Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (26.09.2013)

Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 87

Al fiilor lui Core.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.  Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea X.

Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a mărturi­sirii, ne-ai arătat pocăinţa profetului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei că­zuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndu­rărilor tale curăţă fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oa­menilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare. – Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iu­birea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună binecuvântat eşti, cu preas­fântul, şi bunul, şi de viaţă Făcătorul Tău Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii ve­cilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul,

glasul al II-lea.

Apostole iubite al lui Hristos Dumnezeu, vino degrabă şi  mântuieşte poporul cel fără răspuns. Că te primeşte când cazi către El, Cel ce te-a primit când te-ai rezemat pe pieptul Său: pe Acela roagă-L, cuvântătorule de Dumnezeu, ca norul duşmanilor cel căzut asu­pra noastră să se risipească, ce­rându-ne nouă pace şi mare îndurare.

Mărire… . Şi acum… . Al Născătoarei-Învierii.

            Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu. Curăţia fiindu-ţi pecetluită şi fecioria păzită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeul cel adevărat; pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Psalm din catismele de la rând

Psalmul 94

Al lui David.

Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă în psalmi să-I strigăm Lui, că Dumnezeu mare este Domnul şi împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor ale Lui sunt că a Lui este marea şi El a făcut-o şi uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru, şi noi poporul păşunii Lui şi oile mâinii Lui. O de I-aţi auzi glasul care zice: «Să nu vă împietriţi inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua răzvrătirii în pustiu, unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au  ispitit şi au văzut lucrurile Mele. Patruzeci de ani am urât neamul acesta şi am zis: Pururi rătăcesc cu inima. Şi ei n-au cunoscut căile Mele, că s-a jurat întru mânia Mea: Nu vor intra întru odihna Mea».

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al IV-lea.

Tu fiu te-ai chemat al dumnezeiescului tunet, ca să asurzeşti urechile celor necre­dincioşi, şi mai dulce decât trâmbiţa ai glăsuit întruparea Cuvântului, în inimile cele drepte, o, preaînţelepte, şi ca un prieten adevărat pe piept te-ai rezemat. De unde învăţându-te cunoştinţa lui Dumnezeu, tuturor ai predicat pe Cel împreună fără început cu Ta­tăl, Ioane Apostole ! Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste sărbătoresc sfântă amintirea ta.

Polieleul

Psalmul 135

Stihuri alese.

Lăudaţi-L pe Domnul, căci este bun. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cu mână tare şi cu braţ înalt. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi ne-a scăpat de duşmanii noştri. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărimurile

Stih. Strălucit-au fulgerele lui lumii.

Stihiră. Veniţi toţi pe fiul tunetului să-l lăudăm, pe Ioan cel curat pe cel de la pieptul lui Hristos.

Stihuri.

Că a întărit lumea, care nu se va clin­ti.

În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii graiurile lor.

Dumnezeu a stat în adunarea dum­nezeilor şi în mijloc de dumnezei va judeca.

Şi el va da putere şi întărire poporu­lui său; bine e cuvântat Dumnezeu.

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

După mărimuri,

Sedealna,

glasul al VIII-lea:

Rezemându-te pe pieptul lui Isus, îndrăznire ai dobândit, ca un discipol întrebând : Cine este vânzătorul Tău, Doamne ? Iubit foarte fiind, prealăudate, prin pâine pe acesta l-a arătat ţie. Deci ca un tăinuitor al ce­lor nespuse fiind, de întrupa­rea Cuvântului înveţi marginile, de Dumnezeu cuvântătorule apostole. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce sărbătoresc cu dragoste sfântă amintirea ta.

Antifonul I al glasului al IV-lea

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire …  Şi acum…

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimenul,

glasul al IV-lea:

În tot pământul a ieşit vestirea lui şi la marginile lumii cuvintele lui.

