Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (25.05.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.  de 3 ori

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea,

întru adevărul tău, auzi-mă, întru dreptatea ta.

Şi să nu intri la judecată cu robul tău, căci drept, înaintea ta, nu se va găsi nimeni din cei vii.

Că a prigonit duşmanul sufletul meu:

smerit-a până la pământ viaţa mea.

Aşezatu-m-a  întru  întuneric, ca pe morţii veacului: nesimţitor s-a făcut întru mine spiritul meu, întru mine s-a tulburat inima mea.

Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,  

gânditu-m-am la toate lucrurile tale:

la faptele mâinilor tale am cugetat,

Întins-am spre tine mâinile mele:

sufletul meu spre tine, ca un pământ fără de apă.

Degrabă auzi-mă, Doamne:

slăbit-a spiritul meu.

Să nu întorci faţa ta de către mine:

şi  voi  fi  asemenea  celor  ce  se  coboară în groapă.

Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă mila ta:

că întru tine am nădăjduit.

Arată-mi mie, Doamne, calea pe care voi merge:

că spre tine am ridicat sufletul meu.

Scoate-mă de la duşmanii mei, Doamne,

la tine am găsit scăpare,

Învaţă-mă, să fac voia ta, că tu eşti Dumnezeul meu.

Spiritul tău cel bun mă va povăţui la pă­mânt drept;

pentru numele tău, Doamne, păzeşte-mă în viaţă.

Întru  dreptatea ta scoate-vei  din necaz su­fletul meu, şi întru mila ta vei zdrobi pe duşmanii mei.

Şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu:

căci robul tău sunt eu.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciune.

Vistierule al bunătăţilor, izvorule ce pururi izvorăşti, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice şi atotstăpânitorule, toţi ne închinăm, şi ne rugăm ţie, chemând milele tale şi îndurările tale, spre ajutorul şi paza smereniei noastre. Pomeneşte, Doamne, pe robii tăi, şi primeşte rugăciunile cele de dimineaţa ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, şi nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toţi ne păzeşte cu îndurările tale. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce priveghează şi cântă, spre mărirea ta, şi a unuia născut Fiului tău şi Dumnezeului no­stru, şi al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor şi păzitor; primeşte rugăciunile lor întru al­tarul tău cel mai presus de ceruri şi înţelegător. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire Îţi înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, şi  acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

 

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparele

Glasul al II-lea

Iosif cel cu chip bun, de pe lemn coborând preacurat trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l, şi cu miresme, în mormânt nou, l-a pus îngropându-l; dar a treia zi ai înviat, Doamne, dăruind lumii mare milă.

Mărire …

Când Te-ai coborât la moarte, Cel ce eşti Viaţa cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele dedesubt, toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Şi acum…: glasul al IV-lea.

Ca pe o dumnezeiască vistierie ascunsă în pământ, Hristos ne-a descoperit capul tău, profetule şi Înaintemergătorule; deci toţi adunându-ne întru afla­rea lui, cu cântări de Dumnezeu grăitoare pe Mântuitorul lău­dăm, Cel ce ne mântuieşte pe noi din stricăciune cu rugăciunile tale.

Psalmi din catismele zilei

Psalmul 111

Scris pe vremea lui Neemia.

Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile Lui va voi voi
te. Puternică va fi pe pământ seminţia lui; neamul drepţilor se va binecuvânta  şi bogăţie în casa lui şi dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Răsărit-a în întuneric lumină drepţilor, Cel milostiv, îndurat şi drept. Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută; îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Întru pomenire veşnică va fi dreptul; de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui să spere în Domnul; întărită este inima lui, nu se va teme până ce va ajunge să dispreţuiasc pe duşmanii săi. Risipit-a, dat-a săracilor; dreptea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălţa întru mărire. Păcătosul va vedea şi se va mânia, va scrâşni din dinţi şi se va topi. Pofta
păcătoşilor va pieri.

Psalmul 112

Aliluia.

Lăudaţi, tineri, pe Domnul, lăudaţi numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este mărirea Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru. Cel ce locuieşte întru cele înalte şi spre cele smerite priveşte, în cei şi pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l aşeze cu cei mari, cu cei  ai poporului Său, Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al II-lea

Ceata Discipolilor Tăi, împreu­nă cu femeile purtătoare de mir, se bucură într-un glas: că sărbă­toare de obşte împreună cu ele serbează, întru mărirea şi onoarea învierii Tale. Şi printri ei  Îţi zicem Ţie: lubitorule de oa­meni, Doamne, dă poporului Tău mare milă!

Polieleul

Psalmul 134

Versete alese

Robii, robii Domnului. Aliluia.

Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi-L,

robi pe Domnul. Aliluia.

Căci eu am cunoscut că este mare Domnul. Aliluia.

