Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (27.12.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 142
Al lui David.
Doamne, auzi rugăciunea mea, as¬cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă¬bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,
şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)
Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po¬văţui la pământ drept.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 6.
Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre face¬rea de bine a vieţii noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul şi Creatorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odih¬nit pe noi în măsura nopţii ce a trecut, şi ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ţie, Doamne: dă-ne har, şi putere, ca să ne învrednicim a cânta ţie cu înţelegere, şi a te ruga neîncetat cu frică şi cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pome¬neşte, Doamne, şi pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânşii, şi-i miluieşte; şi sfărâmă sub picioarele lor pe duşmanii cei nevăzuţi şi potrivnici luptători. – Că tu eşti împăratul păcii, şi Mântuitorul sufletelor noa¬stre, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, si Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:
Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.
Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi¬ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul sfântului, glasul al 4-lea:
S-a încununat creştetul tău cu diademă împărătească, de pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre martiri. Căci descoperind nebunia iudeilor, L-ai văzut pe Mântuitorul tău, la dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre.
Mărire… . Al cuviosului, glasul al 8-lea.
Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate ; Părinte Ierarhe Teodor, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
Şi acum… . Al Sărbătorii, glasul al 4-lea.
Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ţie!
Psalm din catismele zilei.
Psalmul 118
Aliluia.
45-66
Am umblat întru lărgime, că poruncile Tale am căutat. Am vorbit despre mărturiile Tale, înaintea împăraţilor, şi nu m-am ruşinat. Am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte. Am ridicat mâinile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit şi am cugetat la îndreptările Tale. Adu-Ţi aminte de cuvântul Tău, către robul Tău, întru care mi-ai dat speranţa. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, că cuvântul Tău m-a înviat. Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea Ta nu m-am abătut. Mi-am adus aminte de judecăţile Tale cele din veac, Doamne, şi m-am mângâiat. Întristare m-a cuprins din pricina păcătoşilor, care părăsesc legea Ta. Cântate erau de mine îndreptările Tale, în locul pribegiei mele. Mi-am adus aminte de numele Tău, Doamne, şi am păzit legea Ta. Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările Tale am căutat. Partea mea eşti, Doamne, zis-am să păzesc legea Ta. M-am rugat feţei Tale, din toată inima mea, miluieşte-mă după cuvântul Tău. Cugetat-am la căile Tale şi am întors picioarele mele la mărturiile Tale. Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc poruncile Tale. Funiile păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul meu, dar legea Ta n-am uitat. La miezul nopţii m-am sculat ca să Te laud pe Tine, pentru judecăţile dreptăţii Tale. Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale. De mila Ta, Doamne, este plin pământul; îndreptările Tale mă învaţă. Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău. Învaţă-mă bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa, că în poruncile Tale am crezut.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna, sfântului martir, glasul 1:
Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule …
Cetele martirilor cinstesc sfântă amintirea ta, cu cântări şi cu laude, Apostole; că de la luminatul tău suflet frumuseţea lor au primit-o. Pentru aceasta cinstita Biserică mărindu-te astăzi, preamăreşte pe Împăratul, Care S-a născut, pe unul Iubitorul de oameni.
Mărimurile
Stih: 1. Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu şi facerea mânilor Lui o vesteşte tăria (Ps. 18, 1).
Stihiră:
Te mărim, Sfinte Apostole, întâiule martir al lui Hristos şi Arhidiacone Ştefane; şi cinstim durerile şi ostenelile tale, cu care te-ai ostenit în bunăvestirea lui Hristos.
2. Fulgerele Lui au luminat lumea (Ps. 76, 17).
3. Că a întărit lumea, care nu se va clătina (Ps. 92,2).
4. În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor (Ps. 18, 4).
5. Vestiţi între neamuri mărirea Lui, între toate popoarele minunile Lui (Ps. 95, 3).
6. Ne-a supus popoarele şi neamurile sunt sub picioarele noastre (Ps. 46, 3)
Mărire … , glasul I
Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.
Şi acum … , acelaşi glas:
Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)
După mărimuri, sedealna polieleului , glasul I:
Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule …
Apostole al lui Hristos, cel întâi între diaconi, întâiule martir, înţelepte, cununa martirilor, cel care marginile lumii le-ai sfinţit, cu chinurile tale şi cu minunile ai luminat sufletele oamenilor, scapă de toate nevoile pe cei ce te cinstesc, prealăudate Ştefan.