Stih : Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan:

(XXI, 15-25)

 

Deci după ce au prânzit, a zis I­sus lui Simon-Petru: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia? El I-a răspuns: Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc. Zis-a lui: Paşte mieluşeii Mei! Isus i-a zis iarăşi, a doua oară: Si­mone, fiul lui Iona. Mă iubeşti? El I-a zis: Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc. Zis-a I­sus lui: Păstoreşte oile Mele! Isus i-a zis a treia oară: Simone, fiul lui lona. Mă iubeşti? Petru s-a întris­tat că i-a zis a treia oară: Mă iubeşti?, şi I-a zis: Doamne, Tu ştii toate. Tu ştii că Te iubesc. Isus i-a zis: Paşte oile Mele! Adevărat, adevărat zic ţie: Când erai mai tânăr, te încingeai singur şi umblai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale şi altul te va în­cinge şi te va duce unde nu voieşti. Iar aceasta a zis-o însemnând cu ce fel de moarte va preamări pe Dum­nezeu. Şi spunând aceasta, i-a zis: Ur­mează-Mă! Dar întorcându-se, Petru a văzut venind după el pe discipolul pe care-l iu­bea Isus, acela care la Cină s-a rezemat de pieptul Lui şi I-a zis: Doamne, cine este cel ce Te va vinde?Pe acesta deci văzându-l, Petru a zis lui Isus: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zis-a Isus Iui: Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Tu urmează-Mă! De aceea a ieşit cuvântul acesta între fraţi, că discipolul acela nu va muri; dar Isus nu i-a spus că nu va muri, ci: Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Acesta este discipolul care măr­turiseşte despre acestea şi care a scris acestea, şi ştim că mărturia lui e ade­vărată. Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Isus şi care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi scris. Amin.

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Mărire…, glasul al II-lea :

Pentru rugăciunile apostolului Tău, Îndurate, curăţeşte mul­ţimea greşelilor noastre.

Şi acum….

Pentru rugăciunile Născătoa­rei de Dumnezeu, Îndurate, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih : Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegile noastre.

Stihira, glasul al VI-lea :

Cuvântătorule de Dumnezeu, iubitorule de feciorie, discipole iubit al Mântuitorului! Prin ru­găciunile tale mântuieşte-ne pe noi de toată vătămarea, că suntem turma ta.

 

Imediat :

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 50-51

A făcut tărie cu braţul său Domnul; i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Fiul Părintelui celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, întrupându-Se din Fecioară, S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta pe Născătoarea de Dumnezeu cea prealăudată o mărim.

Necredinţa înţelepciunii greceşti ai stins-o, înţelepte Ioane, predicând că la început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi cu adevărat Dumnezeu era Cuvântul, prin Care s-au făcut toate cele văzute şi cele nevăzute.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Ca pe unul ce ai fost păzitor de feciorie, şi cu sufletul şi cu trupul, fericite, Cuvântul lui Dumnezeu te-a ales pe tine pă­zitor de feciorie şi minunat serv, şi te-a arătat scriitor al Dum­nezeirii Lui, Care, nemurind, te-a mutat de pe pământ şi, în Dumnezieu trăind, ai rămas ne­muritor.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Stihira apostolului, glasul al VIII-lea.

Dumnezeiescule evanghelist, binevestind pe Izvorul bună­tăţilor, împărăţia cea neclinti­tă, viaţa cea eternă şi bucuria cea nespusă ; desfătarea dum­nezeieştii priviri şi darurile lui Hristos cele din destul date, care covârşesc mintea şi gândul omenesc, Fiule al tunetului, lu­mii ai strălucit.

Mărire…, glasul al VIII-lea :

Evanghelistule Ioan, cel ce eşti întocmai cu îngerii, iubitorule de feciorie, de Dumnezeu învă­ţate teologule, cu dreaptă cre­dinţă ai predicat lumii prea­onorata coastă, ceea ce sângele şi apa a izvorât, întru care do­bândim viaţă eternă sufletelor noastre.

Şi acum…, a Născătoarei:

Stăpână, primeşte rugăciunile servilor tăi, şi ne mântuieşte pe noi de toată nevoia şi întristarea.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!