Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (25.03.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 37

Al lui David.

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea au apăsat peste mine. Rănile mele miros urât şi au putrezit, din cauza nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de putreziciune  şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea, şi lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am sperat Tu, mă vei auzi. Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă părăsi Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dum­nezeul meu,

nu te depărta de mine.

Ia  aminte  spre  ajutorul meu,

Doamne  al mântuirii mele.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 9.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul al 4-lea.

Astăzi este începutul mântuirii noastre, şi arătarea tainei celei din veac: Fiul lui Dumnezeu, fiu al Fecioarei se face, şi Gabriel binevesteşte harul. Pentru aceasta, împreună cu dânsul să strigăm Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te, Cea plină de dar, Domnul e cu tine.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 84

Al fiilor lui Core.

Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, ai întors robia lui Iacob. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor. Potolit-ai toată mânia Ta; Te-ai întors de către iuţimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre şi-ţi întoarce mânia Ta de la noi. Oare, în veci Te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te, ne vei dărui viaţă şi poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta şi mântuirea Ta ne-o dă nouă. Auzi-voi ce va spune întru mine Domnul Dumnezeu; că va spune pace peste poporul Său şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi întorc inima spre El. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de El, ca să se aşeze mărirea în pământul nostru. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate şi pământul nostru îşi va da rodul său; Dreptatea înaintea Lui va merge şi va pune pe cale paşii Săi.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al 3-lea.

Astăzi toată făptura se vese­leşte, că îngerul îţi zice ţie: bucură-te ceea ce eşti bine­cuvântată, cinstită şi curată fără prihană. Astăzi, îngâmfarea şarpelui se întunecă, căci legătura blestemului strămoşului s-a dezlegat. Pentru aceasta, totdeauna strigăm ţie: bucură-te, ceea ce eşti plină de har!

Mărire…, Şi acum…, a Sărbătorii, glasul 1:

Marele principe al cetelor celor fără de trup, venind în cetatea Nazaretului, ţi-a vestit ţie, curată, pe împăratul veacurilor şi Domnul: bucură-te grăind ţie, binecuvîntată Marie, minune necu-prinsă şi netâlcuită, chemarea din nou a oamenilor !

Evanghelia după Luca:

(1, 39-49, 56)

Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei lui luda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Spirit Sfânt, şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului  meu?  Că  iată   cum   ajunse   la  urechile  mele  glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul, şi s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a privit spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s-a întors la casa sa.

 

Psalmul 50

Vv 6-8

Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi  am fost conceput şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

Mărire… Şi acum…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, după mare mila Ta.

Şi stihira, glasul al 6-lea :

Astăzi vesteşte Gabriel celei pline de har: bucură-te Fecioară care nu ştii de mire şi eşti neispitită de nuntă! Nu te mira de chipul meu cel neobişnuit şi nici nu te înspăimânta! Că arhanghel sunt! Şarpele a amăgit oarecând pe Eva; iar acum eu îţi vestesc ţie bucurie; şi vei rămâne neatinsă şi vei naşte pe Domnul, Preacurată.

 

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

CUVÂNTUL VII: PLÂNSUL CARE PRODUCE BUCURIE

Sfântul Ioan Scărarul

2

Bine primiţi sunt cei dintâi, vrednici de laudă cei de-al doilea, fericiţi cei ce sunt flămânzi de suferinţă şi setoşi de a fi umiliţi, căci aceştia se vor sătura de hrana care nu-i va mai flămânzi în veci.

Având darul lacrimilor, trebuie ţinut cu toată tă­ria spre a nu-l pierde, căci înainte de a se fi înrădăcinat bine întru tine poate să-ţi fie răpit cu multă uşurinţă. Gâlcevile, grijile trupeşti şi lenevirea, dar mai ales vor­băria şi prea multa veselie, alungă lacrimile tot atât de repede, precum piere ceara dinaintea focului.

Izvorul lacrimilor, pe care-l dobândim după bo­tez, este încă mai puternic decât botezul, dacă nu este cumva prea îndrăzneaţă această afirmaţie a mea; pen­tru că acela este curăţitor al relelor făcute înainte de dânsul, iar acesta al celor de după botez; pe cel dintâi, primit în copilărie, noi l-am întinat şi de aceea avem ne­voie de o nouă curăţire prin cel de-al doilea. Dacă nu ni l-ar fi dăruit nouă Dumnezeu din iubirea sa de oameni, puţini şi greu de aflat ar fi fost cei mântuiţi.

Gemetele şi întristarea noastră sunt ca un glas ce strigă către Domnul. Lacrimile pe care le vărsăm de frica judecăţii Sale sunt ca nişte mesageri ai noştri către Dân­sul; dar cele provocate de preasfânta Sa dragoste ne dau asigurarea că stăruitoarele noastre cereri au fost primite. Dacă nimic nu-i sunt mai potri­vite smereniei decât lacrimile, apoi nimic nu-i este mai potrivnic decât râsul.

Păstrează cu grijă această fericită tristeţe a cu­vioasei pocăinţe care produce o adevărată bucurie şi nu înceta a o lucra în tine până ce nu te va ridica deasupra.

 

Apoi:

 Cântarea a IX-a.

Irmos:

Ca de un sicriu însufleţit al lui Dumnezeu, să nu se atingă mâna necredincioşilor; iar buzele credincioşilor, fără tăcere, glasul îngerului cântând, să strige cu bucurie Născătoarei de Dumnezeu: bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.

Stih: Binevesteşte, pământule, bucurie mare!

Mai presus de înţelegere, zămislind pe Dumnezeu, nu ai ştiut de legile firii, Fecioară ; căci întru naştere ai ocolit cele ce sunt ale mamelor, ajungând mai presus de firea cea stricăcioasă. Pentru aceasta, după vrednicie, auzi: bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!

Apoi:

Luminătoarea

Bucură-te Născătoare de Dumnezeu, răscumpărarea blestemului lui Adam! Bucură-te cinstită Maică a lui Dumnezeu! Bucură-te rug însufleţit; bucură-te făclie; bucură-te scaun! Bucură-te scară şi uşă; bucură-te carul cel dumnezeiesc! Bucură-te nor uşor; bucură-te biserică; bucură-te cupă cu totul de aur! Bucură-te munte; bucură-te cort şi masă! Bucură-te dezlegarea Evei!

Laudele

Psalmul 148

vv. 7-12

Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele care se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 2-lea:

Taina cea din veac se descoperă astăzi şi Fiul lui Dumnezeu, Fiu al omului se face, ca părtaş fiind la ceea ce este mai rău, să mă împărtăşească pe mine din ceea ce este mai bun. Amăgit a fost odinioară Adam şi dorind să fie Dumnezeu, nu a fost. Iar Dumnezeu se face om, ca pe Adam să-l facă Dumnezeu. Să se veselească făptura şi să salte firea, că arhanghelul stă cu frică înaintea Fecioarei şi-i aduce veste de bucurie, împotriva întristării. Cel ce Te-ai întrupat din îndurarea milei, Dumnezeul nostru, mărire Ţie;

 

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!