Mărire … Şi acum … a sărbătorii, glasul al III-lea:
Podobie: De frumuseţea fecioriei…
Minune uimitoare se vede astăzi: căci Mântuitorul nostru vine pentru noi acum în peşteră să Se nască cu trup din Fecioara; iar magii să se închine cu daruri ca unui Împărat şi păstorii cu magii să-L preamărească. Cu care şi noi către El să strigăm: mărire Celui care pentru noi S-a făcut om!
Prochimenul, glasul al IV-lea
În tot pământul a ieşit vestirea lui şi la mariginile lumii cuvintele lui.
Stih: Cerurile spun mărirea luiDumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.
Toată suflarea…
Evanghelia de la Luca (XXI, 12—19):
Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în închisori, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. Şi va fi vouă spre mărturie. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde; Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu. Şi păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.
Psalmul 50
Vv 19-21
Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.
Mărire …, glasul al 2-lea
Pentru rugăciunile Sfântului Apostol, întâiul martir şi arhidiacon Ştefan, Milostive, curăţă mulţimea păcatelor noastre.
Şi acum …
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Îndurate, curăţă mulţimea păcatelor noastre.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea …
Stihira, glasul al VI-lea:
Întâiul între martiri şi între diaconi te-ai arătat, fericite Ştefan, podoaba pătimitorilor, lauda credincioşilor şi mărirea drepţilor. Cere pentru cei care serbează onorată amintirea ta, ca cel care stai înaintea tronului lui Hristos, Împăratului tuturor; să fie demni să primească curăţire de greşeli şi împărăţia cerurilor.
Apoi:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi!
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat :
Luca I, 54-55
L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.
Apoi Cântarea a IX-a: Irmos.
Izvorul cel primitor de viaţă şi pururi curgător, sfeşnicul harului cel de lumină purtător, biserica sfinţilor, cortul cel cu totul de aur , ceea ce este mai desfătată decât cerurile şi decât pământul, pe Născătoarea de Dumnezeu, credincioşii să o mărim.
O, fericitul tău glas, preasfinţite Ştefan, care a grăit strigând : Stăpâne, Hristoase, nu socoti fărădelegile ucigătorilor, ci ca un Dumnezeu şi Făcător, pri-meşte Spiritul meu, ca pe o jertfă plăcut-mirositoare.
După care se cântă sau se recită :
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru-rea fe¬ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs-cătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luminătoarele.
Podobie: Cercetatu-ne-a pe noi …
Ieşind acum din trup, diademă însufleţită Ţi s-a adus Ţie, ca unui împărat, Atotţinătorului Dumnezeu, Celui care ai venit în trup: pentru Care şi lupta nevoinţelor a împlinit cu bucurie.
Şi acum … , a sărbătorii:
Cuvântul, Cel care este cu Tatăl şi cu Spiritul împreună veşnic şi de o fiinţă şi împreună şezător pe scaun, S-a născut acum din Fecioara în Betleem, ca un copil. Pe Acesta, limpede vestindu-L Dumnezeu şi Mântuitor, întâiul martir Ştefan cu pietre a fost ucis de mâinile nelegiuţilor ucigători
Psalmul 150
vv. 1-6
Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.
Mărire … , glasul al V-lea:
Alcătuire a lui Ciprian.
Întâiule martir, apostole şi întâiule diacon, poarta martirilor, mărirea drepţilor, lauda apostolilor, stând la judecată ai văzut cerurile deschizându-se şi pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui cel nevăzut. De aceea ca un înger strălucind la faţă cu bucurie ai strigat, pentru cei care te ucideau cu pietre: nu le socoti lor păca¬tul acesta! Şi acum cere pentru cei care te laudăm pe tine, cu dragoste, curăţire de păcate şi mare milă.
Şi acum … , a sărbătorii, acelaşi glas.
Alcătuire a lui Ioan Monahul.
Necuprinsă este taina care s-a împlinit astăzi în Betleem; Cel nevăzut Se vede, Cel fără trup Se întrupează; Cuvântul ia trup şi Cel care este Se face ceea ce nu era. Fecioara naşte în peşteră Copil tânăr, pe Ziditorul firii, ieslea închipuieşte scaunul ceresc, vitele însemnează starea înainte a heruvi¬milor; păstorii se minunează, magii daruri aduc, iar îngerii cântând, spun: mărire întru cei de sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Căci fără schimbare este Emanuel.
Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)
Mărire – Şi acum
Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!