Domnul nostru peste toţi dumnezeii. Aliluia.

Doamne, numele Tău este în veac. Aliluia.

Şi amintirea Ta din neam în neam. Aliluia.

Binecuvântat este Domnul din Sion,

Cel care locuieşte în Ierusalim. Aliluia.

Sedealna,

glasul al IV-Iea :

Irod călcare de lege făcând ne­buneşte, onoratul tău capu cu sa­bia l-a tăiat cumplit ticălosul, pe care din dragoste credincioşii îl sărutăm .

Antifonul întâi

al glasului al IV-lea:

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire …  Şi acum…

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimen,

glasul al IV-lea :

Acolo voi face să răsară puterea lui David.

Stih: Gătit-am făclie unsului Meu.

Citire din Evanghelia după sfântul Luca:

(VII, 17-29)

Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată ludeea şi în toată îm­prejurimea. Şi i-au spus lui Ioan  discipolii lui despre toate acestea. Şi chemând la sine pe doi dintre discipolii săi, Ioan i-a trimis către Dom­nul, zicând: Tu eşti Cel ce va să vină sau să aşteptăm pe altul? Şi ajungând la El, bărbaţii I-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine, zi­când: Tu eşti Cel ce va să vină sau si aşteptăm pe altul? Şi în acea oră El a vindecat pe mulţi de boli şi de răni şi de spirite rele şi multor orbi le-a dăruit vederea. Şi răspunzând, le-a zis: mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce aţi văzut şi cei ce aţi auzit: Orbii văd, şchiopii umblă leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se binevesteşte.Şi fericit este acela care nu se v; sminti întru Mine.Iar după ce trimişii lui Ioan a plecat. El a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce aţi ieşit să priviţi în pustie? Oare trestie clătinată de vân?Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine scumpe şi petrec în desfătare sunt în casele regilor. Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare profet? Da, zic vouă, şi mai mult decât un profet.Acesta este cel despre care s-a  scris: «Iată, trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu, care va găti calea Ta înaintea Ta». Zic vouă: între cei născuţi din femeie, nimeni nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el. Şi tot poporul auzind, şi vameşii, s-au încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Mărire…, glasul al II-lea:

Pentru rugăciunile Înaintemergătorului, Ioan, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…,

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih : Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurări­lor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre.

Apoi stihira,

glasul al VI-lea:

Preaonoratul vas al dumnezeieş­tilor gânduri, capul tău care mai înainte luminat a văzut taina fi­inţei celei negrăite, ca dintr-un pântece de mamă din visteriile pământului astăzi a răsărit. Ioane preamărite; şi a umplut de mireasmă toată partea cea de sub soare, dând din sine mir de sfinţenie ; care spiritual şi acum predică calea mântuirii, şi Mântuitorului tuturor se roagă pentru sufletele noastre.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi !

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca I, 54-55

L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos. Eva prin boala neacultării blestem înăuntru a adus, iar tu Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Fructul purtării în pântece, lumii binecuvântare i-ai înflorit; pentru aceasta toţi te mărim.

Copilul cel cuvios al celei sterile, cel mai înalt decît cei născuţi din femei, ostaşul împă­ratului Hristos, marele Înaintemergătorul, cel ce l-a predicat pe Mieluşelul, Care a ridicat pă­catele lumii, să se laude cu sfin­ţite cântări.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

Luminătoarea

Nesuferind să ascundă multă vre­me pământul capul tău, ca glasul celui ce a strigat, tu aflarea lui ca un oarecare chip, mai înainte ai vestit-o, Înaintemergătorule Ioane. Pentru aceasta pe tine te cinstim.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Stihiră,

glasul al V-lea:

Bucură-te sfinţite cap de lumină purtător, şi de îngeri onorat, care cu sabie te-ai tăiat de de­mult, şi cu ascuţite mustrări ru­şinea necurăţiei ai tăiat-o. Izvo- rule care cu minunile pe credin­cioşi adăpi, şi venirea Mântuitorului cea mântuitoare ai vestit-o, şi coborârea Spiritului, Cel ce s-a aşezat peste El de demult, ai văzut-o şi harul ai mijlocit în­tre legea cea veche şi cea nouă; pe Hristos roagă-L să dea su­fletelor noastre mare milă.

Mărire…. Şi acum… : glasul I

Au venit la mormânt Magdalena şi cealaltă Marie, căutându-L pe Domnul; şi l-au văzut pe înger, ca un fulger stând pe piatră şi către ele zicând: Pentru ce-L căutaţi pe Cel viu printre cei morţi? A înviat, precum a zis; în Galileea Îl veţi găsi. Către Care să spunem: Cel ce ai înviat din morţi. Doamne, mărire Ţie!

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)Mărire – Şi acum Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.  Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!