păcătuim încă.

Adevărata umilinţă este durerea neîmprăştiată ai sufletului care nu-i aduce nici o mângâiere, dar care în fiecare oră îi pune înaintea ochilor minţii moartea, şi care aşteaptă ca pe o băutură răcoritoare mângâierea cu care Dumnezeu mângâie pe monahii smeriţi.

Toţi cei care au dobîndit plânsul, darul lacri­milor, întru simţirea inimii lor, aceştia şi-au urât însăşi viaţa lor, iar de la trup s-au întors ca şi de la un vrăjmaş.

Cînd observăm mânie şi mândrie la cei ce par a: plânge după Dumnezeu, cei care plâng un plâns bineplăcut lui Dumnezeu, lacrimile acestora le vom socoti potrivnice celor pe care le dă Domnul. ,,Ce părtăşie are lumina cu întunericul?” (II Corinteni 6, 14).

Mândria este odrasla nelegitimă a falsei smerenii, iar mângâierea cerului este fiica smereniei celei lăudate.

 

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi !

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca I, 54-55

L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Mărim cu toţii iubirea Ta de oameni, Hristoase Mântuitorul nostru, Cel ce eşti mărirea robilor Tăi şi cununa credincioşilor; Care ai mărit amintirea celei care  Te-a născut.

Odihneşte, Îndurate, în sânurile lui Avraam pe robii Tăi, care s-au mutat de la noi întru credinţă, la Tine , Făcătorul tutror cel Preabun.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Cel ce ai împodobit cerul cu stele ca un Dumnezeu, şi prin sfinţii Tăi tot pământul ai luminat, Făcătorule a toate, pe cei ce Te laudă pe Tine mântuieste-i.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Apoi :

Mărire…, glasul al 6-lea:

Durere s-a făcut lui Adam gusta­rea din pom în Eden de demult, când şi-a vărsat şarpele veninul; că printr-însul a intrat moartea care a mâncat pe om cu tot neamul lui. Dar venind Stăpânul, a surpat pe balaur şi ne-a dăruit nouă învierea. Deci către Dânsul să grăim: Fie-Ţi milă, Mântuitorule, şi pe cei ce i-ai luat odihneşte-i, ca un iubitor de oameni.

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Pentru rugăciunile celei ce Te-a născut pe Tine, Hristoase, şi ale martirilor  Tăi, ale Apostolilor şi ale profeţilor, ale ierarhilor, ale cuvioşilor şi drepţilor, şi ale tutu­ror sfinţilor, pe adormiţii robii Tăi odihneşte-i.

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor aşeza, şi seminţia lor va moşteni pământul.

 

Mărire…, glasul  al 6-lea.

Pe Tine, Hristoase, ştiindu-Te, că domneşti peste cei vii, şi peste cei morţi, stăpâneşti cu putere dumne­zeiască stăpânitoare. Te rugăm: în­suţi pe credincioşii robii Tăi care au venit la Tine, Unule, Făcătorule de bine odihneşte-i cu aleşii Tăi, Iubitorule de oameni, în locuri de odih­nă, întru strălucirile sfinţilor. Că iubitorul milei eşti, şi mântuieşti ca un Dumnezeu pe cei ce i-ai zidit după chipul Tău, Unule, mult-Milostive.

Şi acum…, a Născătoarei:

Sălăşluire  cuviincioasă lui Dum­nezeu te-ai arătat, Preasfântă, că ai încăput pe Dumnezeu, şi pe Hris­tos L-ai născut, ceea ce nu ştii de nuntă, în două firi, într-o fiinţă şi un ipostas. Pe Acesta roagă-L ca pe Cel ce este Unul-Născut şi întâi născut. Care te-a păzit fecioară curată şi după naştere, să odih­nească sufletele celor ce au adormit cu dreaptă credinţă in lumina, strălucirea cea nestricăcioasă şi fericire.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!