Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (26.05.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le ! (de trei ori)

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 1.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al 5-lea.

Pe Cuvântul, Cel împreună fără de  început cu Tatăl şi cu Spiritul, Care S-a născut din Fecioară spre mântuirea noastră, să-L luăm credincioşii şi să ne închinăm Lui; că bine a voit a Se sui cu trupul pe Cruce şi moarte a răbda, şi a scula pe cei din morţi, întru slăvită învierea Sa.

Mărire…, glasul al 3-lea.

            Apostole Sfinte Carp, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

 Şi acum… .   Al Născătoarei glasul al 5-lea.

Bucură-te, uşa Domnului cea neumblată.  Bucură-te, zid şi acoperământ al celor ce aleargă la tine. Bucură-te, liman neînviforat şi neispitită de nuntă, care ai născut cu trup pe Făcătorul tău şi Dumnezeu; nu înceta a te ruga, pentru cei ce laudă şi cinstesc naşterea ta.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 28

Al lui David.

Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceţi Domnului miei oilor aduceţi Domnului mărire  şi cinste; aduceţi Domnului mărire numelui  Său; închinaţi-vă Domnului în curtea ce  sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape;  Dumnezeul măririi a tunat; Domnul peste ape multe. Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru mare cuviinţă; glasul Domnului, cel ce sfărâmă cedri, şi va zdrobi Domnul cedrii Libanului; El face să sară Libanul ca un viţel; iar Ermonul, ca un pui de gazelă. Glasul Domnului, cel ce varsă para  focului. Glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul, şi va cutremura Domnul pustiul  Cadeşului. Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor, glasul Domnului despoaie cedrii, şi în locaşul Lui fiecare şi în lăcaşul Lui fiecare va spune: mărire! Domnul va împărăţi peste potop şi va şedea Domnul Împărat în veac. Domnul tărie poporului Său va da. Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu  pace.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al 5-lea.

Mai înainte de răstignirea şi învierea Ta, îndurate, un orb din naştere striga cu căldură către Tine, Cel ce treceai pe aproape: Fiul lui David, miluieşte-mă! Dă-mi lumina ochilor, ca şi eu să Te văd pe Tine! Ai cărui ochi ungându-i cu noroi din salivă, Cuvinte, i-ai dat lumină, cu strălucire.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

 

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Condacul, glasul al 4-lea:

Ca pe o stea prealuminoasă câştigându-te Biserica pe tine, apostole Carp, cu darea cea multă a minunilor tale pururi se luminează; mântuieşte pe cei ce cu credinţă cinstesc amintirea ta.

Sinaxar.

În această lună, în ziua a douăzeci şi şasea, amintirea Sfântului Apostol Carp dintre cei şaptezeci.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

 

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

             După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Luminează, Doamne, ochii mei cei înţelegători, care sunt slăbiţi de păcatul cel întunecat, însuflându-le smerenie, Îndurate, şi curăţeşte-mă cu lacrimile pocăinţei.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Mărire …, Şi acum …, glasul al 4-lea:

Toată viaţa socotind-o orbul o noapte, a strigat către Tine, Doamne:   Deschide-mi ochii, Fiule al lui David, Mântuitorul nostru, ca şi eu, împreună cu toţi, să laud puterea Ta!

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stihiră, glasul al 5-lea.

Stih: Paşii mei îndreptează-i, după cuvântul Tău, şi să nu mă stăpânească nici o fărădelege.

Dobândind orbul lumina a văzut pe Cuvântul Părintelui, asemenea la înfaţişare cu făptura omenească; prin Care a privit, ca şi ceilalţi oameni, soarele cel purtător de lumină şi stăpânitor al zilei, bucurându-se de acea vedere minunată, prin care a fost văzut mergând drept şi străbătând cărările, fără poticnire. Şi a cunoscut pe Cel ce l-a luminat. Fiu al lui Dumnezeu, Care, pentru prea multa Lui milostivire. S-a întrupat, şi rămânând ceea ce era, adică Dumnezeu, S-a făcut om; şi luând ceea ce nu era, a păzit neamestecată unirea celor două firi.

Mărire… Şi acum, glasul al 5-lea:

Doamne, trecând pe cale, ai aflat pe un orb din naştere; şi nedumiriţi fiind Discipolii, Te întrebau pe Tine, zicând: învăţătorule, cine a păcătuit: Acesta, ori părinţii lui, de s-a născut orb? Iar Tu, Mântuitorul meu, ai zis către ei: Nici acesta n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate lucrările lui Dumnezeu prin El. Eu trebuie să împlinesc lucrările Celui care M-a trimis, pe care nimeni nu poate să le facă. Şi acestea zicând şi scuipând jos şi făcând tină, ai uns ochii lui, zicând către el: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului! Iar acela, spălându-se, s-a făcut sănătos, şi striga către Tine: Cred, Doamne! Şi s-a închinat Ţie. Pentru aceasta, şi noi grăim: Îndură-Te de noi!

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!