Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (25.11.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 37

Al lui David.

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea au apăsat peste mine. Rănile mele miros urât şi au putrezit, din cauza nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de putreziciune  şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea, şi lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am sperat Tu, mă vei auzi. Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă părăsi Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dum­nezeul meu,

nu te depărta de mine.

Ia  aminte  spre  ajutorul meu,

Doamne  al mântuirii mele.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 2.

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. înţelepţeşte-ne, să facem întru frica ta dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumne­zeul nostru; pleacă urechea ta, şi ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta; binecuvântează poporul tău şi sfinţeşte moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale, bi­sericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. – Că bine s-a cuvântat, si s-a preamărit preaonoratul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul

sfintei, glasul al 4-lea:

            Cu înţelepciunea ca şi cu ra­zele soarelui ai luminat pe filo­sofii cei păgâni şi ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinţei, întune­ricul l-ai gonit; iar pe împără­teasa ai încredinţat-o, împre­ună şi pe prigonitorul l-ai mus­trat, mireasă·de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterina. Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, şi de la Dânsul te-ai încununat cu coroană împărătească. Înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce onorăm sfântă amintirea ta.

Mărire … , a martirului, asemenea:

            Nevoinţele martiriului răb­dându-le, ca un ostaş neînvins, ai stat înaintea Împăratului Ce­lui nemuritor, martire Mer­curie. Unde, împreună cu cetele pătimitorilor luând îndrăznire, grăbeşte cu rugăciunile tale în ajutorul celor ce cu credinţă cinstesc amintirea ta.

Şi acum … ,  al Sărbătorii.

            Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi vestirea mântuirii oame­nilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: bucură-te, împlinirea rânduielii Ziditorului.

Psalmi din catismele zilei

Psalmul 52

Al lui David.

Zis-a cel nebun întru inima sa: «Nu este Dumnezeu!» S-au stricat şi urâţi s-au făcut întru fărădelegi. Nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaşte toţi cei ce lucrează fărădelegea? Cei ce mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea, pe Domnul nu L-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor; s-au ruşinat, că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei robiţi ai poporului Său, se-va bucura Iacob şi se va veseli Israel.

Psalmul 53

Al lui David.

Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă ju-
decă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele! Că străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Dar iată, Dumnezeu îmi  ajută mie şi Domnul este sprijinul sufletului meu. Va întoarce cele rele duşmanilor mei; cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei. De bunăvoie Îţi voi jertfi Ţie; voi lăuda numele Tău, Doamne, că este bun, că din toată suferinţa m-ai scăpat şi spre duşmanii mei a privit ochiul meu.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul 1.

Roada drepţilor, a lui Ioa­chim şi a Anei, se aduce lui Dumnezeu în locaşul cel sfânt, copilă fiind cu trupul, hrănitoa­re a vieţii noastre. Pe aceasta a binecuvântat-o sfinţitul Zaharia. Pe aceasta toţi, ca pe Maica Domnului, cu credinţă să o feri­cim.

PSALMUL 134

Versete alese.

Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer şi pe pământ,

În mări şi în toate adâncurile.

A ridicat nori de la marginea pământului

Fulgerele spre ploaie le-a făcut,

Cel care scoate vânturile din vistieriile Sale.

Cel ce a bătut pe cei întâi-născuţi ai Egiptului,

De la om până la animal.

A trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egipte,

Lui Faraon şi tuturor robilor lui.

Cel care a bătut neamuri multe,

Sedealna,

glasul al 8-lea.

Cetatea cea dumnezeiască şi vestită a alexandrinilor sărbătoreşte onorată amintirea ta, onorând pătimirile tale, Ecaterina, pe care le-ai îndurat cu înţelep- ţească curaj pentru Hristos. Şi mândrindu-se mult, strigă ţie: O, fecioară, mult-pătimitoare, în ceruri sălăşluindu-te şi fiind acum împreună cu Ziditorul tău, bucură-te, martiră cu to­tul minunată.

Antifonul I al glasului al 4-lea

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire …  Şi acum…

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimen,

glasul al 4-lea :

Minunat este Dumnezeu în­tru Sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Stih : Sfinţilor celor din pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru ei.

Citire din Evanghelia după sfântul Matei :

(cap. XXV, vers, 1—13)

Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte. Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu ele untdelemn. Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui! Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor. Şi cele fără minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ora când vine Fiul Omului.

Psalmul 50

Vv 6-8

Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi  am fost conceput şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 47

Că a privit la umilinţa servitoarei sale: că iată de acum toate popoarele mă vor numi fericită.

Apoi : Cântarea a IX-a. Irmos:

S-a înfricoşat tot auzul de nespusa lui Dumnezeu coborâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a coborât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se om. Pentru aceea, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu credincioşii o mărim.

Înăuntru în cămările cereşti dănţuind acum cu ceata fecioa­relor, strălucind împrejur cu razele martirice, preaînţe­leaptă Ecaterina, dezleagă legă­turile greşelilor mele, cu ardoare rugând pe Făcătorul de bine al tuturor, pentru Care sângele ţi-ai vărsat.

Zi plină de lumină, de veselie şi de bucurie ne-a strălucit nouă, dumnezeiască amintirea ta, ce­lor ce te onorăm pe tine, martire Mercurie. Întru care adu-ţi aminte de noi, cei ce te amintim pe tine, şi scapă-ne pe noi de încercări cumplite, de pericole şi de patimi.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarele .

Ţi-ai întărit mintea femeiască, fecioară Ecaterina preaonorată, lauda purtătorilor de chi­nuri. Şi neştiinţa filozofilor întru Dumnezeu ai înfruntat-o, ca pe o bârfire şi închipuire, agonisindu-ţi ajutătoare cu adevărat pe Maica lui Dumnezeu, cea cu to­tul fără prihană.

Mărire…, a martirului, asemenea :

Taberele duşmanilor şi semeţiile demonilor le-ai surpat la pă­mânt, Mercurie fericite. Şi ai pri­mit cununa din mâna Ziditorului tău, ca un mărturisitor al adevă­rului, şi scapi pe toţi din tot felul de necazuri şi de smintelile celui străin.

Şi acum…, a Serbării, asemenea :

Cele mai dinăuntru ale tem­plului, astăzi, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pe tine te primesc, prin mâinile arhiereu­lui ; întru care, de la trei ani până la cincisprezece ai rămas, fiind hrănită cu mâna dumneze­iescului înger, ca un chivot sfânt al Celui ce toate le-a zidit.

Laudele

Psalmul 148

vv. 7-12

Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele care se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii.

Mărire…, glasul al 2-lea :

Cu viaţa cea fără materie deprinzându-te şi altarul cel păgânesc surpând, ai stat purtă­toare de învingere, onorată Ecate­rina, înflorit purtând dumneze­iasca strălucire. Şi cu putere dumnezeiască fiind îmbrăcată, porunca tiranului ai nesocotit, iar cuvintele cele deşarte ale rietorilor le-ai spulberat, mult-păti- mitoareo.

Şl acum…, a Serbării, acelaşi glas :

Astăzi în templu se aduce Fecioara cea cu totul fără priha­nă, spre sălăşluirea împăratului a toate. Dumnezeul şi Hrănito­rul a toată viaţa noastră. Astăzi sfinţenia cea preacurată, ca o junică de trei ani, în Sfânta Sfin­telor se aduce. Acesteia să-i stri­găm, ca îngerul: Bucură-te, ceea ce eşti una între femei binecuvântată.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!